MTV selvitti: Näistä syistä rehtoreiden usko oppilaiden tulevaisuuteen on koetuksella – "Lukutaito on romahtanut"

Rehtori kuvailee MTV Uutisille erikoista trendiä, joka vaikuttaa laajalti oppilaiden tulevaisuuteen 6:06
Rehtori kuvailee MTV Uutisille erikoista trendiä, joka vaikuttaa laajalti oppilaiden tulevaisuuteen.

"Yleinen levottomuus on lisääntynyt. Keskittymiskyky on laskenut. Lukutaito on romahtanut eikä lapsilta voi vaatia enää samaa tasoa kuin ennen." Tässä artikkelissa on koottuna se, miten rehtorit kuvailevat rehtorikyselyssä syitä oppilaiden valmiuksien heikkenemiseen.

Peräti 40 prosenttia MTV Uutisten ja Suomen Rehtoreiden tekemään toukokuiseen rehtorikyselyyn vastanneista kouluista arvioi, että oppilaiden valmius jatko-opintoihin on viime vuosina heikentynyt. 

"Oppilaiden keskittymiskyky on heikentynyt. Opetusryhmät ovat polarisoituneet ja myös koulumotivaatio ja yleinen aktiivisuustaso on osalla heikentynyt." 

"Yleisesti oppilaiden osaamisen taso on jonkin verran laskenut. Kuitenkin koulussamme tilanne on vähän parantunut ja pyrimme lähettämään maailmalle taidokkaita nuoria." 

Rehtorit: Oppilaiden valmius jatko-opintoihin huolestuttaa 2:22
Rehtorit: Oppilaiden valmius jatko-opintoihin huolestuttaa.

"Heikentävät taustatekijät ovat korona-aika, perheiden vaatimustason muutos, nuorten maailma on mennyt irralleen yhteiskunnasta, puhelinten ja somen vaikutus."

"Sosiaalisissa taidoissa on tapahtunut heikentymistä ja haasteet medikalisoidaan herkästi. Toisaalta oppilaat ovat rohkeampia ja ennakkoluulottomampia." 

"Oppilaat saavat Hyvää tukea opolta, opettajilta ja vanhemmilta. Oppimistuloksia seurataan ja oppilaita kannustetaan. Pahoinvointiin puututaan ja tuetaan opiskelijaa." 

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Miten sote pelastetaan? Juttuvinkit joonas.lepisto(@)mtv.fi.

Edes hiukan pienempiä ryhmäkokoja

"Olemme tehneet strategisen päätöksen pienentää ryhmäkokojen edes hiukan ja siten yritämme tukea perustyötä ilman, että tarvitsemme lisää erityisopetusta. Oppijat kuitenkin haluaisivat 'voida olla normaaleissa ryhmissä'."

"Vähenevin resurssein tulisi tehdä aina vaan parempaa tulosta, toimimaton yhtälö"

"Ei voi pelkästään syyttää digitalisointia, opetussuunnitelmassa on myös parantamista, eri diagnoosit ovat lisääntyneet." 

""Sosiaaliset taidot ovat heikentyneet - varsinkin koronan jälkeen. Oppilaiden kanssa menee aiempaa enemmän aikaa koululaisen sekä opiskeluvalmiuksien opettamiseen ja opiskeltavia asioita on helpotettava em. syystä." 

"Aikaa vietetään liikaa näyttöjen äärellä. Kielellinen taso on heikompaa kuin ennen, koska luetaan todella vähän. Se näkyy mm. käsitteiden ymmärtämisessä (monissa ns. reaaliaineissa)." 

"Ikäluokat vaihtelevat keskenään huomattavasti. Ei voi sanoa, että esimerkiksi viimeisen kolmen lukuvuoden aikana suoriutumisen taso olisi tasaisesti laskenut."

Sinnikkyys heikkenee

"Koronavuodet, oppimisen haasteet kasvaneet, talouden paineet." 

"Lukutaidon heikkeneminen on kaikkein keskeisin asia, se heijastuu myös jopa matematiikkaan, kun tehtäviä ei osata lukea ja löytää olennaista niistä." 

"Oppilaiden sinnikkyys ja ahkeruus heikkenee."

"Vaatimustaso tehtävissä laskee koko ajan, koska siinä myötäillään oppilaiden kykyä selviytyä tehtävistä." 

"Mitä vähemmän aikaa yksilöllisesti oppilaan ohjaamiseen, sitä tärkeämpää on, että hän selviytyy tehtävistä omatoimisesti. Sitä helpompia tehtävät ovat." 

"Kunnassa on hyvä resurssointi perusasioihin eli ryhmäkoot ovat hyvät. Samoin koulun koko on hyvä, joten ohjauksellisesti yksikään oppilas ei ns. katoa. Vuosittain kaikki oppilaat saavat opiskelupaikan toiselta asteelta."

"Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut. Resurssit ovat säilyneet ja opiskelija-aineksen taso ei ole muuttunut."

"Oppilaat eivät jaksa ponnistella ja keskittyä vaativaan, pitkäjänteiseen työskentelyyn." 

"Myös viiltely on lisääntynyt"

"Kodin tuki ei välttämättä tue opiskelun edistämistä." 

"Jatko-opintoihin on aina jokainen saanut paikan.."

"Lasten ja nuorten erilaiset mielenterveysongelmat heijastuvat myös harrastuksiin." 

"Nuoret ovat ahdistuneita sulkeutuneita ja itsetuhoisia. Myös viiltely on lisääntynyt." 

"Yläkouluun siirtyvien taidot vaihtelevat entistä enemmän. Osalla on hyvät valmiudet, osalla heikommat." 

"Lukutaidon rapistuminen (lapset eivät enää oma-aloitteisesti harrasta lukemista!) ja lasten keskittymiskyvyn ja pinnistelykyvyn eli sinnikkyyden puute tai katoaminen vaikuttaa paljon." 

"Työn tekemiseen pitäisi oppia varhain ja vaatimustasoa pitää mieluummin piirun yläkantissa kuin alakantissa monissa asioissa." 

"Vain ruuduilla"

"Perheissä on paljon haasteita, jotka heijastuvat kouluun. Kouluun tullaan todella heikoin valmiuksin joissakin tapauksissa." 

"Lapset viettävät aikaansa ruuduilla, eivätkä kaikki pysty edes tuottamaan ymmärrettävää puhetta ja puhun ihan suomalaistaustaisista lapsista.

"Aikaa kavereiden kanssa olemiseen ei ole, koska lapset istuvat vain ruuduilla." 

"Osaamisen taso laskee koko ajan. Lasten ja nuorten kyky keskittyä heikkenee ja lisäksi oppimisen eteen ei enää olla valmiita tekemään töitä, vaan kaikki pitäisi tapahtua itsestään."

"Opiskelutaitoja ei ole. Oppimisella ei ole väliä -ajatus."

"Opiskelijat hyödyntävät entistä enemmän käännösohjelmia, tekoälyä ym. sovelluksia tehtäviä tehdessään, eivätkä ajattele / tuota vastauksia niin paljon itse kuin ennen." 

"Jotenkin fokus on hassusti siinä, että tehtävät tulevat tehdyksi, eikä siinä, mitä omassa päässä tapahtuu. Lisäksi pitkäjänteinen ponnistelu on vähentynyt." 

"Jos yhtään pitää ponnistella oppimisen eteen, tulee uupumus." 

Romahdus peruskoulun jälkeiseen tukeen

"Oppilaiden sitkeys ja pitkäjänteisyys tuntuu vähentyneen. Koulussa tehtävään työskentelyyn ei haluta sitoutua, vaan yhä useampi haluaa suoriutua aiempaa pienemmin ponnisteluin." 

"Nuorten ajankäyttö kohdentuu muihin kiinnostuksen kohteisiin kuin opiskeluun." 

"Oppilaiden arkiset valmiudet ovat osalla eritysesti tuen oppilaista heikentyneet." 

"Vahva tuki peruskoulussa muuttuu suureksi tuettomaksi ryhmäksi erityisesti ammatillisessa koulutuksessa." 

"Jatko-opinnoissa ei ole tarjolla riittävästi tukea ja pienryhmiä ja mahdollisuus ajelehtimiseen on lisääntynyt."

"Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulisi korjata. Nuoret eivät vielä peruskoulusta lähtiessään ole itseohjautuvia." 

Lukutaito ja keskittymiskyky heikentyvät

"Aiemmassa työpaikassani suuren kaupungin alhaisimman keskiarvorajan lukiossa jatko-opintovalmiudet ovat huomattavasti heikentyneet keskiarvorajan entisestään laskettua oppivelvollisuuden laajentumisen myötä sekä muuta kuin suomea äidinkielenä puhuvien kielitaidon ollessa keskimäärin yhä heikompi. Monet opiskelijat eivät pysyneet toisen asteen vaativampien ja nopeammin etenevien opintojen tahdissa. Pienemmän paikkakunnan ainoassa kunnallisessa lukiossa havaittavissa oleva muutos on huomattavasti pienempi." 

"Koulumotivaatio on selkeästi laskenut ja koulutuksen arvostus myös kodeissa heikentynyt. Oppimisen eteen ei nähdä vaivaa." 

"Lukutaidon heikentyminen on jatkunut jo pitkään. Lukutaidon ja sanavaraston puutteet näkyvät kaikissa muissakin oppiaineissa kuin äidinkielessä."

"Puhelinten käyttö on koko Suomessa nuorison oppimista uhkaava asia. Onneksi olemme nyt rajanneet puhelinten käytön pois oppitunneilta ja se on jo auttanut."

"Keskittymiskyky on laskenut viime vuosien aikana."

"Monikieliset oppilaat ja toisaalta lahjakkaat eivät saa omalle tasolleen sopivia tehtäviä kun ryhmien heterogeenisyys on valtava. Tässä voitaisiin hyödyntää tekoälyä tulevaisuudessa". 

"Poissaolot, tulevaisuususkon puute" 

Some, pelaaminen ja puhelin

"Keskittymiskyky on huonontunut. Some, pelaaminen ja puhelin ovat lisänneet stressiä vieden aikaa ja samalla ne eivät kuitenkaan tuo palautumista aivoille -> hankittu ADT." 

"Some tuo vääränlaista itsensä vertaamista, joka syö itsetuntoa. Ja algoritmit osaavat koukuttaa. Samalla lukeminen on vähentynyt, jolla on aika laajat seuraukset." 

"Yleinen keskittymättömyys, kännykät: tietotulva; mielihyvähakuisuus: ei osata/haluta ponnistella oppimisen eteen, tylsyydensietokyky kadonnut tyystin, kaiken pitäisi olla hauskaa; kaverivanhemmuus: vanhemmat eivät enää kasvata ja opeta omia lapsiaan; koulutuksen arvostuksen väheneminen: koulutusta ei nähdä enää yhtä lailla elämässä etenemisen edellytyksenä; näköalattomuus." 

"Maksuttomat koulumatkat lukiolaisille (> 7 km) houkuttelevat entistä enemmän opiskelijoita lähtemään kasvukeskusten erikoislukioihin. Lähtijät ovat yleensä opiskelijoita, joiden peruskoulun keskiarvo on korkea. Vanhemmat eivät vastusta tätä, koska eivät joudu matkoista maksamaan. Tästä kärsivät lukiot, jotka sijaitsevat noin 10 - 30 km päässä kasvukeskuksista (Turku, Tampere, pääkaupunkiseutu...). Tämä pienentää edellä mainittujen lukioiden opiskelijamääriä ja samalla myös ryhmäkokoja."

"Nuorten eriytyminen, osalla taidot entistä paremmat, osalla huomattavasti aiempaa heikommat esimerkiksi. oman toiminnan suunnittelun ja itseohjautuvuuden osalta."

"Mobiililaitteet ja some vie oppilaan ajan ja aiheuttaa keskittymisvaikeuksia." 

"Parhaat pärjää, mutta..."

"Peruskoulun resurssit vähenevät. Kunnat leikkaavat tuntiresurssia ja suurentavat ryhmäkokoja." 

"Inkluusiovouhotus on tullut tiensä päähän. Erityisoppilaat pitäisi opettaa kokonaan erityisluokissa ja erityiskouluissa."

"Suuret luokkakoot 23-27 ovat opettajille stressin aihe."

"Meillä on hyvä opinto-ohjaus, mistä on iso apu jatko-opintoihin. Lisäksi kodin ja koulun yhteistyö kaksisarjaisessa lukiossa toimii hyvin. Opiskelijamme ovat motivoituneita. Sitä tukee koulumme tarjoama erittäin laaja kansainvälisyysohjelma: jokaisella lukiomme opiskelijalla on halutessaan lukio-opintojen aikana päästä joko opintomatkalle tai vaihtoon ja ilman omaa taloudellista panostusta. Akkreditointi mahdollistaa julkisen rahoituksen vaihdolle ja opintomatkalle. Tämä mahdollistaa myös opettajille opintomatkoja ja kielikursseja."

"Häiriökäyttäytyminen on lukioissa lisääntynyt. Keskittymiskyky on vähentynyt, vaikka tauotuksia yms. on lisätty merkittävästi." 

Kotona opiskelu on perusopetuksessa usein poistettu ja se on suuri haaste lukiolaiseksi kasvamiseksi. Kotona opiskelun puute on ajaa oppitunnit tiedon kaatamiseksi, omatoimisen opiskelun ja syventämisen sijasta."

"Väyläopinnot ja ohjauksen tehostaminen." 

"Yleinen levottomuus on lisääntynyt. Keskittymiskyky on laskenut. Lukutaito on romahtanut eikä lapsilta voi vaatia enää samaa tasoa kuin ennen." 

"Parhaat pärjää aina, mutta heikompien kohdalla tilanne on mennyt lujaa alaspäin." 

"Nykyaikana elämä on muuttunut paljon nopeatempoisemmaksi ja ärsykkeitä tulee joka tuutista. Tylsyyttä ei kyetä sietämään yhtään ja sisukkuutta vaativat tehtävät eivät enää onnistu." 

"Pieni koulu pystyy tarjoamaan apua aika hyvin." 

"Oppilaiden motivaatio on heikentynyt ja sinnikkyys on hukassa."

Lue lisää:

Lue myös:

    Uusimmat