Viranomainen puuttui ParkkiPaten "kiellettyyn" käytäntöön

Uusi laki muuttaa pysäköinnin alkamisesta ilmoittamista 2:07
Uusi tieliikennelaki muutti pysäköinnin alkamisesta ilmoittamista. Katso videolta, millainen aiemmin kielletty tapa on nykyisin täysin sallittu.

ParkkiPate vakuutti viranomaiselle korjaavansa toimintatapojaan. KKV kertoo tiedotteessaan puuttuneensa myös Moovy-sovelluksen epäselvyyksiin.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on määrännyt yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavaa ParkkiPatea muuttamaan toimintaansa. KKV:n kuluttajaneuvontaan tulleet ilmoitukset ovat liittyneet erityisesti yrityksen valvontamaksuista tehtyihin reklamaatioihin, joihin ParkkiPate on lähtökohtaisesti vastannut vakiovastauksella.

KKV kertoo tiedotteessaan, että ParkkiPaten antamista reklamaatiovastauksista johtuen kuluttajat ovat jääneet epätietoisiksi oman asiansa yksityiskohdista sekä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänäsen mukaan yrityksellä on velvollisuus perehtyä huolellisesti jokaiseen sille saapuvaan reklamaatioon, eikä vakiovastauspohjien hyödyntäminen saa tarkoittaa sitä, että kuluttajalle ei anneta yksilöllistä ja perusteltua vastausta tehtyyn reklamaatioon.

– Yri­tys ei voi si­vuut­taa rekla­maa­tioi­ta pel­kil­lä yleis­luon­tei­sil­la va­kio­vas­tauk­sil­la. Ku­lut­ta­jal­la on aina oi­keus teh­dä rekla­maa­tio ja saa­da sii­hen vas­taus, jos­sa on huo­mioi­tu rekla­maa­tios­sa esi­te­tyt väit­teet ja ar­vioi­tu näi­den mer­ki­tys­tä mak­su­vel­vol­li­suu­den kan­nal­ta, Väänänen toteaa KKV:n tiedotteessa.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan ParkkiPaten vastuulla on huolehtia myös siitä, että se on tietoinen yhteistyökumppaneidensa sovelluksissa ja palveluissa olevista häiriöistä, mikäli ne vaikuttavat pysäköintimaksun maksamiseen.

Kuluttajan vedotessa reklamaatiossaan pysäköintisovelluksessa olleeseen vikatilanteeseen, on ParkkiPaten selvitettävä yhteistyökumppaninsa kanssa, millainen vaikutus häiriöllä on valvontamaksun aiheellisuuteen.

Risuja myös pysäköintisovellukselle

Kuluttaja-asiamies puuttui myös pysäköintiyhtiö Finnparkin Moovy-sovellukseen, jota käytetään automaattisella rekisterikilven kameratunnistuksella toimivaan hallipysäköintiin.

Sovelluksen veloittama palvelumaksu on tullut monille kuluttajille yllätyksenä, sillä siitä ei ole kerrottu sovelluksessa sen käyttöönoton yhteydessä. Tieto on ollut saatavissa vain Moovyn verkkosivuilla.

Lisäksi Moovy-sovelluksen hallinnointi ja käytön lopettaminen on kuluttajilta tulleiden ilmoitusten mukaan koettu hankalaksi.

Osa käyttäjistä on KKV:n mukaan yrittänyt lopettaa sovelluksen käytön poistamalla sen laitteeltaan, mikä ei kuitenkaan ole lopettanut rekisterikilven automaattista kameratunnistamista ja pysäköintimaksujen veloittamista.

Ylimääräisiä veloituksia on aiheutunut myös silloin, kun sovellukseen lisätyn ajoneuvon kuljettaja olisi halunnut maksaa kyseisestä pysäköinnistä pysäköintiautomaatilla. Tämä edellyttää sovelluksessa esimerkiksi kameratunnistuksen asettamista pois päältä.

– Mak­sul­li­set pal­ve­lut ei­vät saa käyn­nis­tyä lii­an ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä esi­mer­kik­si so­vel­luk­sen käyt­töön liit­ty­vän ereh­dyk­sen seu­rauk­se­na. Pal­ve­lui­den suun­nit­te­lus­sa on otet­ta­va huo­mioon ku­lut­ta­jien to­del­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen ja ker­rot­ta­va sel­keäs­ti muun muas­sa so­vel­luk­sen olen­nai­sis­ta toi­min­ta­pe­ri­aat­teis­ta ja mah­dol­li­sis­ta ris­keis­tä, kuluttaja-asiamies huomauttaa.

Sekä ParkkiPate että Finnpark ovat vastanneet sitoutuvansa toteuttamaan kuluttaja-asiamiehen vaatimat korjaukset.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Lue myös:

    Uusimmat