Miesten välinen seksi ei pian enää ole este veren luovuttamiselle

THL:n mukaan muutos voi lisätä verenluovuttajien määrää. Tällä hetkellä alle puolet luovuttajista on miehiä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) esittää, että väliaikainen verenluovutuskielto miesten välisen seksin jälkeen poistettaisiin.

Tällä hetkellä miesten välinen seksi aiheuttaa väliaikaisen neljän kuukauden rajoituksen verenluovutukselle, oli seksikumppani uusi tai ei. Naisen kanssa harrastettu seksi aiheuttaa miesluovuttajalle luovutusesteen vain, jos naispuolinen seksikumppani on viimeisen neljän kuukauden aikana uusi.

Fimean mukaan uudella määräyksellä on tarkoitus muuttaa verenluovutuksen soveltuvuuskriteerejä niin, että seksi uuden, vaihtuneen tai usean seksikumppanin kanssa aiheuttaisi neljän kuukauden väliaikaisen verenluovutuskiellon sukupuolesta ja seksikäyttäytymisestä riippumatta.

Fimean mukaan muutoksen on tarkoitus yhdenmukaistaa ja selkiyttää seksikäyttäytymiseen liittyviä väliaikaisia verenluovutuskieltoja. Uuden veripalvelutoiminnasta annettavan määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta.

THL: Voi lisätä luovuttajamäärää

Määräaikaan mennessä Fimea sai esityksestään yhteensä 15 lausuntoa. Kaikki esityksestä jotakin lausuneet pitivät Fimean ehdottamaa muutosta perusteltuna ja kannattivat sitä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman kirjoitti lausunnossaan pitävänsä muutosta yhdenvertaisuutta edistävänä. Samaa mieltä oli myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) erikoislääkäri Minna Ilmakunnas.

– Samalla verivalmisteiden infektioturvallisuus todennäköisesti paranee, kun uusiin, vaihtuneisiin tai useisiin seksikumppaneihin liittyvä luovutuskielto laajenee koskemaan luovuttajaa sukupuolesta ja seksikäyttäytymisestä riippumatta, hän kirjoitti lausunnossaan.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoi, että luopuminen miesten väliseen seksiin kohdistuvasta verenluovutuksen erillisehdosta on perusteltu.

– Verituotteiden turvallisuutta voidaan hallita Veripalvelun ehdottamalla yleisellä, seksikontaktin sukupuolesta riippumattomalla rajoituksella, jossa neljän kuukauden väliaikainen luovutuskielto määräytyy uudesta, vaihtuneesta ja useasta seksikumppanista, lausunnossa sanottiin.

THL:n mukaan miesten väliseen seksiin kohdistuvien rajoitusten poistaminen voi myös lisätä luovuttajamäärää ja edistää yhdenvertaisuutta.

Veripalvelun mukaan tällä hetkellä vain noin 40 prosenttia verenluovuttajista on miehiä. Veripalvelu kaipaa lisää miehiä luovuttajiksi, sillä miehet voivat luovuttaa verta naisia useammin ja heillä on naisia huomattavasti suurempi rautavarasto, joka kestää verenluovutuksen paremmin.

Ihmisoikeusjärjestöt: Edistäisi yhdenvertaisuutta

Ihmisoikeusjärjestö Seta katsoi lausunnossaan, että erillinen miesten väliseen seksiin liittyvä määräaikainen verenluovutuskielto on syrjivä ja se ylläpitää yhteiskunnassa olevia ennakkoluuloja homo-, bi- ja muita miesten välistä seksiä harrastavia miehiä kohtaan.

– Kielto on perusteetta asettanut eri asemaan vakituisessa parisuhteessa elävät homo- ja bimiehet verrattuna eri sukupuolta oleviin vakituisessa suhteessa oleviin pareihin.

Seta kuitenkin huomautti, ettei Fimean ehdottama muutos verenluovutuskriteereihin ota huomioon suhteiden moninaisuutta ja sitä, että osa ihmisistä elää vakituisesti sellaisessa useamman kuin kahden henkilön suhteessa, jossa kellään monisuhteen osapuolilla ei ole tämän suhteen ulkopuolisia seksikontakteja.

Amnesty puolestaan huomauttaa lausunnossaan, että esitetty muutos edistäisi toteutuessaan myös Suomen asemaa kansainvälisissä sateenkaari-ihmisten oikeuksia koskevissa vertailuissa.

– Tarve toimille on akuutti, sillä viimeisimmän EU:n perusoikeusviraston HLBTI-kyselyn suomalaisvastaajista 13 prosenttia kertoi kokeneensa syrjintää sosiaali- ja terveyspalveluissa viimeisen vuoden aikana. Amnesty pitää muutosta tärkeänä, sillä se voi osaltaan auttaa torjumaan sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa stigmatisointia yhteiskunnassa, lausunnossa todetaan.

Varoaikoja lievennetty aiemminkin

Veripalvelun mukaan maksullinen seksi ja miesten välinen seksi aiheuttivat lähes kaikissa Euroopan maissa 1990-luvulta lähtien pysyvän luovutusesteen. Nyt Euroopan alueella jo 18 maata on luopunut seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvistä syrjivistä verenluovutuskäytännöistä.

– Miesten välisestä seksistä johtuva verenluovutuksen este on usein koettu epäoikeudenmukaisena ja jopa syrjivänä. Se on kuitenkin aina perustunut lääketieteelliseen riskinarvioon ja tartuntatautitilastoihin. Syynä on ollut se, että tuoreita hiv-infektioita esiintyy suhteellisesti merkittävästi enemmän miesten välistä seksiä harrastavien keskuudessa verrattuna muuhun väestöön, Veripalvelun tiedotteessa kerrotaan.

THL:n mukaan viime vuosina hiv-tapauksia on raportoitu vuosittain keskimäärin 170. Epidemian alussa tartunnat liittyivät pääosin miesten väliseen seksiin ja myöhemmässä vaiheessa painopiste on siirtynyt heteroseksistä saatuihin tartuntoihin, THL kirjoittaa lausunnossaan.

Suomessa seksikäyttäytymiseen liittyviä varoaikoja verenluovutuksessa on lievennetty vuosina 2014 ja 2021.

Vuonna 2014 siirryttiin pysyvästä luovutuskiellosta 12 kuukauden mittaiseen väliaikaiseen luovutuskieltoon, ja vuonna 2021 väliaikaista luovutuskieltoa lyhennettiin 12 kuukaudesta neljään kuukauteen.

Lue myös:

    Uusimmat