Mainos

Alman tulos koheni

Alma Median alkuvuoden tulos koheni odotettua vähemmän. Konserni odottaa tämän vuoden tuloksen olevan voitollinen.

Alma Media -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 117,0 milj. euroa. Konsernin liiketappio pieneni alle puoleen edellisvuoden vastaavasta ajasta, 3,4 miljoonaan euroon. Tappio ennen satunnaiseriä koheni 8,0 miljoonan euron tappiosta 5,2 miljoonan euron tappioon.

Alma Media Interactiven liikevoitto oli lievästi positiivinen. MTV Oy:n kanavat kasvattivat mainosmyyntiään ja voittivat markkinaosuutta mediamarkkinoilla.

Mediamarkkinat laskivat Suomessa Gallup Mainostiedon mukaan tammi-maaliskuussa 6,3 %. Sanomalehtimainonta väheni 8,1 %. Televisiomainonta lisääntyi 0,4 % ja se kasvatti markkinaosuuttaan mediamainonnasta usean vuoden laskun jälkeen.

Sanomalehtien kustantamisesta vastaavan Alpress-liiketoimintaryhmän liikevaihto aleni 3,3 % ilmoitustuottojen vähenemisen johdosta. Hyvän levikkituottokehityksen ja tiukan kustannuskontrollin ansiosta ryhmän liikevoitto kasvoi 10 prosenttia 5,5 miljoonaan euroon.

Broadcasting-liiketoimintaryhmään kuuluvat MTV3-kanava ja Subtv- kanava kasvattivat katseluosuuttaan ja lisäsivät mainosmyyntiään 2 %. MTV:n kanavat voittivat selkeästi markkinaosuutta sekä televisiomainonnasta että koko mediamainonnasta. MTV Oy:n kustannustehokkuutta parantava ohjelma on edennyt suunnitelmien mukaan, Alma Media kertoo osavuosikatsauksessaan. Johtuen suuremmista panostuksista digitaaliseen televisioon ja edelleen epätyydyttävällä tasolla olevasta kannattavuudesta Broadcasting-liiketoimintaryhmän liiketappio oli 8,1 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa vuotta aiemmin).

Alma Median New Media liiketoimintaryhmän nimi muutettiin Alma Media Interactiveksi. Sen vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 37 prosenttia 4,5 miljoonaan euroon. Interactive saavutti jo ensimmäisellä neljänneksellä positiivisen liikevoiton. Vertailujakson liiketappio oli 3,7 miljoonaa euroa. Alma Median osuus Suomen Internet-mainonnasta oli 56,5 %.

Business Information Group kärsi eniten mediamainonnan ja erityisesti it-alan ilmoittelun vähentymisestä. BIG:n liikevaihto oli 10,9 milj. euroa (11,3 milj. euroa) ja liikevoitto 1,0 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Talentumin vaikutus liikevoittoon oli -0,4 milj. euroa (-).

Alprintin liikevaihto laski lähinnä välitysmyynnin kirjauskäytännön muutoksesta johtuen 5,4 milj. euroa 14,7 milj. euroon. Tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta liiketappio aleni 1,0 milj. euroon (1,7 milj. euroa).

Konsernin nettorahoituskustannukset kohosivat lisääntyneen korollisen velan ja vertailujakson poikkeuksellisten suurten osinkotuottojen takia 0,4 milj. eurosta 1,8 milj. euroon.

Alpressia painoi ilmoitusten vähentyminen

Alpress on Alma Median sanomalehtien kustantamisesta ja painamisesta vastaava liiketoimintaryhmä. Alpress kustantaa valtakunnallista Iltalehteä, seitsemänä päivänä viikossa ilmestyviä Aamulehteä, Satakunnan Kansaa, Lapin Kansaa, Pohjolan Sanomia ja Kainuun Sanomia sekä runsasta 20 paikallis- ja kaupunkilehteä.

Päivälehtien eli 4-7 kertaa viikossa ilmestyvien sanomalehtien ilmoitustuotot laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,9 % ja kaikkien sanomalehtien 8,1 %. Alpressin ilmoitustuotot vähenivät keskimäärin 6,2 %. Erot eri lehtien välillä olivat suuret. Aamulehden ilmoitustuotot vähenivät 10 %, mutta esimerkiksi Iltalehden ja Lapin Kansan ilmoitustuotot olivat edellisvuoden tasolla.

Alpressin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 49,7 milj. euroa (51,4 milj. euroa). Liikevaihdosta 42 % (43 %) muodostui ilmoitustilan myynnistä, 48 % (44 %) levikkimyynnistä ja 10 % (13 %) muusta myynnistä. Muu myynti oli lähinnä konsernin ulkopuolista painomyyntiä ja toimituksellisen sisällön myyntiä. Liikevaihdon lasku johtui ilmoitusmyynnin ja ulkopuolisen painotoiminnan vähentymisestä. Ryhmän levikkiliikevaihto kasvoi 4,9 %. Iltalehden levikki kasvoi runsaat 2 % ja se lisäsi edelleen markkinaosuuttaan iltapäivälehtimarkkinoilla.

Alpressin liikevoitto kasvoi 10 % ja se oli 5,5 milj. euroa (5,0 milj. euroa. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat merkittävimmin Iltalehden hyvä levikkikehitys ja kokonaisuudessaan kasvaneet levikkituotot, saavutetut säästöt materiaalikustannuksissa ja kautta linjan hyvin kontrollissa pysyneet kulut.

Liiketoimintaryhmän operatiivisesta johtamisesta vastasi helmikuun loppuun saakka varatoimitusjohtaja Veli-Matti Asikainen. Hannu Olkinuora aloitti liiketoimintaryhmän johtajana 1.3.2002.

Business Information Group

Kauppalehti

Business Information Group on Alma Median taloudelliseen informaation tuotantoon ja jakeluun keskittyvä liiketoimintaryhmä. Se koostuu Kauppalehdestä, Baltic News Servicestä ja Balance Consulting Oy:stä. BIG vastaa myös yhteistyöstä Talentum Oyj:n kanssa, josta Alma Media omistaa 32,8 %. Talentumin liikevaihto oli katsausjaksolla 29,5 milj. euroa (30,7 milj. euroa) ja sen liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,8 milj. euroa)

Talouslehdet menestyivät muita medioita heikommin ilmoitusmarkkinoilla. Talouslehtien ilmoitustulot putosivat keskimäärin 30 % edellisen vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Osaltaan tämä johtui siitä että vertailujakso oli talouslehdille poikkeuksellisen hyvä. Tuolloin talouslehtien ilmoitusmyynti kasvoi vastoin yleistä suuntausta merkittävästi.

Viime syksynä alkanut epävarmuus markkinoilla näkyi kuitenkin merkittävänä alentumisena tietotekniikka-alan, finanssisektorin ja telealan ilmoitteluvolyymeissä. Kauppalehti-perheen ilmoitustuotot laskivat edellisestä vuodesta 19 %. Kauppalehti pystyi kuitenkin kasvattamaan merkittävästi markkinaosuuttaan talouslehtien ilmoitusmarkkinoista.

BIG:n liikevaihto laski 4 % ja oli 10,9 milj. euroa (11,3 milj. euroa). Kauppalehden tuoteperheen osuus liikevaihdosta oli 10 milj. euroa (11,1 milj. euroa), vertailujakson jälkeen konserniyhtiöksi tulleen Baltic News Servicen 0,9 milj. euroa ja Balance Consultingin 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

BIG:n liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Talentumin vaikutus liikevoittoon oli -0,4 milj. euroa (-).

Broadcasting kohensi

MTV3

Broadcasting-liiketoimintaryhmä vastaa televisio- ja radioliiketoiminnasta. Ryhmään kuuluvat MTV Oy, joka vastaa MTV3-kanavasta ja Subtv-kaapelikanavasta sekä Radio Nova (Suomen Uutisradio Oy) ja MTV3-Tele Oy. MTV Oy osti jakson aikana loput 36 % MTV3-Tele Oy:n osakekannasta ja vahvisti näin asemaansa erityisesti mobiililiiketoiminnan ja vuorovaikutteisten lisäarvopalveluiden alueilla. Alma Median mobiilipalvelut keskitettiin MTV3-Teleen. Ryhmän tulokseen sisältyy myös Ruotsissa toimivan TV4 AB:n 23,4 %:n tulososuus, josta on vähennetty goodwill-poisto. Digitaaliseen tv- toimintaan kuuluvat digitaaliset MTV3 ja Subtv, digitaalisen Urheilukanavan 50 %:n tulososuus sekä digitaalinen tv- kehitystoiminta.

MTV:n kanavat pitivät hyvin yleisönsä Ylen kanavilla lähetetyistä talviolympialaisista huolimatta. MTV3-kanavan parhaan katseluajan, prime timen klo 18-23, katseluosuus oli 38,2 % (40,8 %). Viime elokuussa aloittaneella Subtv-kaapelikanavalla kävi maaliskuussa viikoittain noin 950 000 katsojaa. Useissa ryhmissä kanavan katsojamäärät ovat kaksinkertaistuneet. MTV Oy:n 50-prosenttisesti omistaman Suomen Urheilutelevisio Oy:n Urheilukanavalla oli maaliskuun lopussa jo yli 1,6 miljoonaa potentiaalista katsojaa, ja kanavalla kävi yli 200 000 katsojaa viikossa. Kanava on panostanut voimakkaasti ohjelmistoon, ja sen katsominen lisääntyi selvästi alkuvuoden aikana.

Broadcasting-liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 40,9 milj. euroa (39,7 milj. euroa), ja se lisääntyi runsaat 3 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. MTV Oy:n kanavat katkaisivat pitkään jatkuneen mainosajan liikevaihdon laskun ja ne voittivat selkeästi markkinaosuutta televisiomainonnasta ja koko mediamainonnasta. Broadcasting-liiketoimintaryhmän tv- ja radiomainonnan liikevaihto kasvoi 38 milj. euroon (37 milj. euroa).

Ryhmän liiketappio oli 8,1 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Liiketappiosta 2,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa) muodostui digitaalisesta televisiotoiminnasta ja 1,3 milj. euroa (0,8 milj. euroa) Ruotsin TV4 AB:n vaikutuksesta. TV4 AB kirjasi kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle 37 milj. kruunua kuluja, jotka kohdistuvat kiistanalaiseen digitaalisten kanavien tuotoista maksettavaan toimilupamaksuun. Kirjauksen johdosta TV4 AB:n tulos oli katsausjaksolta 40 milj. kruunua tappiollinen (voitto ennen veroja 8 milj. kruunua). TV4 AB:n liikevaihto oli 535 milj. kruunua (574 milj. kruunua).

Mainosajan myynnin kasvun ja säästötoimenpiteiden ansiosta Broadcasting-liiketoimintaryhmän operatiivinen kannattavuus eli liikevoitto ilman digitelevisiotoiminnan panostuksia ja Ruotsin TV4 AB:n tulososuutta parani 30 %. Operatiivinen liiketappio oli -4,6 milj. euroa (-6,6 milj. euroa.)

Radio Nova oli edelleen kuunnelluin radiokanava alle 45-vuotiaiden pääkohderyhmässään. Radio Novalla oli viikoittain 1,7 miljoonaa kuuntelijaa. Radio Novan liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät myönteisesti. Liikevaihto oli 2,3 milj. euroa (1,9 milj. euroa) ja liiketappio 0,1 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Digitaalisen televisiotoiminnan kehitystyötä on jatkettu alkuvuoden aikana. Digitaalinen televisiotoiminta muodostuu Urheilukanavan tappio-osuudesta, Subtv-kanavan ohjelmiston digitaalilähetyksestä ja digitelevision kehitystoiminnasta. Digitaalisen televisiotoiminnan liiketappio sisältyy Broadcasting liiketoimintaryhmän tappioon. Digitaalisen toiminnan liiketappio oli ensimmäisellä neljänneksellä 2,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Liikevaihtoa digitaalinen televisiotoiminta keräsi 0,1 milj. euroa.

Alma Media Interactive paransi

Kannettava tietokone

Alma Media Interactive on kävijämäärillä mitattuna Suomen suurin Internet-pohjaisten palveluiden tuottaja. Alma Media Interactiven ja Alma Median online-lehtien yhteenlaskettu osuus kaikesta Suomen Internet-ilmoittelusta oli 56,5 %.

Kuluvan vuoden alusta lukien Alma Media Interactiven toiminta on käsittänyt MTV3:n brandia hyödyntävän MTV3 Interactiven, luokiteltuun ilmoitteluun keskittyvät palvelut, muut sisältöpalvelut ja tukipalvelut. Vuoden 2001 aikana liiketoimintaryhmän strategiaa tarkennettiin ja siitä lähtien se on keskittynyt vain sellaisiin liiketoimintoihin, joiden uskotaan saavuttavan positiivisen liiketuloksen vuoden 2002 aikana.
MTV3 Interactive käsittää ilmoitustuotoista tulonsa saavan MTV3 Internetin, MTV3 Tekstikanavan, MTV3 liittymäliiketoiminnan sekä logoja, soittoääniä ja muita mobiilipalveluita tarjoavan MTV3 Internet/mobiilin. MTV3 Internet lisäsi mainostuottojaan 24 %. Myös MTV3 Tekstikanavan liikevaihto ja liittymäliiketoiminta kehittyivät suotuisasti. MTV3 Interactiven liikevaihto oli 1,7 milj. euroa (1,1 milj. euroa).

Luokitellun ilmoittelun palveluista kiinteistöihin (etuovi.com) ja ajoneuvoihin (autotalli.com) keskittyvät palvelut kehittyivät myönteisesti. Joblinen liikevaihto pieneni hieman. Luokiteltujen palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 1,8 milj. euroa (2,0 milj. euroa).

Muiden sisältöpalveluiden (tilt.tv, ruokala.tv, MobileActive) yhteenlaskettu liikevaihto oli 0,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Alma Media Interactiven liikevaihto oli katsausjaksolla 4,5 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Vertailujakson liikevaihto piti sisällään 0,9 milj. eurolla lakkautettujen toimintojen liikevaihtoa. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 37 %. Liikevaihdon kasvua tärkeämpi tavoite on ollut kannattavuuden parantaminen. Tässä on onnistuttu ennakoituakin paremmin, sillä liiketoimintaryhmä saavutti tavoitteeksi asetetun positiivisen liikevoiton jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 0,02 milj. euroa (liiketappio 3,7 milj. euroa). Vertailujakson tappiosta 1,2 milj. euroa muodostui lakkautetuista toiminnoista.

Alprint tervehdytti

Alprint on Alma Median sopimuspainamisesta vastaava liiketoimintaryhmä. Alprintin tuotantolaitokset ovat Tampereen Raholassa sijaitseva aikakauslehtiin ja mainospainotuotteisiin erikoistunut tuotantoyksikkö ja Hyvinkäällä sijaitseva mm. sarjakuva- ja ristikkolehtiin erikoistunut paino. Raholan osuus ryhmän liikevaihdosta on lähes 90 %.

Graafisen teollisuuden markkinatilanne elpyi hieman jakson loppua kohden. Merkittävimmät syyt tähän ovat alentuneet paperinhinnat, Ruotsin kruunun vahvistuminen ja kasvava kysyntä Venäjän markkinoilta.

Alprintin liikevaihto laski 27 % 14,7 milj. euroon (20,1 milj. euroa). Lasku oli lähinnä rakenteellista, sillä vertailujakson liikevaihto sisälsi kuluvan vuoden ensimmäisestä neljänneksestä poiketen 3,7 milj. euron edestä painotöiden välitysmyyntiä Alpressille ja 1,3 milj. euroa kesäkuussa 2001 myydyn Sarankulman yksikön liikevaihtoa.

Alprint on tervehdyttänyt toimintaansa keskittymällä parhaiten sen konekannalle soveltuviin painotöihin ja sopeuttamalla tuotantokapasiteettiaan markkinatilannetta vastaavaksi. Näiden toimenpiteiden ansiosta jakson liiketappio pieneni 1,0 milj. euroon.
(MTV3)

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.