Nämä ovat kriittiset ammatit – valtioneuvosto julkaisi listan, katso se täältä

6:28
Hallitus kertoi linjauksista koronavirustilanteen hoitamiseksi – Koulut suljetaan, Suomi valmistelee rajojensa sulkemista

Valtioneuvoston kanslia on koostanut listan paljon puhutuista, yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisistä ammateista.

Valtioneuvosto ja valtiojohto

 • Tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston (ministeriöiden) työntekijät
 • Oikeuskanslerinviraston ja oikeusasiamiehen toimiston työntekijät
 • Hallinnonalojen valmiushenkilöt

Valtiovarainministeriön hallinnonala

 • Rahoitusjärjestelmän turvaaminen; rahoitusmarkkinatoimijoiden (pankit, sijoituspalveluyritykset, infrastruktuurit jne.) taloudellinen ja operatiivinen vakaus sekä yhteiskunnan kannalta olennaisten rahoitusmarkkinapalveluiden tarjonnan jatkuvuus sekä - valtion velan- ja varainhallinnan sekä takaustoimintojen jatkuvuus
 • Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen; Valtion maksuliike mukaan lukien vastikkeettomien menojen käsittely (esim. kuntien valtionavut), palkkojen ja etuuksien maksaminen, kansalaisten jatkuvien ensisijaisten korvausten maksatus (lakisääteisten vakuutusten lääkkeiden, elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden)
 • Verohallinnosta, veronkannosta ja tilityksistä vastaavat
 • Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen; Tullin operatiiviset tehtävät
 • Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtion, kuntien ja kuntayhtyminen ICT-palveluiden tuotanto ml. tätä tukevat kaupalliset ICT-alihankkijat
 • Henkilöstövoimavarojen turvaaminen; Valtion- ja kunta työmarkkinalaitosten toimintakyvyn turvaaminen, henkilöstön käyttöön liittyvän päätöksenteon turvaaminen julkisella sektorilla
 • Kuntien tehtävät joilla turvataan kansalaisten hyvinvointi ja peruspalvelut
 • Julkisen vallankäytön ja kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset valtion ja kuntasektorin viranomaistehtävät 

Oikeusministeriön hallinnonala

 • Vankeinhoito ja rikosseuraamuslaitoksen laitoshenkilöstö
 • Ahvenanmaan maakunnan välttämättömät toiminnot

Sisäministeriön hallinnonala

 • Pelastustoimi: palomiehet, ensihoitajat, hätäkeskuspäivystäjät
 • Rajaturvallisuus ja meripelastus: rajavartiomiehet kuten raja-/merivartijat, rajatarkastajat, pintapelastajat, ohjaajat, operaattorit
 • Poliisitoimi: poliisimiehet kuten päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön kuuluvat.
 • Edellä mainittujen organisaatioiden työnjohto ja johtokeskushenkilöstö, sekä linjaorganisaation ja hallinnon avaintehtävät (tietohallinto, hr-tuki, viestintä, kv jne)
 • Hätäkeskukset
 • Suojelupoliisi
 • Vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusvoimien henkilökunta ainakin seuraavien tehtävien osalta

 • Valmius
 • Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen
 • Virka-apu
 • Perustaminen
 • Koulutus
 • Vartiointi- ja turvallisuustoiminta
 • Lisäksi yleisesti johtamisen ja ennakoivan päätöksenteon sekä tilannekuvan ja tilanteenarvioinnin edellyttämä henkilöstön saatavuus tulee varmistaa
 • (liittyy kaikkiin edm. toimialoihin/vast.)
 • Huolto ja ylläpito ml. alihankintana tuleva palvelusuorite

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

 • Varhaiskasvatuksen henkilöstö
 • Opetushenkilöstö laajasti kaikilla koulutusasteilla
 • Muistiorganisaatioiden henkilökunta osin
 • Henkisen kriisinkestävyyden kannalta kirkon ja seurakuntien työntekijät osin
 • Nuorisotyöntekijät

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

 • Elintarvikehuollon henkilöstö, ml. alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja –jakelu
 • Kauppa, kaupan logistiikkakeskukset ja kuljetus, Food Service tukkukauppa ja laitoskeittiöt
 • Vesihuollon turvaamisen tehtävät, ml. vesihuoltolaitokset, vesikemikaalituotanto ja -logistiikka
 • Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

 • Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, ml. kuljettajantutkinnot ja ammattipätevyyksien asiakaspalvelu, Ajovarma Oy
 • Väylävirasto
 • Ilmatieteen laitos
 • ELY-liikennevastuualueen henkilöstö:
  • Kunnossapitourakoitsijat (valtion ja kuntien tie-, rata- ja meriväylät)
  • ELY-L valmius- ja varautumistehtävät
  • Finferries saaristoliikenne
 • TMF-konserni (Traffic Management Finland)
 • Yleisradio Oy ja kaupallinen päämedia
  • Operatiivinen henkilökunta ja toimittajat.
 • Joukkoliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö
  • kaikki linja-auto, raitiovaunu- ja metrokuljettajat
  • HSL liikenteenohjaus
  • turvahenkilöstö (vartijat ja järjestyksenvalvojat)
 • Tavaraliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö
  • Elintarvike, polttoaine ja raaka-ainekuljetukset
  • kaikki kuorma-autokuljettajat / kaikki kuljetusyritykset / SKAL jäsenistö ja muut
  • kuorma-autojen mekaanikot
  • terminaalihenkilöstö
 • Jakeluliikenne ja postitoiminta:
  • Jakelutoimijoiden operatiivinen henkilökunta
  • Posti Oyj konsernin operatiivinen henkilökunta
 • liikenteenohjausyhtiön toiminnan turvaaminen (mukana ANS/lentopalvelut, VTS/meriliikenne, raide/tieliikenne)
 • Varustamot ja merenkulku (ml. jäänmurto ja Arctia Oy)
  • luotsaus, alusten miehistöt, satamaoperaattorien henkilökunta eli satamatyöntekijät, jotka purkavat / lastaavat aluksia, satamien tietyt palveluntuottajat kuten alusten kiinnittäjät ja satamahallinto sekä saaris-toliikenteen kuljettajat
 • Ilmailu:
  • lennonvarmistus- / ilmaliikennepalvelujen tuottamiseen osallistuva henkilöstö kuten lennonjohtajat, il-mailutiedotuspalvelu, lentosään tuottava henkilöstö, lennonvarmistuksen tekninen henkilöstö, lennon tiedottajat
  • lento-operaattoreiden ohjaajat, matkustamohenkilöstö, tekniikan henkilöstö, lennon suunnitteluhenki-löstö, maahuolintayritysten henkilöstö
  • lentoaseman turvatarkastushenkilöstö  ja turvavalvomo
  • lentoaseman kunnossapitohenkilöstö, pelastushenkilöstö, viesti- ja tekniikan henkilöstö
 • Raideliikenne:
  • Liikenteenohjaus, yksikön kuljettamisesta vastaavat henkilöt mm. kuljettajat ja vaihtotyönjohtajat, turva-laite-, sähkörata- ja infrakunnossapitäjät,  sähköradan käytönjohtaja, konduktööri.
 • Tietoliikennepalvelut
  • Teleoperaattoreiden,  internet-palveluntarjoajien, teleurakoitsijoiden, ICT-palveluntarjoajien ja tietotur-va-alan yritysten operatiivinen henkilökunta.
 • Luokitus- ja arviointilaitokset
 • Ajoneuvokatsastus
 • Muut yhteiskunnan olennaiset ja välttämättömät tehtävät, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja viestimiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

 • Sähkö-, lämpö- ja polttoainehuolto, ml. siirto ja jakelu
 • Ydin- ja säteilyturvallisuus
 • Yritysrahoitus
 • Palkkahallinto
 • TE-toimistot, ELY-keskukset (hankinnat, TE-palvelujen johtaminen, yrityspalvelut), KEHA-keskus (henkilöstöpalvelut, digipalvelut, maksatukset),TE-Asiakaspalvelukeskus (puhelinpalveluja).
 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvontaan liittyvät tehtävät
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vastuulla oleva sellaisiin kohteisiin kohdistuva lupavalvonta, jotka aiheuttavat suuronnettomuuksien vaaraa (esimerkiksi kemianlaitokset, kaivokset)
 • Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröintitehtävät
 • Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaation poolisihteerit ja vast.
 • Huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot esim. logistiikka ja kemian-, öljy-, muovi- ja pakakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus
 • Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten järjestelmien valvontaan, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät
 • Maahanmuuttoviraston henkilöstö
 • Kuntien maahanmuuttajapalvelut ja yleisneuvonta
 • Edellä mainittujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömät tukitoiminnot.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, ml. tutkimus
 • Fimea
 • STUK
 • Valviran johto ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta
 • THL:n johtaminen ja tartuntatautiasiantuntemus tukitoimintoineen, laboratorio
 • THL:n valtion palvelut (oikeuslääketiede, vankimielisairaalat valtion koulukodit, valtion mielisairaalat)
 • Työterveyslaitoksen tartuntatauteihin sekä niiden terveys- ja työsuojeluvaikutuksiin liittyvä osaaminen
 • Turvakotipalvelut
 • sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja muut vakuutusalan muutoksenhakulautakunnat
 • Vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat
 • Ympäri vuorokauden auki oleva väkivaltaa kohtaaville tarkoitettu puhelinpalvelu, Nollalinja
 • AVIen POL ja TS-vastuualueiden johtaminen ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta
 • Lääkehuolto sisältäen lääkehuollon toimijat ja lääkehuollon toimintaan liittyvät logistiikkaketjut
 • Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö
 • Kela ja työttömyyskassojen etuustoiminta, muut sosiaaliturvan toimeenpanijat
 • Siivous- ja puhdistuspalvelut
 • SPR veripalvelu ja logistiikka

Ympäristöministeriön hallinnonala

 • Jätehuolto
 • Yhdyskuntien vesihuoltoon kuuluvan jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja niiden jätehuolto
 • Ympäristölupavalvonnassa varautuminen vahinkojen varalta
 • SYKEssä ympäristötietorekisterien toimintaa ylläpitävä henkilöstön
 • SYKEn varalla oloa ylläpitävä henkilöstö

Ulkoministeriön hallinnonala

 • konsulipalvelut
 • Ulkomaankaupan edellytysten turvaaminen
 • Vientivalvonta ja lupamenettelyt
 • EU:n kauppapolitiikka
 • Turvallisuuspolitiikka, UTVA

Muut toiminnot

 • Kriittiset toiminnot ja etätyöt mahdollistavat välttämättömät tietohallinnon palvelut kaikilla aloilla
 • Hautaustoimi

Lue myös:

  Uusimmat

  Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja