Kaikille 17-vuotiaille ajokortti vanhemman luvalla? Laki halutaan myllätä uusiksi jo ensi keväänä

Ajokortin poikkeuslupia myönnetty lähes jokaiselle hakijalle 2:17
Ajokortteja on myönnetty poikkeusluvalla lähes jokaiselle alaikäiselle hakijalle. Yhteensä jo noin 30 000.

Liikenne- ja viestintäministeriö luopuisi poikkeuslupakäytännöstä ja päästäisi kaikki 17-vuotiaat rattiin huoltajan luvalla, mutta nykyistä tiukemmin rajoituksin. Esityksestä uutisoi ensimmäisenä Keskisuomalainen.

Kriteerejä henkilöauton ajokorttien poikkeuslupien myöntämiselle 17-vuotiaille kevennettiin vuonna 2018 tehdyllä lakimuutoksella. Nyt liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että poikkeuslupakäytännöstä voitaisiin luopua kokonaan jo ensi keväästä alkaen, minkä jälkeen 17-vuotias voisi saada ajokortin huoltajan suostumuksella.

– Nykyään käytössä oleva ikäpoikkeuslupamenettely on ollut sekä asiakkaille että viranomaiselle hidas, hintava ja hallinnollisesti raskas, eikä sen kautta ole voitu vaikuttaa turvallisuuteen, koska tarveharkinta ei ole perustunut turvallisuusnäkökohtiin, yksikön päällikkö Sini Wirén liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo MTV Uutisille.

Ehdotetussa mallissa 17-vuotiailla ei kuitenkaan olisi asiaa rattiin viikonloppuöisin, minkä lisäksi alaikäisen autossa voitaisiin käyttää erillistä tunnusta.

Ministeriön arviomuistion mukaan muutos vaatisi myös kuljettajakoulutuksen rukkaamista, mutta tämä tulisi tehdä ajokortin kokonaiskustannuksia kasvattamatta eli käytännössä ilman opetusmäärien merkittävää lisäämistä.

Laki muuttui 2018

Aiemmin poikkeuslupa oli mahdollista saada, mikäli taustalla oli erityisen painavia syitä, ja tarpeita tarkasteltiinkin pääosin perheessä tapahtuneiden äkillisten ja vakavien muutosten näkökulmasta.

Ennen lakimuutosta poikkeuslupia myönnettiin vain muutamia vuosittain.

Lain muututtua on poikkeuslupien myöntämisperusteeksi muodostunut ajokorttia suorittavan henkilön omat liikkumistarpeet. Poikkeuslupaa puoltavatkin nykyisin muun muassa pitkät etäisyydet tai puuttuvat joukkoliikenneyhteydet, jotka hankaloittavat kouluun, töihin tai harrastuksiin kulkemista.

Seurauksena on ollut ajokorttien poikkeuslupahakemusten määrän räjähtäminen.

– Poikkeuslupahakemusten määrä on kasvanut jyrkemmin kuin uudistusta tehtäessä osattiin odottaa ja juuri hakemusmäärien kasvusta johtuen menettely ei enää täysin vastaa tarkoitustaan, esityksessä kerrotaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoi maaliskuussa, että vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen 17-vuotiaille oli myönnetty ajokortteja ikäpoikkeusluvalla jo yli 30 000 kappaletta.

Liikenneturva kertoi vuosi sitten lokakuussa, että poikkeuslupa oli myönnetty 95 prosentille sitä hakeneista. Tämän vahvistaa myös Wirén.

– Käytännössä vain reilusti alle kymmenen prosenttia hakemuksista on sellaisia, etteivät ne täytä poikkeusluvan myöntämiselle asetettuja ehtoja, hän kertoo.

Liikenneturvan lausunto

Koska kyseessä on vasta hallituksen esitys ajokorttilain muuttamisesta, on kaikilla halukkailla asiantuntijoilla, yrityksillä, järjestöillä sekä kansalaisilla mahdollisuus kommentoida esitystä omasta näkökulmastaan. Lopullisen päätöksen tekee aikanaan eduskunta.

Liikenneturva ehdottaa lausunnossaan, että henkilöauton ajokortin suorittamisikä olisi jatkossakin 18 vuotta EU:n ajokorttidirektiivin mukaisesti.

– Mikäli ikäpoikkeuslupa tullaan jatkossakin sallimaan alle 18-vuotiaille kuljettajille, ehdotamme, että ikäpoikkeuslupa oikeuttaa ajamaan vain niitä ajoja, joihin poikkeuslupa on myönnetty, Liikenneturvan lausunnossa kerrotaan.

Siinä tapauksessa, että ajoa ei rajoiteta vain poikkeusluvassa mainittuihin ajoihin, lisäisi Liikenneturva alaikäisen ajokorttiin rajoituksia. Tällaisia olisivat muun muassa alkoholin kuljettamisen kieltäminen ja kielto kuljettaa muita nuoria.

Liikenneturva pohtisi myös sitä, voisiko ajamisen sallia vain yli 30-vuotiaan henkilön mukana ollessa esimerkiksi ensimmäisten neljän kuukauden ajan.

– Vastaava malli on onnistuneesti pilotoitu ja nyt otettu laajemmin käyttöön Tanskassa, Liikenneturva toteaa lausunnossaan.

Liikenneturva ei näe merkittävää hyötyä autoon kiinnitettävästä merkistä, joka kertoisi alaikäisestä kuljettajasta. Tällaiset tiedot voisi sen mukaan yhdistää alaikäisen käytössä olevan ajoneuvon tietoihin digitaalisesti, jolloin niitä voisi hyödyntää tehokkaammin myös liikennevalvonnassa.

Autoliiton lausunto

Autoliitto sen sijaan lausuu, että nuorten liikenneturvallisuus on jatkanut parantumistaan ja ajokorttimääriin suhteutettuna liikennerikoksia tapahtuu aiempaa vähemmän.

– On myös hyvä huomioida, että 17-vuotiaana ajokortin suorittanut on jo huomattavasti kokeneempi kuljettaja 18-vuotiaana ja siten riski joutua vaaratilanteisiin on tuolloin pienempi. Tämä seikka voi vaikuttaa 18- ja 19-vuotiaiden liikenneturvallisuuden voimakkaampaan paranemiseen, Autoliitto kertoo lausunnossaan.

Autoliitto ei myöskään rajoittaisi alle 18-vuotiaiden ajo-oikeutta.

Vaikka se näkeekin viikonloput ja kesäyöt riskialtteimpina aikoina erityisesti nuorten miesten kohdalla, katsoo se, että riskikäyttäytymiseen tulisi pyrkiä vaikuttamaan muilla tavoin kuin ajo-oikeutta rajoittamalla.

– Rajoituksen noudattamisen valvominen olisi myös hyvin vaikeaa ja moni riskihakuisesti muutenkin käyttäytyvä nuori jättäisi todennäköisesti noudattamatta määräystä pienen kiinnijäämisriskin takia. Tämä voisi vaikuttaa myös muiden sääntöjen kunnioituksen heikkenemiseen.

Autoliitto ei näe hyvänä asiana kyytiläisten ikään tai määrään puuttumista.

– Nuorten pitää pystyä kulkemaan esimerkiksi harrastukseen toisen nuoren kanssa kimppakyydillä.

Näin 17-vuotiaat törttöilevät ratissa

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan ajokorttilain seurantatutkimuksissa on havaittu, että 17-vuotiaat poikkeuslupakorttilaiset syyllistyvät ajokieltorikoksiin hieman useammin kuin 18- ja 19-vuotiaat kuljettajat.

17-vuotiaista kuljettajista 3,31 prosenttia syyllistyi ajokieltorikokseen ollessaan vielä 17-vuotias, kun taas 18-vuotiaista 3,01 prosenttia, ja 19-vuotiaista 1,28 prosenttia syyllistyi ajokieltorikokseen. Ero 17- ja 18-vuotiaiden välillä oli pienempi kuin 18- ja 19-vuotiaiden välillä.

Erot pysyivät samalla tasolla, kun tarkasteltiin pelkästään törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia. Eroa 17- ja 18-vuotiaiden välillä on 0,39 prosenttiyksikköä ja 18- ja 19-vuotiaiden välillä 0,59 prosenttiyksikköä.

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen oli suhteellisesti useammin syynä 17-vuotiaan ajokieltoon kuin vähän vanhemmilla. Poikkeusluvalla auton ratissa olleiden ajokielloista peräti 40,78 prosenttia oli peräisin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kun taas 18-vuotiailla osuus oli 32,11 prosenttia ja 19-vuotiailla 29,47 prosenttia.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan miehet olivat selkeästi yliedustettuina kaikissa näissä ikäryhmissä ajokieltoon määräämisissä. Ajokieltoon määrätyistä 17-vuotiaista peräti 91 prosenttia on miehiä.

Ovatko ehdotetut toimet riittäviä?

Wirénin mukaan ehdotukseen sisällytettyjen rajoitusten ja kuljettajakoulutuksen muutosten riittävyyttä on vaikea arvioida yksiselitteisesti.

– Esimerkiksi ajo-opetuksen ja rajoitusten ja liikenneturvallisuuden välinen syy-seuraussuhde ei ole selvä, vaan arvio toimenpiteistä perustuu muun muassa Traficomin seurantatutkimuksen tulosten analysointiin, viranomaisten käymiin keskusteluihin sekä erilaisiin sidosryhmäkuulemisiin.

Wirénin mukaan esityksessä on pyritty tasapainoilemaan erilaisten näkökulmien välillä. Liikenneturvallisuuden lisäksi huomioitavaa on myös ajokortin kustannusten pitäminen kohtuullisena, jotta sen voisi jatkossakin hankkia mahdollisimman moni.

– Henkilöauton käytön ollessa mahdollista nuoret käyttävät vähemmän esimerkiksi mopoja tai muita kaksipyöräisiä, mönkijöitä tai mopoautoja, jotka esimerkiksi törmäystilanteessa suojaavat ajoneuvon kuljettajaa ja matkustajaa selvästi huonommin kuin henkilöauto.

Wirén kertoo, että  17-vuotiaiden ajo-oikeuden rajoittamisella viikonloppuöisin voidaan arvioida olevan myönteinen vaikutus liikenneturvallisuuteen.

– Rajoitus todennäköisesti vähentäisi nuorten kuljettajien ja heidän kyydissään matkustavien osallisuutta liikenneonnettomuuksiin ja lisäisi näin myös yleistä liikenneturvallisuutta. On myös todennäköistä, että viikonloppuihin, yöaikaan kohdistuva ajamisen rajoitus osaltaan sulkisi osin pois alkoholin tai matkustajien kuljettamiseen liittyviä ongelmia.

– Kyseessä on vasta ehdotus, eli siihen on vielä mahdollisuus vaikuttaa, Wirén muistuttaa.

Lain voimaantultua sen vaikutuksia tullaan Wirénin mukaan seuraamaan hyvin tarkkaan, ja ministeriö tulee puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin.

Lue myös:

    Uusimmat