Kuinka kovaa tekoa olet? Masennuslääkkeillä yllättävä vaikutus kehoon

Sekä vakava masennus ja lievemmät oireet, kuten tyytymättömyys elämään, näyttäisivät olevan haitallisia luun terveydelle.

Tyytymättömyys elämään, vakava masennus ja masennuslääkkeiden käyttö ovat yhteydessä alempaan luuntiheyteen ja luuntiheyden heikkenemiseen, osoittaa proviisori Päivi Rauman Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus.

Osteoporoosi ja siitä johtuvat murtumat ovat kasvava terveysongelma varsinkin ikääntyneillä. Vakavimpia ovat lonkkamurtumat, jotka voivat johtaa pitkäaikaiseen vuodelepoon ja heikentää merkittävästi terveydentilaa. Lisäksi masennus ja muut mielenterveysongelmat ovat yleistyneet ja masennuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt kaikkialla maailmassa.

Sekä masennuksen että sen lääkityksen on todettu vaikuttavan haitallisesti luun tiheyteen, mutta aihe vaatii lisätutkimuksia. Mekanismi näiden kahden välillä on tutkijoille edelleen epäselvä.

Rauman väitöskirjan tavoitteena oli tutkia, ovatko masennus, tyytymättömyys elämään tai masennuslääkkeiden käyttö yhteydessä alempaan luun tiheyteen, ottaen huomioon myös monet sekoittavat tekijät, joilla on tähän vaikutusta.

Käytetty aineisto on peräisin kahdesta laajasta seurantatutkimuksesta.

Lisääntynyttä luukatoa havaittiin

Elämäntyytyväisyys ja myös tyytyväisyyden paraneminen vähensivät luukatoa vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla. Sairaalahoidot masennuksen vuoksi puolestaan lisäsivät luukatoa. Toistuvat vakavat masennusjaksot olivat yhteydessä alempaan luuntiheyteen miehillä.

Lisääntynyttä luukatoa oli havaittavissa naisilla, jotka käyttivät trisyklisiä masennuslääkkeitä sekä serotoniinin takaisinoton estäjiä. Lisääntynyttä luukatoa havaittiin myös muiden masennuslääkkeiden ali- ja normaalipainoisilla käyttäjillä, joilla paino oli pudonnut jakson aikana.

Miehillä masennuslääkkeiden käyttö oli yhteydessä alempaan luuntiheyteen ainoastaan niillä meihillä, jotka eivät olleet ylipainoisia.

Oireet haitallista luun terveydelle

Tulosten pohjalta sekä vakava masennus että lievemmät oireet, kuten tyytymättömyys elämään, näyttäisivät olevan haitallisia luun terveydelle. Lisäksi osteoporoosin riski tulee ottaa huomioon masennuslääkkeitä määrätessä.

Masennuksen ehkäiseminen, sen havaitseminen ja riittävä lääkehoito ovat tärkeitä myös alentuneen luuntiheyden ehkäisemiseksi sekä miehillä että naisilla.


Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Lue myös:

    Uusimmat