Natsiviestejä, rattijuopumus tyky-päivillä ja muun muassa Mika Myllylän urkintaa – MTV selvitti rajavartiostolaisten väärinkäytökset

MTV:n selvitys: Tällaisista syistä Rajavartiolaitoksella jaellaan potkuja 4:23
MTV:n selvitys: Tällaisista syistä Rajavartiolaitoksella jaellaan potkuja

Erilaisia rikoksia, huolimattomuutta ja virheitä. Rajavartiolaitoksella työskennelleet ovat viimeisen kymmenen vuoden saaneet toistasataa kurinpitopäätöstä toiminnasta, jota Rajavartiolaitos on katsonut tarpeelliseksi arvioida virkamiesoikeudellisesta näkökulmasta.

MTV Uutiset tutustui Rajavartiolaitoksen tekemiin irtisanomispäätöksiin vuosilta 2010–2021. Selvityksessä MTV Uutiset kävi lävitse 140 virkamiesoikeudellista päätöstä Rajavartiolaitokselta. Osa päätöksiä koskee samoja ihmisiä ja jopa saman teon käsittelyä rikosprosessin eri vaiheissa. Päätöksiä oli tehty noin sadasta virkamiehestä. Rajavartiolaitoksella työskenteli vuonna 2021 noin 3000 henkeä.

MTV Uutiset päätti selvittää Rajavartiolaitoksen virkamiesten toimintaa, koska erityisesti rajavartiomiehillä on voimakkaasti kansalaisten perusoikeuksiin puuttuvia toimivaltuuksia ja esimerkiksi oikeus voimankäyttöön. Lakien valvomisen vuoksi heihin kohdistuu erityinen velvoite toimia virassaan ja arjessaan niin, ettei luottamus Rajavartiolaitoksen toimintaan vaarannu. Kurinpitopäätökset antavat kuvan, miten Rajavartiolaitos arvioi työntekijöidensä toiminnan tuomittavuutta.

Lievänkin rangaistuksen saanut voi saada potkut

Päätöksissä käsiteltiin hyvin moninaista moitittavaksi katsottua toimintaa luvattomista poissaoloista ja asiattomista viesteistä aina vakaviin rikoksiin. Valtaosa päätöksistä koski jonkinlaista rikollista käytöstä, kuten palvelusrikoksia, rattijuopumuksia, ampuma-aseisiin liittyviä rikoksia ja metsästysrikoksia. Vaikka osa rikollisista teoista liittyi suoraan henkilöiden toimintaan virassaan, oli valtaosassa kyse vapaa-aikana tehdyistä rikoksista.

Kurinpitotoimessa arvioidaan henkilön toimintaa virkamiehenä. Ihminen voi toimia virkamiehen käyttäytymisvelvoitteen vastaisesti, vaikka ei syyllistyisi rikokseen. Arviointi henkilön toiminnasta virkamiehenä tehdään kuitenkin aina, kun henkilö saa rikostuomion.

– Jos virkamies on syyllistynyt suhteellisen vakavaan rikokseen, tai rikos on sen luonteinen, että sen perusteella katsotaan luottamuksen Rajavartiolaitoksen tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen vaarantuvan, voi sinänsä lieväkin rikosoikeudellinen rangaistus johtaa virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin, ja jopa irtisanomiseen, ylitarkastaja Outi Leinonen Rajavartiolaitoksen esikunnan laillisuusvalvontayksiköstä kertoo.

Päätöksistä noin 30 prosentissa annettiin huomautus, noin 37 prosentissa varoitus ja 12 prosentissa henkilö irtisanottiin. Noin joka kymmenennessä prosentissa päätöksessä oli kyse virantoimituksesta pidättämisestä ja seitsemässä prosentissa päätettiin määräaikaisesta erottamisesta.

Luottamuksen menettäminen johtaa irtisanomiseen

Irtisanomiskynnyksen arvioinnissa keskeistä on se, onko virkamiehen toiminta johtanut luottamuksen menetykseen – joko niin että työnantajan luottamus virkamieheen tai yleinen luottamus Rajavartiolaitoksen toimintaan vaarantuu virkamiehen toimien johdosta.

– Irtisanomiseen voi johtaa yksi yksittäinen tapahtuma, tai irtisanomiskynnys voi ylittyä useiden erilaisten tai samantyyppisten laiminlyöntien ja moitittavien tekojen yhteisvaikutuksena.

Rajavartiolaitos on irtisanonut vuosina 2010–2021 aikana 17 virkamiestään kurinpitotoimena.

MTV Uutiset kävi erikseen lävitse jokaisen seuranta-ajan irtisanomispäätöksen. Niistä paljastui lasten hyväksikäyttöä, vakavia väkivaltarikoksia ja luottamuksen väärinkäyttöä.

Tutustu törkeimpiin väärinkäytöksiin täällä:

Virkamieheltä odotetaan nuhteettomuutta

Rajavartiolaitos on esitutkintaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluu rajavalvonta ja -tarkastus sekä tarvittaessa myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito rajanylityspaikoilla. Rajavartiomiehellä on erityinen voimankäyttökoulutus ja kansalaisten perusoikeuksiin voimakkaasti puuttuvia toimivaltuuksia ja työssään he valvovat useiden lakien noudattamista. Siksi on yhteiskunnallisesti merkittävää, miten Rajavartiolaitoksen henkilöstö toimii virassa ja yksityiselämässään, millaisiin tekoihin he syyllistyvät ja millaisia seuraamuksia heihin siitä seuraa.

Rajavartiolaitos on eräs Suomen luotetuimmista viranomaisista. Vuoden 2020 poliisibarometrissä 90 prosenttia suomalaisista luotti Rajavartiolaitokseen melko tai erittäin paljon. Vertailun vuoksi pelastustoimeen luotti näin paljon noin 99 prosenttia vastanneista ja poliisiin 91 prosenttia.

Virkamieslaki edellyttää virkamiehen käyttäytymään ”asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla”. Rajavartiolaitoksen virkamiehiä koskevat paitsi perustuslain ja virkamieslain vaatimukset, myös osaltaan Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettu laki.

Rajavartiolaitoksen virkaan nimitettämän tulee olla elämäntavoiltaan nuhteeton ja luotettava. Lisäksi laissa rajavartiolaitoksen hallinnosta säädetään, että rajavartiomiehiksi määrättyjen on virassa ja yksityiselämässään käyttäydyttävä siten, ettei hänen menettelynsä ole omiaan vaarantamaan luottamusta Rajavartiolaitokselle kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Käyttäytymisen asianmukaisuutta arvioidessa otetaan huomioon henkilön asema ja tehtävä.

– Tämä tarkoittaa käytännössä, että moitittavaa käytöstä arvioitaessa sitä verrataan erityisesti kyseisen rajavartiomiehen virkatehtäviin, Leinonen kertoo.

Selvityksessä käy ilmi, että yli puolessa päätöksistä taustalla on Rajavartiolaitoksen virkamiehen tekemä tai tekemäksi epäilty rikos. Lisäksi merkittävä huomattavassa osuudessa päätöksiä taustalla on henkilöstön alkoholinkäyttö joko siten, että alkoholin käyttö on johtanut asiattomiin poissaoloihin tai muihin ongelmiin työelämässä tai niin, että alkoholin käyttö kytkeytyy virkamiehen vapaa-ajantoimintaan, kuten rattijuopumuksiin tai humalassa riehumiseen.

Seuraavaksi käymme läpi muutamia esimerkkitapauksia tapauksista, joissa virkamies vältti irtisanomisen.

"Kova huumori" johti varoitukseen

Eräs upseeri oli synkkänä hetkenä sanonut kollegalleen, osapuolten mukaan mustana huumorina, että voisi jäädä sairauslomalle ja sen jälkeen palata töihin ampumaan muutaman esimiehen. Asia kulkeutui esimiesten tietoon, ja Rajavartiolaitoksessa aloitettiin henkilöstönsuojaustoimenpiteet, poliisi vei miehen aseet ja hänestä aloitettiin esitutkinta.

Mies pidätettiin virantoimituksesta ja tämän saatua lopulta tuomion laittomasta uhkauksesta hän sai varoituksen. Varoitusta edeltävä pidättäminen virantoimituksesta kesti yli vuoden.

Kaiveli Mika Myllylän tietoja

Kuten poliisitkin, myös Rajavartiolaitoksen työntekijät syyllistyvät toisinaan asiattomaan toisten tietojen urkkimiseen heidän käytössään olevista viranomaisrekistereistä. Esimerkiksi vuonna 2013 eräskin luutnantti haki Patja-järjestelmästä Mika Myllylää koskevia tietoja, vaikka hänelle ei siihen ollut työhön liittyvää perustetta. Myllylän tietojen urkkimisesta epäiltiin aikoinaan huomattavaa joukkoa poliisimiehiä.

Syyttäjä katsoi miehen syyllistyneen palvelus- ja virkavelvollisuuden rikkomisen, mutta jätti syytteen nostamatta, koska uteliaisuuttaan tietoja hakeneen miehen ei voitu näyttää saaneen esille tarkempia Myllylää koskevia tietoja. Päätöksen taustalla oli se, että vastaavasta teosta epäilty lukuisten poliisimiesten joukko oli myös saanut syyttämättä jättämispäätökset asiassa. Luutnantille päädyttiin kuitenkin Rajavartiolaitokselta antamaan kirjallinen huomautus toiminnastaan.

Partioveneestä loppu löpö – päällikölle huomautus

Seurauksia voi tulla myös teoista, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Erään partioveneen päällikkö oli jättänyt matkalla Teijosta Raumaan partioveneen tankin täyttämättä Susiluodon merivartioasemalla, vaikka tiesi polttoainetta olleen tankissa noin viidennes.

Tuloksena polttoaine loppui partion yhteydessä. Tämä saattoi Rajavartiolaitoksen mukaan aluksen ja sen miehistön vaaraan ja esti aluksen toimimisen tarvittaessa meripelastusyksikkönä. Miehelle annettiin toimistaan huomautus.

Rajavartija kännäsi tyky-päivässä, lähti humalassa ajelemaan koiransa kanssa

Vuonna 2013 erään vartioaseman tyky- eli työkyvyn ylläpitoon ja terveyden edistämiseen varattua päivää viettänyt rajavartija tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta hänen lähdettyä ajelemaan autollaan humalassa.

Kun työkaverit huomasivat auton lähteneen pihasta, lähdettiin sitä etsimään, jolloin auto löytyi muutamien kilometrien päästä raja-asemasta. Auton kuski löytyi nukkumasta pelkääjän paikalta ja autossa oli myös hänen koiransa. Mies kuljetettiin takaisin vartioasemalle.

Miehen epäiltiin lisäksi lainanneen tapahtuneen jälkeen työkaverinsa pihaan jättämää virka-autoa. Poliisi tuli vartioasemalle hakemaan miehen. Paikalla hän puhalsi yli kahden promillen lukemat.

Mies pidätettiin virantoimituksesta siihen saakka, kunnes käräjäoikeus sai asian ratkaistua. Tuomiossa hänen katsottiin syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen, mutta näyttöä siitä, että hän olisi vielä lainannut luvatta humalassa virka-autoa ei saatu. Miehelle tuomittiin 70 päivän ehdollinen vankeusrangaistus. Mies erotettiin puoleksi vuodeksi virantoimituksesta.

Vuonna 2016 poliisi oli ottanut miehen kiinni tämän oltua kotonaan häiriöksi. Rajavartiolaitos tyytyi antamaan miehelle varoituksen, kertoen ottaneensa huomioon seuraamusharkinnassa seikkoja, jotka on MTV Uutisille luovutetussa päätöksessä merkitty salaisiksi terveyteen tai yksityisyydensuojaan vedoten.

Merivartijalla veressä viinaa ja lääkecocktail

Eräs merivartija kärähti ratista suistuttuaan tieltä 1,22 promillen humalassa ja veressään kahdeksaa eri lääkeainetta. Mies sai ehdollista vankeutta.

Rajavartiolaitos huomioi, että mies toimi virkatehtävssä, joka edellyttää ehdotonta luottamusta ja erityistä harkintakykyä. Rajavartiolaitoksen kuultua miehen elämäntilanteesta päätyi se erottamaan virantoimituksesta puolen vuoden ajaksi.

Pahoinpiteli matkustaja-aluksella ja oli kännissä töissä

Eräs vanhempi merivartija oli vuonna 2015 Baltic Queen -aluksella pahoinpidellyt toisen miehen, minkä lisäksi hänellä oli kontollaan käry päihtyneenä tehdystä työvuorosta merivartioasemalla. Käräjäoikeus tuomitsi miehen sakkoihin, ja Rajavartiolaitos antoi miehelle toimistaan varoituksen, vaikka pitikin mahdollisena harkita vakavampiakin seuraamuksia.

– Vartiosto on ollut hyvin pitkämielinen, päätöksessä kerrottiin kommodorin todenneen miehelle kuulemistilaisuudessa.

Kärysi töihin tullessa rattijuopumuksesta

Eräs nuorempi merivartija kärysi taas matkalla töihin vuonna 2017 rattijuopumuksesta, joka oli lähellä rangaistavuuden alarajaa. Koska miehellä oli vanhastaan kontollaan alalle opiskellessa sattunut pahoinpitelyasia baarissa, päätyi Rajavartiolaitos antamaan hänelle varoituksen.

Häntä kuitenkin muistutettiin, että vapaa-ajan vieton ja alkoholin käytön jatkaminen vastaavin sopimattomin seurauksin voi tulla arvioitavaksi jopa irtisanomisperusteena.

”Heil Hitler”, kirjoitti rajavartija ja sai huomautuksen

Eräs pohjoissuomalainen rajavartija sai kirjallisen huomautuksen lähettäessään natseihin viittaavaa ”epämääräistä uhoamista” toiselle miehelle.

Mies oli eräänä yönä lähettänyt useita viestejä eräälle toiselle miehelle, joka oli hänen siskonsa entinen puoliso. Viesteissä oli todettu muun muassa ”Heil Hitler” ja ”Oon muuten pesunkesätävä persu joka inhoaa kaltaisiasi pula-ajan anarkisteja”. Lisäksi viesteissä oli viitattu miehen kuolemaan ja tämän seuraamiseen.

Asiassa ei ole vielä oikeuslaitoksen lopullista ratkaisua, mutta Rajavartiolaitos huolestui miehen toimista.

– Viittauksia natsisymboliikkaan ja henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan voidaan yleisesti oikeusvaltioyhteiskunnassa pitää sopimattomana riippumatta siitä, mikä näiden viittausten tarkoituksena on ollut. Kaiken tällaiseen symboliikan liittämistä viranomaistoimintaan voidaan pitää erityisen vältettävänä ja paheksuttavana, Rajavartiolaitoksen päätöksessä kirjoitetaan.

Miehen työpaikkana toiminut rajavartiosto katsoi, että jo virkamiehen toiminnan taustalla olevaan ajatusmaailmaan kohdistuva perusteltu epäily voi vaikuttaa viranomaistoiminnan yleiseen hyväksyttävyyteen. Viestien katsottiin voivan ”horjuttaa Rajavartiolaitoksen mainetta ja edellytyksiä sen tehtävien hoitamiseen”, sekä antaa ”erittäin epäedullisen kuvan Rajavartiolaitoksen henkilöstön ajatusmaailmasta”.

Mies oli asian selvittelyssä vakuuttanut, ettei ole väkivaltainen tai äärioikeistolainen.

– Sinällään Lapin rajavartiosto pitää hyvänä selitystänne siitä, että ette henkilökohtaisesti suhtaudu natsismiin tai väkivaltaan yleensäkään myötämielisesti, ratkaisussa todettiin.

Rajavartiolaitos: Alkoholiongelmia on siinä missä muuallakin

Ylitarkastaja Outi Leinosen arvio on, ettei alkoholi näyttele poikkeuksellisen suurta roolia Rajavartiolaitoksella työskentelevien elämässä, vaikka ne kurinpitopäätöksissä näkyvätkin.

– Alkoholin osalta arvelen, että alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia on Rajavartiolaitoksessa siinä missä muuallakin yhteiskunnassa. Rajavartiolaitoksen tehtävien luonteen vuoksi ilmi tuleviin ongelmiin puututaan viivytyksettä, hän kertoo.

Hän kertoo, että päihdeongelmiin ja sitä koskeviin epäilyihin puututaan matalalla kynnyksellä ja Rajavartiolaitoksella tarjotaan virkamiehelle mahdollisuutta hoitoonohjaukseen. Kun alkoholi alkaa näkyä työpaikalla esimerkiksi päihtymyksen myötä töissä, on hänen arvionsa mukaan kyse yleensä jo pitkälle edenneestä päihderiippuvuudesta. Hoitoon sitoutuneille tarjotaan mahdollisuutta laitoskuntoutukseen.

– Tähän mahdollisuuteen tarttuneista virkamiehistä useat palautuvat työkykyiseksi ja kuntoutuvat päihderiippuvuudestaan. Hoitoonohjaukset ovat yksittäistapauksia, näitä on yhdestä viiteen vuodessa.

Hoitamaton päihderiippuvuus johtaa irtisanomiseen yleensä silloin, kun liiallinen alkoholin käyttö alkaa näkyä perusteettomina poissaoloina, virkatehtävien laiminlyöntinä tai alkoholin väärinkäytön seurauksena tapahtuvina rikoksina, kuten rattijuopumuksina.

– Mielestäni Rajavartiolaitoksen henkilöstön keskuudessa ei esiinny alkoholiongelmia sen enempää kuin muuallakaan yhteiskunnassa. Mikäli virkamiesoikeudellisissa ratkaisuissa korostuvat alkoholiin liittyvät tapaukset, kertoo se ennemminkin siitä, että Rajavartiolaitoksessa ongelmiin puututaan, kun niitä tulee ilmi.

Lue myös:

    Uusimmat