Tutkijoilla uusi selitys, miksi kuulon heikkeneminen aiheuttaa dementiaa – aiheuttaa syvällä aivoissa tuhoisan reaktion

Kuulon heikkenemisen tiedetään olevan yhteydessä kohonneeseen dementiariskiin. Tuoreen brittitutkimuksen mukaan selitys sille, miksi kuulon heikkeneminen voi aiheuttaa muistisairauksia, löytyy syvältä aivoista.

Useat tutkimukset ovat todenneet hoitamattoman huonon kuulon lisäävän riskiä sairastua muistisairauksiin sekä heikentävän kognitiivisia kykyjä. Kuulon aleneman on arvioitu aiheuttavan noin yhden kymmenestä muistisairaudesta.

Selitykseksi yhteydelle on tarjottu esimerkiksi sitä, että huonokuuloisen aivot saavat tavallista vähemmän ärsykkeitä ja informaatiota, tai että huonokuuloinen vetäytyy sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Newcastlen yliopiston tutkijoiden tuoreet löydökset tarjoavat uuden teorian selittämmään sitä, miksi kuulon heikentyminen voi johtaa aivojen rappeutumiseen.

Tutkijoiden mukaan kuulon alenema muuttaa ohimolohkojen aktiivisuutta, mikä edistää suoraan Alzheimerin tautia aiheuttavien proteiinien kertymistä aivoihin. Alzheimerin tautia aiheuttavien vaurioiden tiedetään ennestään alkavan aivojen ohimolohkojen sisäosista, joista ne leviävät vuosien mittaan laajemmin aivokuorelle.

Aivojen aktiivisuuden muutos voi laukaista Alzheimerin

Nyt julkaistu teoria perustuu moninaisista ihmis- ja eläinkokeista kerättyyn ja yhdistettyyn tietoon. Tutkimusta varten tieteilijät perehtyivät kolmeen keskeiseen näkökulmaan, jotka olivat:

  • kuulon heikkenemisen ja dementian taustalla vaikuttava syy
  • äänisyötteen puuttumisesta johtuva aivojen rappeutuminen
  • kuulon aleneman kompensointiin käytettyjen aivoresurssien suuremmasta käytöstä aiheutuva kognitiivisten taitojen heikentyminen

Neuron-tiedelehdessä julkaistussa teoriassa tutkijat ehdottavat, että syy kuulon heikkenemisen ja muistisairauksien väliseen yhteyteen piilee aivojen ohimolohkoissa. Pään sivuilla sijaitsevat ohimolohkot osallistuvat äänien ja puheen käsittelyyn. Lisäksi ohimolohkoissa sijaitsee hippokampus, jolla on keskeinen rooli muistin toiminnassa.

Kun ihmisellä on vaikeuksia kuunnella ympäristöään, hänen tapansa käyttää aivojen muistijärjestelmää voi muuttua. Tutkijat epäilevät, että kuulon alenema aiheuttaa aivojen aktiivisuudessa muutoksia, jotka voivat suoraan lisätä Alzheimerin tautia aiheuttavien epänormaalien proteiinikasaumien kertymistä aivoihin. Näin ollen kuulon heikentyminen voisi laukaista muistisairauden.

Huonokuuloisten kannattaa käyttää kuulokojetta

Tutkijat toivovat, että lisääntynyt ymmärrys kuulon heikkenemisen ja muistisairauksien yhteydestä voi tulevaisuudessa auttaa ehkäisemään Alzheimerin taudin kehittymistä.

Sitä odotellessa huonokuuloisten kannattaa käyttää kuulokojetta. Kuulokojeen on tutkimuksissa todistettu hidastavan kognitiivisten taitojen heikkenemistä.

Lue myös:

    Uusimmat