MTV Lifestylen pienarvonnat sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median pienarvontojen säännöt ja rekisteriseloste. Pyydämme osallistujaa lukemaan koko tämän asiakirjan ennen osallistumista. 

Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: MTV Lifestylen pienarvonnat, vuosi 2017

Palkinto ja sen arvo: Arvottujen palkintojen arvo vaihtelee 10-50 euron välillä. Palkinnot voivat olla esimerkiksi kirjoja tai muita lifestyletuotteita.

Selvitys, milloin ja kuinka voittaja selviää: Mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä. Yksi henkilö voi osallistua kuhunkin kilpailuun vain kerran. Annettuja vastauksia voidaan käyttää MTV Lifestylen artikkeleissa ilman eri korvausta. 

Kilpailun kuvaus ja säännöt:

1. Järjestäjä

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka ovat mukana tämän arvonnan järjestämisessä tai heidän perheenjäseniään.

Yksi henkilö voi osallistua kuhunkin kilpailuun vain kerran.

Annettuja vastauksia voidaan käyttää MTV Lifestylen artikkeleissa ilman eri korvausta. 

3. Osallistumisaika

Mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia tai ilmoittautumisia ei oteta huomioon.

4. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana kilpailuehtojen mukaisesti osallistuneet henkilöt. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.

5. Palkinnot

Arvottujen palkintojen arvo vaihtelee 10-50 euron välillä. Palkinnot voivat olla esimerkiksi kirjoja tai muita lifestyletuotteita. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen.

6. Arvonta

Arvonta-ajankohta mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja/tai siinä sosiaalisessa mediassa, missä kilpailu käydään.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Tällöin arvonta suoritetaan uudelleen.

Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi virheellisten yhteystietojen vuoksi seitsemän (7) päivän kuluessa, palkinnon voittaja arvotaan uudelleen muiden osallistujien joukosta.

7. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron kilpailun yhteydessä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

8. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivuilla.

9. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Arvonnan yhteydessä ei lähtökohtaisesti kerätä henkilötietoja. Vain arvonnan voittajan yhteystiedot listataan arpajaisveron maksua varten. Mitään tietoja ei luovuteta eteenpäin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla MTV:n yleisestä rekisteriselosteesta.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä: 25.6.2014

1. Rekisterinpitäjä

MTV Oy / Internet- ja kuluttajaliiketoiminta, Online Products

Osoite:

Ilmalantori 2

00033 MTV3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pia Louhivuori  / MTV Oy

Ilmalantori 2, 00240 HELSINKI

3. Rekisterin nimi

MTV Lifestylen pienarvonnat sosiaalisessa mediassa

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteystietoja kysytään vain voittajalta palkinnon toimittamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä (voittajasta): Yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Mikäli tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti kolmansille osapuolille tulee ajankohtaiseksi, pyydetään tietojen luovutukseen rekisteröityjen suostumus.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

MTV Oy

Internet ja kuluttajaliiketoiminta, Online Products, Pia Louhivuori 

Ilmalantori 2

00033 MTV3

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastus on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

MTV Oy

Internet ja kuluttajaliiketoiminta, Online Products, Pia Louhivuori 

Ilmalantori 2

00033 MTV3

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

MTV Oy

Internet ja kuluttajaliiketoiminta, Online Products, Pia Louhivuori 

Ilmalantori 2

00033 MTV3

 


Säännöt on päivitetty 27.3.2017: muokattu kohta "Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: MTV Lifestylen pienarvonnat, vuosi 2017" vastaamaan vuotta 2017

Säännöt on päivitetty 3.10.2016: lisätty tieto siitä, että mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi virheellisten yhteystietojen vuoksi seitsemän (7) päivän kuluessa, palkinnon voittaja arvotaan uudelleen muiden osallistujien joukosta.

Lue myös:

    Uusimmat