Auttamisvelvollisuudesta säädetään laissa – tunnetko vastuusi?

Toisen ihmisen auttamista pidetään niin tärkeänä asiana, että se on haluttu turvata lainsäädännöllä. Kansalaisia varten säädettyjen auttamisvelvollisuuksien noudattamatta jättämisestä voi saada sakkoja tai vankeutta.

Onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuus

Onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuus on säädetty tieliikennelaissa. Se tarkoittaa, että liikenneonnettomuuteen syystään tai syyttään joutuneen tienkäyttäjän on heti pysähdyttävä ja kykynsä mukaan autettava vahingoittuneita tai avuttomaan tilaan jääneitä sekä muutoinkin osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.

Liikennepako

Jos onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuuden jättää täyttämättä ja poistuu paikalta, henkilö voidaan tuomita tieliikennelaissa säädetystä liikennepaosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Yleinen auttamisvelvollisuus

Yleinen auttamisvelvollisuus on säädetty tieliikennelaissa. Se tarkoittaa, että jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen kuljettamaan onnettomuuden uhrin hoitoon tai avustamaan kuljetuksen järjestämisessä.

Velvollisuus osallistua pelastustoimintaan

Velvollisuus osallistua pelastustoimintaan on säädetty pelastuslaissa. Se tarkoittaa, että onnettomuuspaikalla tai sen lähellä oleva työkykyinen henkilö on velvollinen viranomaisten määräyksestä osallistumaan pelastustoimintaan.

Pelastustoimen laiminlyönti

Pelastustoimen laiminlyönnistä on säädetty rikoslaissa. Se tarkoittaa, että joka tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa on tälle antamatta tai hankkimatta sellaista apua, jota hänen mahdollisuutensa ja tilanteen luonne huomioon ottaen kohtuudella voidaan edellyttää, on tuomittava pelastustoimen laiminlyönnistä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Yleinen toimintavelvollisuus

Yleinen toimintavelvollisuus on säädetty pelastuslaissa. Se tarkoittaa, että jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimintaan.

Avustamisvelvollisuus

Avustamisvelvollisuus on säädetty poliisilaissa. Se tarkoittaa, että jokainen on velvollinen päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksestä avustamaan poliisia hengenvaarassa olevan kadonneen etsimisessä, ihmishengen pelastamisessa, loukkaantuneen auttamisessa sekä huomattavan omaisuus- tai ympäristövahingon torjumisessa. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa tällaiseen toimenpiteeseen osallistuminen on henkilön ikä, terveydentila tai henkilökohtaiset olosuhteet huomioon ottaen tai muusta erityisestä syystä kohtuutonta.

Lähteet: Poliisi, Finlex.fi, Terveyskirjasto.fi

Lue myös:

    Uusimmat