Ehdotus työmarkkinamallista on lieventynyt hallitusohjelman kirjauksesta

Hallituksen ajama työmarkkinamalli etenee – yleisen linjan mukaiset palkankorotukset kirjattaisiin lakiin 2:00
Hallituksen ajama työmarkkinamalli etenee – yleisen linjan mukaiset palkankorotukset kirjattaisiin lakiin.

Uudistuksella kirjattaisiin nykyinen sovittelun periaate lakiin.

Hallituksen yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistelema lakiesitys työriitojen sovittelusta ja niin sanotusta Suomen työmarkkinamallista on lieventynyt hallitusohjelman alkuperäisestä kirjauksesta. 

Ehdotuksella vahvistettaisiin lain tasolla sovittelutoiminnassa jo nykyisin noudatettua käytäntöä niin sanotun palkantarkistusten yleisen linjan huomioimisesta. Uudistuksella nykyinen periaate siis kirjattaisiin lakiin.

Lakiluonnoksessa todetaan, että laissa säädettäisiin sovittelijan velvollisuudesta menetellä sovittelutoimessaan kansantalouden ja muun yleisen edun turvaamiseksi siten, että palkanmuodostus toimii mahdollisimman hyvin eikä työmarkkinoiden toimivuus vaarannu.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan laissa olisi säädetty, että palkantarkastusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan antamalla sovintoehdotuksella.

Lisäksi ehdotuksen mukaan sovittelutehtävässään sovittelija ohjaisi työriidan osapuolia Suomen kilpailukyvyn ja hyvin toimivan palkanmuodostuksen kannalta tasapainoisiin ratkaisuihin. Tätä periaatetta sovittelijan tulisi noudattaa myös sovintoehdotusta antaessaan.

Laissa säädettäisiin myös, että valtakunnansovittelija tai hänen määräämänsä sovittelija toimisi sovittelulautakunnan puheenjohtajana. Sovittelulautakunta olisi menettelyssään sidottu sovittelijaa velvoittavaan sääntelyyn.

Lausunnoille kesäkuussa

Kolmikantainen työryhmä on valmistellut hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintöä. Työministeri Arto Satosen (kok.) valtiosihteeri Mika Nykänen on toiminut työryhmän puheenjohtajana.

Hänen mukaansa järjestöille on annettu mahdollisuus valmistella myös kaksikantaisesti ehdotus, joka toteuttaisi hallitusohjelman kirjaukset, mutta neuvotteluja ei ole toistaiseksi aloitettu.

Palkansaajien keskusjärjestö SAK ei ole suostunut neuvotteluihin.

Nykäsen mukaan esitys ei vielä ole ihan valmis, vaan sitä viilataan vielä vähän.

Työryhmän mietintö julkaistaan, kun lausuntokierros alkaa kesäkuussa. Varsinainen esitys on määrä antaa eduskunnalle syyskuussa..

Lain on tarkoitus tulla voimaan joulukuun alussa.

OAJ vastustanut lakiin kirjaamista

Muun muassa Opetusalan ammattijärjestö OAJ on hallitusohjelman julkistamisesta lähtien vastustanut hallituksen tavoitetta kirjata vientimalli lakiin.

Malli olisi vaikeuttanut järjestön mielestä merkittävästi palkkaneuvotteluja jatkossa ja vaarantanut erityisesti julkisen sektorin ja naisvaltaisen alojen palkkakehityksen.

Järjestö on pelännyt myös, että lakitie tarkoittaisi poliitikkojen puuttumista palkkaneuvotteluihin.

Lue myös:

    Uusimmat