Havainnollistavat kuvat: Näin pyörätien jatke tullaan merkitsemään – "Antaa vihjeen, kuka on väistämisvelvollinen"

Uusi liikennemerkki muuttaa autoilijan ja pyöräilijän ajojärjestystä 1:58
Uudessa tieliikennelaissa perinteisten väistämismerkkien eli kärkikolmion ja stop-merkin lisäksi väistämisvelvollisuuden autoilijalle tuo uusi liikennemerkki ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”.

Uusi tieliikennelaki muuttaa pyörätien jatkeen merkintöjä. Varsinaiset väistämissäännöt pysyvät kuitenkin ennallaan.

Kahden vuoden siirtymäaika pyörätien jatkeen merkitsemiseen uuden lain mukaisesti tarkoittaa, että vielä hetkeen eivät tiemerkinnät ole ajan tasalla.

Liikenneturva korostaa, että tiemerkintöjen sijaan huomio kannattaa suunnata liikennemerkkeihin ja liikennetilanteeseen kokonaisuutena. 

Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä ajoradalle, mahdollinen ajoradan ylityspaikka voi näkyä usealla eri tavalla. Käytössä voi olla tiemerkinnöin merkitty pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai sitten ajorata voi olla ilman merkintöjä.

Uuden lain myötä pyörätien jatke merkitään tiemerkinnöillä vain, jos ajorataa ajaville on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä.

Näitä merkkejä ovat:

  • väistämisvelvollisuus risteyksessä (kärkikolmio)
  • pakollinen pysäyttäminen (stop-merkki)
  • väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa

Viimeksi mainitun kohdalla pyörätien jatkeen on oltava myös rakenteellisesti korotettu, kuten alla olevassa kuvassa.

tll_nettiin_pyoratienjatke1

– Autoilijalle oman haasteensa tuo se, että uusi väistämismerkki muistuttaa erehdyttävästi suojatien merkkiä, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen huomautti huhtikuussa.

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu edellä mainituilla liikennemerkeillä, väistäminen määräytyy liikennesäännön mukaan: Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä.

On kuitenkin huomattava, että ajoneuvolla käännyttäessä on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.

Valppautta ajoradan ylityksissä siirtymäaikana ja sen jälkeen

Tienpitäjille on annettu kahden vuoden siirtymäaika siihen, että pyörätien jatkeen ajoratamerkinnät vastaavat väistämisvelvoitetta. Tien päällä muutos ei siis näy heti eikä vielä kesänkään aikana. Ajoratamerkintöjen sijaan huomio kannattaakin kiinnittää liikennemerkkeihin ja liikennetilanteeseen kokonaisuutena. 

Tällä hetkellä tien päällä voi tulla vastaan allaolevan kuvan mukaisia tilanteita, joissa pyörätien jatke on merkitty ajoratamaalauksin, mutta risteyksessä ei ole väistämistä osoittavaa liikennemerkkiä.

01vanha_pyoratienjatke

Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen pyöräilijän tienylityspaikka on korjattava joko osoittamalla ajoradan liikenteelle väistämisvelvollisuus liikennemerkillä tai muuttamalla ajoratamaalaukset suojatiemerkinnöiksi. Alla olevassa kuvaparissa esimerkit.

pyoratien_jatkeen_muutokset

– Siirtymäajan jälkeen tiemerkinnät antavat vihjeen siitä, kuka tilanteessa on väistämisvelvollinen. Jos ajoradan yli kulkee pelkkä suojatieraidoitus, antaa se pyöräilijälle vihjeen siitä, että tämä on väistämisvelvollinen ajorataa ylittäessään, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa toteaa.

Pyöräilijä voi ylittää tien myös suojatietä pitkin ajaen. Jos pyöräilijä taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

Lähteet: Liikenneturva, Autoliitto

Lue myös:

    Uusimmat