Kenellä on oikeus sakottaa tyhjäkäynnistä?

Kysy Liikenneturvallisuudesta -sarjassamme lukijoiden kysymyksiin vastaavat Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen ja muut liikenneturvallisuuden asiantuntijat joka perjantai. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen autot(a)mtv.fi.

Vastaajana Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Kysymys: Kummalla on oikeus kirjoittaa pysäköintivirhemaksu yksityisalueella tapahtuvasta, liian pitkään kestävästä joutokäynnistä, yksityisellä pysäköinninvalvontafirmalla vai kunnallisella pysäköinninvalvojalla?

Vastaus: Laki pysäköinninvalvonnasta 1§:

Pysäköintivirhemaksu saadaan myös määrätä tieliikennelain tai sen nojalla säädetyn taikka ympäristönsuojelulain tai sen nojalla säädetyn moottorikäyttöisen ajoneuvon joutokäyntiä koskevan kiellon tai rajoituksen rikkomisesta (joutokäyntirikkomus).

Poliisin ja kunnan valvonta

Yksityisiä alueita tai maastoa ei ole pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa rajattu poliisin ja kunnan valvontatehtävän ulkopuolelle. Yksityisellä alueella valvotaan pysäköintiä pääsääntöisesti vain kiinteistön omistajan tai haltijan pyynnöstä. Joutokäynnin valvontaa voidaan tehdä myös ilman erillistä pyyntöä. Jotta pysäköintiä voidaan valvoa, on rajoitusten oltava ilmaistuna virallisin liikennemerkein.

Käytännössä viranomaisten mahdollisuudet valvoa pysäköintiä ja joutokäyntiä yksityisillä alueilla vaihtelevat käytössä olevien resurssien mukaan.

Yksityinen pysäköinninvalvonta

Myös yksityinen pysäköinninvalvonta voi puuttua tyhjäkäyntiin, jos alueelle määritellyissä pysäköintiehdoissa on mainittu myös tarpeettoman joutokäynnin kielto. Tällöin taloyhtiön ja tämän asiamiehenä toimivan yksityisen pysäköinninvalvontafirman pitää osoittaa, että tyhjäkäyntikiellosta on tehty sopimus ja osoittaa, kenen kanssa se on tehty.

Kysymys: Vaikka useamman kerrostalon yhteisellä pysäköintialueella onkin asiaankuuluvat kyltit pysäköintiehdoista mahdollisine sanktioineen, onko alue todella yksityisaluetta eli tien ulkopuolista aluetta?

Vastaus: Tärkeää on huomata, että ”yksityisalue” ja ”tien ulkopuolinen alue” eivät merkitse samaa asiaa.

Tieliikennelaissa määritellään, että tiellä tarkoitetaan yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Jos kerrostalon pihaa tai pysäköintialuetta käytetään yleisesti liikenteeseen (esim. talossa olevien yritysten asiakkaat, asukkaiden vieraat, mahdollinen läpikulkuliikenne tms.), katsotaan se Tieliikennelaissa määritellyksi tieksi. Tiellä sovelletaan tieliikennelakia, vaikka kyseessä onkin yksityinen alue.

Suljettu alue

Toinen asia onkin sitten muulta liikenteeltä puomein suljetut eli tien ulkopuoliset alueet. Suljetun alueen kriteerien täyttyminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Suljettua aluetta ei periaatteessa katsota tiealueeksi, vaikka siellä noudatetaankin soveltuvin osin tieliikennelainsäädännössä määrättyjä väistämisvelvollisuuksia. Suljetulla alueella tapahtuneet vahingot ratkoo tapauskohtaisesti viime kädessä tuomioistuin ja suosituksia liikennevakuutuksen osalta voi antaa Liikennevahinkolautakunta ja autovakuutuksen osalta Vakuutuslautakunta tai Kuluttajariitalautakunta.

Periaatteessa suljetulla alueella ajamiseen ei edellytetä ajo-oikeutta. Vakuutusyhtiö saattaa vahinkotilanteessa evätä korvauksen, mikäli ajoneuvoa on kuljettanut alaikäinen tai ajo-oikeudeton kuljettaja. Humalassa ajaminen on ehdottomasti kielletty – myös suljetulla alueella.

Lue myös:

    Uusimmat