Terrafame suunnittelee avolouhosta Kolmisoppeen – Kainuun ely-keskus: Muuttaisi Kolmisoppi-järven tilaa pysyvästi

Kaivostoiminnalle halutaan tiukemmat rajat 10:12
MTV:n Uutisaamussa keskusteltiin kaivostoiminnan rajoista marraskuussa. Puheenvuoron saivat Saimaa ilman kaivoksia -ryhmän ja Kaivosteollisuuden edustajat.

Terrafame suunnittelee avolouhosta Kolmisoppeen. Kainuun ely-keskuksen mukaan Kolmisopen malmion hyödyntäminen muuttaa pysyvästi Kolmisoppea, Salmista, Kalliojärveä ja Kalliojokea. 

Kainuun ely-keskus antoi tänään perustellun päätelmän Kolmisopen hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Terrafamen kaivoksella on kaksi erillistä malmiesiintymää, Kuusilampi ja Kolmisoppi. Kuusilammen louhinta alkoi vuonna 2008.

Työ voisi jatkua 2050-luvulle

Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen mahdollistaisi ely-keskuksen mukaan Terrafamen toiminnan jatkumisen tunnetuilla malmivarannoilla 2050-luvulle asti ja mahdollisilla varannoilla 2080-luvulle asti. Ilman sitä Terrafame jatkaisi louhimista Kuusilammen avolouhoksesta ja toiminta jatkuisi arviolta vuoteen 2035 asti.

Malmin louhiminen Kolmisopesta ei ole ely-keskuksen mukaan mahdollista ilman Kolmisoppi-järven osittaista patoamista ja kuivattamista. Suunnittelun perusteena on, että erilaisilla vesistöjärjestelyillä pyritään turvaamaan Kolmisopen alapuolisen vesistön säilyminen, vaikka Kolmisoppi-järven tila muuttuu pysyvästi.

– On tärkeää, että Kolmisopen alapuolella olevassa Tuhkajoessa säilyy riittävä virtaama, jotta joen elinvoimaisuus ja taimenkanta säilyvät, ely-keskus sanoo päätelmässään.

Muut ympäristövaikutukset muodostuvat kaivospiirin laajentamisesta ja tuotannollisen toiminnan jatkumisesta alueella. Louhinnassa, malminkäsittelyssä ja metallien talteenotossa syntyy iso määrä jätteitä ja käsittelyä vaativia vesiä.

Terrafame: lupahakemus lähikuukausina

Kolmisopen esiintymän hyödyntämiseksi ja kaivospiirin laajentamiseksi Terrafamen on haettava ympäristö- ja vesitalouslupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Lisäksi yhtiö tarvitsee Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kaivosluvan.

– Terrafame tulee jättämään Kolmisopen hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lähikuukausina, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoitus on varmistaa, että merkittävät vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa. Tulokset on otettava huomioon hankkeen lupamenettelyssä.

Mitä eroa oli Juha Sipilän Terrafame-pipolla ja Sanna Marinin laukulla – ja voiko Hjallista kutsua influensseriksi? 2:44
Katso myös: MTV Uutiset pohti vuosi sitten syksyllä sitä, mitä eroa oli Juha Sipilän Terrafame-pipolla ja Sanna Marinin laukulla – ja voiko Hjallista kutsua influensseriksi.

Lue myös:

    Uusimmat