MTV Uutiset sai haltuunsa sähköpostin: Vihreät yrittää taivutella hallituskumppaneita pehmeämmälle linjalle Haavisto-päätöksessä, lue koko viesti – "Ennenkuulumatonta"

MTV:n tiedot: Vihreät taivuttelee hallituskumppaneita pehmeämmälle linjalle Haavisto-päätöksessä 1:35
MTV:n tiedot: Vihreät taivuttelee hallituskumppaneita pehmeämmälle linjalle Haavisto-päätöksessä

Vihreä perustuslakivaliokunnan jäsen on lähettänyt sähköpostin muiden hallituspuolueiden edustajille perustuslakivaliokunnassa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) tapaukseen liittyen.

Valiokunta tutkii Haaviston toimien laillisuutta Syyriassa al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden kotiuttamisessa. Haavisto yritti siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen uuteen tehtävään pois virastaan.

MTV Uutiset sai sähköpostin haltuunsa ja siitä käy ilmi, että vihreät yrittää saada muut hallituspuolueiden valiokuntajäsenet kannattamaan pehmeämpää ilmaisua mietinnön tekstissä.

Tässä sähköpostin sisältö:

Hei, 

alla pieniä muutosesityksiä valiokuntaneuvoksen pohjaan ministerivastuuasiassa. Muutosehdotukset ovat isoilla kirjaimilla. Toivottavasti voitte tukea näitä. 

Ystävällisin terveisin

XXXX 

(78) PeV:n mielestä ministeri Haaviston pyrkimyksille siirtää konsulipäällikkö toisiin tehtäviin voidaan osittain arvioida olevan al-Hol-asian hoitamiseen liittyviä toiminnallisia tarpeita.

Kuitenkin ministeri Haavisto on SAATTANUT valiokunnan käsityksen mukaan käyttää harkintavaltaansa vastoin hallintolain 6 §:n säännöksistä ilmenevää oikeasuhtaisuuden vaatimusta määräämällä valmistelemaan konsulipäällikön siirron konsulipäällikön tehtävästä kokonaan toisiin tehtäviin selvityttämättä konsulipäällikön oikeusasemaan vähemmän puuttuvien toimenpiteiden mahdollisuutta. Merkityksellistä tässä arviossa on, että konsulipäällikön tehtävistä vain osa on koostunut al-Hol-asian hoitamisesta.

TOISAALTA SIIRRON VOITAISIIN KATSOA OLEVAN OIKEASSA SUHTEESSA TAVOITELTUIHIN PÄÄMÄÄRIIN NÄHDEN,  KUN OTETAAN HUOMIOON VELVOLLISUUS PYRKIÄ AKTIIVISIN TOIMENPITEIN TURVAAMAAN LEIRILLÄ OLEVIEN SUOMALAISLASTEN EDUN JA OIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN LAPSEN OIKEUKSIEN YLEISSOPIMUKSEN JA PERUSTUSLAIN 22 §:N MUKAISESTI.

(79) Ulkoministeri Haavisto on maininnut siirron perusteeksi luottamuspulan. Perustuslakivaliokunta katsoo, että luottamuspula ei ole ulkoasianhallintolain 17 §:n mukainen peruste siirrolle. (LISÄYS:) PELKKÄ LUOTTAMUSPULA EI OLISI HYVÄKSYTTÄVÄ PERUSTE VIRKAMIEHEN SIIRTÄMISELLE, MUTTA TÄSSÄ TAPAUKSESSA ON OLLUT KYSYMYS MYÖS TUON NÄKEMYSERON VAIKUTUKSESTA HAAVISTON JA HALLITUKSEN PIIRISSÄ HYVÄKSYTYN TOIMINTALINJAN TOTEUTTAMISEEN. (POIS:) Ministeri Haavisto on käyttänyt (TAI MUOTOON) SAATTANUT KÄYTTÄÄ

(80) "käsilläoloa" jälkeen:

TOISAALTA ON HUOMIOITAVA, ETTÄ ERITYISEDUSTAJA ON TARVINNUT TEHTÄVÄSSÄÄN KONSULIPALVELUIDEN HENKILÖSTÖN YHTEISTYÖTÄ JA TUKEA JA HAAVISTO ON PERUSTELLUSTI VOINUT ARVIOIDA AL-HOLIN OPERAATION PITKÄKESTOISEKSI. 

Konsulipäällikön siirtohakkeen poikkeuksellisuus suhteessa UM:n vakiintuneeseen hallintokäytäntöön korostaa sen luonnetta ennakoimattomana ja MAHDOLLISESTI osin oikeasuhteisuusvaatimuksen kannalta ongelmallisena.

Vaikka päätöksenteko laajemmin al-Hol-asiassa on osittain perustunut oikeuskanslerin ratkaisuun ja päätöksenteon taustalla olevilla tavoitteilla on siten kytkentä julkiselle vallalle asetettuun perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen täyttämiseen, (POIS: nämä näkökohdat eivät liity konsulipäällikön siirtohankkeen lainmukaisuuteen ja siten) sanotut seikat eivät oikeuta käyttämään toimivaltaa sellaiseen tarkoitukseen, johon se mainitun säännöksen perusteella ei ole käytettävissä.

(81) (lisäys:) SAATTANEEN rikkoa

(83) Perustuslakivaliokunnan mielestä Haaviston menettelyn moitittavuutta VOIDAAN KUITENKIN PITÄÄ VÄHÄISENÄ (POIS: ei voida rikosoikeudellisessa arviossa pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä)

Valiokunnan enemmistön mukaan syytekynnys ei ylity, vaikka Haavisto on rikkonut virkavelvollisuuttaan

– On ennenkuulumatonta, että tällä tavalla yritetään vaikuttaa perustuslakivaliokunnan muihin jäseniin, toteaa yksi sähköpostin saanut perustuslakivaliokunnan jäsen MTV Uutisille.

Selvä enemmistö perustuslakivaliokunnan jäsenistä katsoo ettei kynnys ministerisyytteen nostamiseksi kuitenkaan ylity tässä tapauksessa.

Enemmistö on kuitenkin sitä mieltä että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on rikkonut virkavelvollisuuttaan, halutessaan siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen uusiin tehtäviin.

Haaviston ja Tuomisen välillä oli erimielisyyttä siitä, miten al-Holin leirillä olleita autettaisiin takaisin Suomeen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on vuoden ajan käsitellyt Haaviston toiminnan laillisuutta.

Kymmenen oppositiokansanedustajaa teki viime joulukuussa muistutuksen, jossa pyydettiin valiokuntaa tutkimaan Haaviston toimien laillisuus Syyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisasiassa, sekä onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä.

Valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan nostaa syyte, jos hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvan velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta eduskunta päättää nostetaanko syyte ministeriä vastaan vai ei.

Perustuslakivaliokunnan mietinnön oli tarkoitus valmistua tänään, mutta aikataulu siirtyi jälleen kerran.

Katso: Miksi perustuslakivaliokunta on käsitellyt ministeri Haaviston virkarikosepäilyä jo vuoden?

Miksi perustuslakivaliokunta on käsitellyt ministeri Haaviston virkarikosepäilyä jo vuoden? 0:57

Lue myös:

    Uusimmat