Korkeampi koulutustaso, pienempi palkka: Nea hämmentyi palkkaerosta päiväkotityöntekijöillä – "En tiedä, miksi enää opiskelen"

Lähihoitaja Nea työskentelee espoolaispäiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana ja saa palkkaa kannustuslisineen noin 2882 euroa kuukaudessa. Valmistuttuaan korkeakoulusta varhaiskasvatuksen sosionomiksi hänen palkkansa laskee 2550 euroon kuukaudessa, vaikkei työnkuva ei juuri muutu. Miten tämä on mahdollista?

– Tässä ei mene ihan yksi yhteen. Kuitenkin sosionomeilla on todella laaja osaaminen perhetyöstä, lastensuojelusta, etuuksista ja erilaisista palveluista. Kyllä sen pitäisi näkyä palkoissakin, Nea sanoo.

Nea on tehnyt lähihoitajan tutkinnolla päiväkodeissa opettajan sijaisuuksia vuodesta 2019 lähtien. Vakituista työtä varhaiskasvatuksen opettajana ei voi saada ilman opettajan pätevyyteen vaadittavaa korkeakoulututkintoa. Lyhyitä sijaisuuksia ja enintään vuoden määräaikaisuuksia voi kuitenkin tehdä ilman riittävää koulutustakin.

– Määräaikaisuuden peruste oli epäpätevyys, mutta minulla on aivan samat vastuut kuin pätevällä opettajalla, Nea kertoo.

Nea esiintyy jutussa pelkällä etunimellään, sillä hän pelkää, että julkaisu voi vaikuttaa negatiivisesti hänen työnhakuunsa.

Laaja osaaminen ei tuo lisäeuroja palkkaan

Nea aloitti varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot vuonna 2020 ja valmistuu korkeakoulusta ensi vuonna.

– Tarkoituksenani oli saada myös varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys. Mutta se menikin niin, että minun olisi pitänyt aloittaa opinnot vuotta aikaisemmin, jotta olisin sen pätevyyden saanut, Nea kertoo.

Hän viittaa vuonna 2018 tehtyyn lakiuudistukseen, jossa eriytettiin varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänimikkeet ja kelpoisuusvaatimukset. 

Varhaiskasvatuksen sosionomi on lakiuudistuksen myötä tullut kokonaan uusi nimike. Varhaiskasvatuksessa opettajan palkka Espoossa on 2722,11 euroa ja sosionomin palkka 2550 euroa kuukaudessa.

Nea kertoo, että jos hän olisi aloittanut opinnot vuonna 2019, hän olisi saanut opettajan pätevyyden hyvin samankaltaisella koulutuksella, jolla nyt opiskellaan sosionomiksi. 

– Korkeakoulun täydentävät opinnot, joilla nyt saa opettajan pätevyyden, ovat sisällöltään melkein samat kuin vuonna 2019. Nimike on vain muutettu.

Lakimuutoksen astuttua voimaan, jo työelämässä olevat sosionomit ja viimeistään 1.9.2019 ammattikorkeakouluun hyväksytyt sosionomiopiskelijat voivat saada kelpoisuuden toimia sekä varhaiskasvatuksen opettajana että varhaiskasvatuksen sosionomina, jos valmistuu heinäkuun 2023 loppuun mennessä. Jos opinnot aloitti vuonna 2020 tai sen jälkeen, sosionomiopiskelijalla ei ole enää mahdollisuutta saada varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. 

Sosiaalialan lehtori vahvistaa vain pienet erot opinnoissa

Nea on hakenut jo uutta työpaikkaa varhaiskasvatuksen sosionomina Espoon kaupungin päiväkodeista. Hämmennys oli suuri, kun hän tajusi, että korkeammalla koulutuksella hänen palkkansa tulee putoamaan yli 300 euroa, vaikka työnkuva ei uuden nimikkeen myötä tule juuri muuttumaan.

– Opettajatkaan eivät tiedä, mikä sosionomin pääasiallinen toimenkuva on. He ovat aivan yhtä kujalla. En oikeastaan itsekään enää tiedä, miksi opiskelen sosionomiksi, koska minun palkkani tippuu, Nea sanoo.

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan lehtori Marjaana Marttila-Ojala kertoo, että vuoden 2018 lakimuutos merkitsee käytännössä sitä, että varhaiskasvatuksen opettajaksi valmistutaan yliopistosta ja varhaiskasvatuksen sosionomiksi ammattikorkeakoulusta. Hän kertoo, että varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot ovat sisällöllisesti "pitkälle samansuuntaisia kuin ennen lakimuutosta".

– Varhaiskasvatuslaki määrittää varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät selkeämmin, kun taas varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävästä laissa on hyvin vähän kirjattuna, Marttila-Ojala kertoo sähköpostitse.

Laissa sosionomin tehtävänkuvasta mainitaan näin: "Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista voidaan hyödyntää erityisesti lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta."

– Valitettavasti tehtävän vaatimustason noususta huolimatta varhaiskasvatuksen sosionomin palkka on ainakin tällä hetkellä jäämässä matalammaksi kuin varhaiskasvatuksen opettajan palkka. Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus on lyhyempi kuin sosionomien koulutus korkeakoulussa, Marttila-Ojala sanoo.

Aluepäällikkö työnimikkeiden eroista: opettaja vastaa, sosionomi osallistuu

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Tarja Ojanen sanoo, että pääkaupunkiseudun työvoimapulan takia koulutettujen opettajien puutetta paikataan kokeneilla, pienemmän koulutuksen omaavilla, työntekijöillä.

– Kaikki eri toimijat, kuten vanhustenhuolto, sairaanhoitopuoli ja varhaiskasvatus, kilpailee nyt samoista työntekijöistä näiden lähihoitajien kohdalla nimenomaan, Ojanen sanoo.

Hänen mukaansa opettajan ja sosionomin palkkaero varhaiskasvatuksessa johtuu eriävistä työtehtävistä.

– Palkkaero tulee siitä, että opettaja vastaa pedagogisesta toiminnasta ja varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta, niin ryhmätasoisesta kuin lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatuksen laadinnasta. Se tulee ihan suoraan laista.

– Sosionomilla tulisi olla taito tunnistaa lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvät palvelut, ja ohjata niihin palveluihin, kun tällainen tarve todetaan päiväkodissa. Eli päätyö sosionomilla on lasten varhaiskasvatustoiminta. Mutta sosionomi suuntautuu lapsen sosiaalisen kasvun ja tuen tarpeen tunnistamiseen.

Lain mukaan varhaiskasvatussuunnitelmasta vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö, mutta lain asiakirjojen mukaan, että myös muiden henkilöstön jäsenten on osallistuttava varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Nea kertoo, että hän on ei-kelpoisena opettajana tehnyt samalla tavalla varhaiskasvatussuunnitelmia kuin kelpoisetkin opettajat.

Ojanen: Palkka tehtävien, ei koulutuksen mukaan

Ojanen kertoo, että myös sosionomi toimii varhaiskasvatustehtävässä, jossa on samoja elementtejä kuin opettajan työssä kasvatustehtävän osalta.

– Opettaja vastaa ja sosionomi puolestaan osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, Ojanen tiivistää.

Hän kertoo, että palkka tulee ”tosiasiallisten tehtävien, ei koulutuksen mukaan”. Lain mukaan päiväkotiryhmissä tulee olla enemmän kuin yksi opettaja vuoteen 2030 mennessä.

– Jos on kaksi opettajaa ja toinen on kelpoinen, niin yleensä hänelle on laitettu vastuu näistä varhaiskasvatussuunnitelmista. Silloin tämä toinen määräaikaisen ei-kelpoisen opettajan työ on niin sanotusti kevennetty, jolloin häneltä on otettu tämä vastuu pois. Silloin hänen palkkansa on työtehtävän mukaan hieman pienempi.

Nea kertoo, että kun hän valmistuu sosionomiksi, hän ei voi tehdä enää päiväkodin opettajan töitä.

– Tällä lähihoitajan tutkinnolla niitä on mahdollista tehdä, mutta ne ovat määräaikaisia.

– Kun valmistun sosionomiksi, niin en aio kyllä päivääkään tehdä varhaiskasvatuksen sosionomin töitä. Sitä ei arvosteta. Laaja-alainen osaaminen ei näy palkkauksessa, Nea sanoo.

Katso myös video 3.5.2022: Varhaiskasvatuksessa on "valtava osaamisvaje" – näillä alueilla on pahin pula osaavista opettajista:

Varhaiskasvatuksessa on"valtava osaamisvaje"– näillä alueilla on pahin pula osaavista opettajista 1:39


Lue myös:

    Uusimmat