Tällaisissa perheissä ostovoima kasvaa ja heikkenee eniten seuraavina vuosina – katso, mihin itse sijoitut

Kenen ostovoima kasvaa tulevina vuosina, kenen heikkenee? 

Miltä näyttää suomalaisten ostovoima parina seuraavana vuotena? Ketkä hyötyvät taloustilanteesta ja poliittisista päätöksistä, ketkä kärsivät?

Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) on laskenut syksyn talousennusteeseen liittyen sitä, miten esimerkiksi tulot, verot, veroluontoiset maksut sekä ostovoima kehittyvät erilaisissa perhemuodoissa.

Asiaa havainnollistetaan seitsemän kuvitteellisen perheen kautta. Esimerkeistä löytyy perheitä lapsilla ja ilman, omistus- ja vuokra-asunnoissa sekä työllisiä että työttömiä ja jo eläkkeelle jääneitä.

Jokaisessa perheskenaariossa on laskettu, että palkkatulot kasvavat 2,4 prosenttia vuonna 2021, 2,5 prosenttia vuonna 2022 ja 2,0 prosenttia vuonna 2023.

Kursivoidut osuudet kuvaavat PT:n kuvitteellisia esimerkkiperheitä.

Hyvätuloisten perheiden ostovoima kasvaa

Erkki Ekonomi ja Outi Oikeustieteilijä työskentelevät molemmat yksityisellä sektorilla: Erkki analyytikkona vakuutusalan yrityksessä ja Outi lakimiehenä suomalaisessa teollisuusyrityksessä.

Vuonna 2021 Erkki Ekonomin kuukausitulot ovat 7154 euroa ja Outi Oikeustieteilijän kuukausitulot ovat 6172 euroa. Pariskunnalla ei ole lapsia ja he asuvat velattomassa omistusasunnossa Tampereella.

Hyvätuloisten pariskuntien, joilla ei ole lapsia, ostovoima tulee PT:n laskujen mukaan kasvamaan palkkatulojen kasvun myötä.

Toisaalta aiemmin maltillisina pysyneet omistusasumisen kustannukset kääntyvät vuosina 2021–2023 entistä vahvempaan kasvuun, mikä rajoittaa ostovoiman kasvua jonkin verran.

Toimihenkilöperhe hyötyy alhaisista asuntolainan koroista

Iiro Insinöörin ja Saila Sairaanhoitajan perheeseen kuuluu pariskunnan lisäksi kaksi kouluikäistä lasta. Iiro työskentelee yksityisellä sektorilla teknologia-alan yrityksessä. Saila työskentelee terveydenhoitajana kuntasektorilla.

Vuonna 2021 Iiron kuukausitulot ovat 4380 euroa ja Sailan kuukausitulot ovat 3338 euroa kuukaudessa. Perhe asuu Oulussa omistusasunnossa, josta heillä on 150000 euroa asuntovelkaa.

PT:n laskelmien mukaan ansiotulojen kasvu nostaa toimihenkilöperheen ostovoimaa lähivuosina.

Perheen palkkatulot kasvavat 2,4 prosenttia vuonna 2021, 2,5 prosenttia vuonna 2022 ja 2,0 prosenttia vuonna 2023.

Inflaatio

Inflaatiosta on kyse, kun tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat laaja-alaisesti (eivät siis vain yksittäisten tavaroiden tai palvelujen hinnat). Silloin yhdellä eurolla saa vähemmän kuin ennen, eli euron arvo laskee.

Eri tuotteiden ja palvelujen painoarvot inflaatiota mitattaessa määräytyvät kaikkien kotitalouksien keskimääräisten kulutustottumusten mukaan.

Lähde: Euroopan keskuspankki

Muista esimerkkiperheistä poiketen toimihenkilöperheellä on asuntovelkaa. Asuntolainan verovähennysoikeuden asteittainen poistaminen vuoteen 2023 mennessä rajoittaa perheen käytettävissä olevien tulojen kasvua. Toisaalta asuntolainojen alhaisina pysyvien korkojen ansiosta perheen inflaatio jää vuosina 2022 ja 2021 muiden esimerkkiperheiden inflaatiota alhaisemmaksi.

Perheen ainoat tulonsiirrot ovat lapsilisiä, jotka kaksilapsisen perheen tapauksessa ovat pysyneet noin 200 eurossa koko tarkasteluajanjakson ajan.

Työntekijäperheen ostovoima kehittyy hivenen heikommin

Ville Varastotyöntekijän ja Maija Myyjän perheeseen kuuluu kaksi alle kouluikäistä lasta. Perheen molemmat vanhemmat työskentelevät yksityisellä sektorilla: Ville maahantuontiyrityksen varastossa ja Maija eläinkaupan myyjänä.

Vuonna 2021 Villen kuukausitulot ovat 2645 euroa ja Maijan kuukausitulot ovat 2543 euroa. Perhe asuu 80 m2 vuokra-asunnossa Helsingissä.

Ostovoima

Ostovoimalla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon hyödykkeitä käytettävissä olevalla varallisuudella voi ostaa. Kuluttajan ostovoima laskee, jos esimerkiksi kuluttajahinnat nousevat, mutta tulot pysyvät ennallaan. Ostovoiman lasku ei siis välttämättä liity tulojen laskuun, vaan se voi olla myös inflaation seurausta.

Lähde: Kuluttajaliitto

Työntekijäperheen ostovoima ei kehity yhtä paljon kuin hyvätuloisen perheen tai toimihenkilöperheen. Hyvätuloiseen perheeseen verrattuna työntekijäperheen käytettävissä olevien bruttotulojen kehitys on heikompaa.

Työntekijäperheen ainoat tulonsiirrot ovat lapsilisiä. Kaksilapsisen perheen kohdalla ne pysyvät noin 200 eurossa koko tarkasteluajanjakson ajan.

PT:n ennusteessa asuntojen vuokrat eivät nouse minään vuonna oleellisesti nopeammin kuin omistusasumisen kustannukset, mutta asuntolainojen alhaisten korkojen vuoksi työntekijäperheen kohtaama inflaatio on hieman nopeampaa kuin omistusasunnossa asuvan toimihenkilöperheen.

Vuokrat nousevat 0,9 prosenttia vuonna 2021, 1,6 prosenttia vuonna 2022 ja 1,5 prosenttia vuonna 2023.

Pienituloisen yksinhuoltajaperheen nettotulot jäävät prosentuaalisesti pienemmiksi 

Sari Siivooja on yhden lapsen yksinhuoltaja. Sari työskentelee siivousalan yrityksessä yksityisellä sektorilla. Vuonna 2021 Sarin kuukausitulot ovat 2212 euroa.

Ansiotulojen lisäksi Sarille maksetaan lapsilisää, asumistukea ja elatustukea. Sari ja hänen kouluikäinen lapsensa asuvat Helsingissä 60 m2 vuokra-asunnossa.

Muiden palkansaajien tavoin myös yksinhuoltaja Sari Siivoojan palkkatulot nousevat vuosina 2021–2023. Yksinhuoltajan verotus kiristyy kuitenkin jonkin verran ja käytettävissä olevat nettotulot kasvavat prosentuaalisesti muiden palkansaajien tuloja vähemmän.

Yksinhuoltajan saamat tulonsiirrot kuten lapsilisä, asumistuki ja elatustuki eivät kasva palkkatulojen tavoin.

Yksinhuoltajaperheen ostovoima on kasvanut vuosina 2012–2020 muiden palkansaajaperheiden ostovoimaa nopeammin, mutta vuosina 2021–2023 se vaihtelee vain vähän.

Ostovoima tulee jäämään vuonna 2023 lähes täsmälleen vuoden 2020 ostovoiman tasolle.

Yksinasuvien työttömien ostovoima heikkenee

Teemu Työtön on ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saava, konepajateollisuusalalta työttömäksi jäänyt mies. Teemulle maksetaan päivärahaa entisen kuukausipalkan (3264 euroa vuonna 2020) perusteella.

Tomi Työtön puolestaan on työmarkkina-, asumis- ja toimeentulotukea saava työtön.

Sekä Teemu että Tomi asuvat Helsingissä yksin 40m2 vuokra-asunnossa.

Työttömien nimellisansiot kasvavat työllisten ansioita hitaammin, ja kummankin työttömän verotus kiristyy hivenen.

Tomi saa työmarkkina- ja asumistuen lisäksi toimeentulotukea, ja siksi Tomi oli vuonna 2020 oikeutettu väliaikaiseen 75 euron kuukausittaiseen epidemiakorvaukseen syys–joulukuussa 2020. Korvaus vastaa 25 euron kuukausittaista korotusta toimeentulotukeen koko vuodelle jaettuna. Väliaikaisen tuen poistuminen näkyy vuonna 2021 Tomin käytettävissä olevien tulojen laskuna.

Työttömien kotitalouskohtainen inflaatio on korkein. Vuosina 2022 ja 2023 tähän vaikuttaa asumismenojen suuri osuus työttömien kokonaiskulutuksesta (noin 40 prosenttia): koska vuokrat kasvavat keskimääräistä hintatasoa nopeammin, niiden suuri osuus kulutuskorissa kasvattaa työttömien inflaatiota muihin perheisiin verrattuna.

Kummankin työttömän ostovoima heikkenee vuosina 2021–2023.

Eläkeläispariskunnan eläkkeiden indeksikasvut poikkeuksellisen hitaita

Eino ja Eila Eläkeläinen ovat eläkkeellä oleva pariskunta, jonka neljä aikuista lasta ovat muuttaneet pois kotoa ja perustaneet omat perheet. Eino saa vuonna 2021 keskimääräistä työeläkettä (2135 €/kk) ja Eila saa kansaneläkettä sekä takuueläkettä.

Pariskunta asuu velattomassa omistusasunnossa Joensuussa.

Kuluvana vuonna sekä työeläkeindeksin että kansaneläkeindeksin kasvu on ollut poikkeuksellisen hidasta. Tämä näkyy PT:n mukaan eläkeläispariskunnan tulokehityksessä: käytettävissä olevat nimellistulot kasvavat kuluvana vuonna vain 0,4 prosenttia.

Eläkeläispariskunnan inflaatiota kasvattaa muun muassa omistusasumisen kustannusten nousu, ja eläkeläispariskunnan ostovoima supistuu kuluvana vuonna peräti puolitoista prosenttia.

Esimerkkilaskelmien eläkeläispariskunta ei saa eläkkeiden lisäksi muita tulonsiirtoja, eikä Eino ja Eila Eläkeläisen vero-asteissa tapahdu suuria muutoksia vuosina 2021–2023.

Työeläkeindeksi ja kansaneläkeindeksi kasvavat jälleen nopeammin vuosina 2022 ja 2023, ja ostovoima säilyy silloin suunnilleen ennallaan.

Miten myydä oma asunto? MTV selvitti, mitä kaikkea myyjän tulee tietää 5:58
Miten myydä oma asunto? MTV selvitti, mitä kaikkea myyjän tulee tietää.

Lue myös:

    Uusimmat