MTV Oy:n palveluiden käyttöehdot

Tiivistelmä käyttöehtojen muutoksista:

 • 23.4.2018 käyttöehtoihin linkitetty tietosuojakäytäntö on päivitetty vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää Tietosuoja-sivustoltamme
 • 23.4.2018 maksaminen-kohtaan on tarkennettu palveluntarjoajien rooleja ja lisätty tarkentava kohta liittyen C More -palvelun ilmaiskuukauteen tai siihen verrattavaan etuun.  
 • 13.11.2018 alkaen MTV Katsomo on uudelta nimeltään mtv. Olemme päivittäneet nimenmuutoksen oheisiin käyttöehtoihin.
 • 16.4.2019 olemme lisänneet tarkennuksen koskien palveluiden käyttökieltoa VPN-yhteyden välityksellä.
 • 30.4.2019 lisätty tarkennukset koskien C More -palvelun ilmaisia kokeilujaksoja
 • 3.12.2019 päivitetty Palvelujen käyttöoikeus -kohtaan Bonnier-konsernin tilalle Telia-konserni.
 • 3.7.2020 päivitetty henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä mainintoja sekä lisätty tarkentava kohta kieltoon toimia lainvastaisesti tai muuten vilpillisesti.
 • 14.1.2021 lisätty uudeksi Palveluiden tilauskanavaksi Telia.
 • 1.7.2021 päivitetty ehtoja sen johdosta, että cmore.fi- ja C More -suoratoistopalvelun kuluttaja-asiakkuudet siirtyivät Telia Finland Oyj:lle 1.7.2021 lukien.


MTV Oy:n palveluiden käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan MTV Oy:n (y-tunnus: 1093944-1) tarjoamiin verkon kautta välitettäviin palveluihin mukaan lukien tv-, radio- ja mobiilipalvelut, sähköpostipalvelut, sähköpostin liitännäispalvelut, verkkosivustot, -julkaisut, -yhteisöt, -kaupat, -kilpailut sekä muihin maksuttomiin tai maksullisiin palveluihin (jäljempänä ”Palvelut”). 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan C More -palveluun siltä osin kuin käyttäjä on tilannut C More -palvelun käyttämänsä operaattorin kautta. Operaattoritunnuksilla kirjautuvana asiakkaana ja paikallisoperaattoreiden koodiasiakkaana käyttäjän sopimuskumppani C More -palvelussa on MTV Oy. Mikäli käyttäjä on cmore.fi-suoratoistopalvelun asiakas tai on tilannut C More -palvelun Telia Finland Oyj:ltä, sovelletaan Telia Finland Oyj:n C More -palvelua koskevia ehtoja.

Palveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä (i) Käyttöehtoja, (ii) mahdollisia palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä rekisteröitymistä koskevia ehtoja, ja (iii) Palveluiden kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee ennen Käyttöehtojen hyväksymistä ja Palveluiden käytön aloittamista tutustua huolellisesti MTV Oy:n Tietosuojakäytäntöön ja Luukku.com-palvelun osalta Luukku.com-palvelun erilliseen tietosuojakäytäntöön. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla myös MTV:n tietosuojasivustolla.  

Mikäli yksittäiseen palveluun sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti erityisehtoja kyseisen palvelun osalta. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan lisäksi kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja.

Palveluihin sisältyviä maksullisia palveluja koskeva sopimus käyttäjän ja MTV Oy:n välillä syntyy, kun käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan palveluun, hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja tutustunut tietosuojakäytäntöihin, suorittanut palvelun edellyttämät maksut, ja MTV Oy on hyväksynyt käyttäjän. Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut tulevat osaksi sopimusta, ja niihin sovelletaan näitä Käyttöehtoja.


1. Käyttöoikeus ja rekisteröityminen

1.1. Palvelujen käyttöoikeus

MTV Oy myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää Palveluita kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä se oikeuta käyttämään Palveluita kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta MTV Oy:n kanssa. Mikäli käyttäjä tekee sopimuksen juridisen henkilön puolesta, vastaa käyttäjä siitä, että hänellä on oikeus tai valtuutus tähän.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman MTV Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. MTV Oy:llä on oikeus ilman eri suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä tai toiselle MTV Oy- tai Telia Companyyn kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta palvelussa.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palveluja kaikkien soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti, sekä muiden Palvelujen käyttöön tai sisältöön kohdistuvien rajoitusten mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu siihen, että ei tallenna, kopioi, jaa, muokkaa, näytä, esitä, julkaise, lisensoi, käytä johdannaisteosten luomiseen, tai tarjoa myytäväksi Palveluiden sisältöjä, tai käytä Palveluiden sisältöjä muulla tavalla kuin mitä Käyttöehdoissa ja muissa palvelua koskevissa ehdoissa on sallittu. 

Käyttäjä ei saa ryhtyä Palveluita käyttäessään tai niiden avulla lainvastaisiin tai muihinkaan toimiin, jotka ovat katsottavissa vilpillisiksi, harhaanjohtaviksi (esimerkiksi hakkerointi tai identiteettivarkaus, laittoman tai sopimattoman materiaalin jakaminen, toiseksi henkilöksi tekeytyminen) tai muiden yksityisyydensuojaa rikkoviksi taikka toimiin, jotka vaarantavat Palveluiden tietosuojaa tai tietoturvaa.


1.2. Palveluihin rekisteröityminen

Palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu antamaan pyydetyt tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita. Jos käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, MTV Oy:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. 

Tarkemmat palvelukohtaiset rekisteröitymisohjeet löydät kyseisen palvelun verkkosivuilta:

C More (operaattoritunnuksilla kirjautuville asiakkaille ja paikallisoperaattoreiden koodiasiakkaille)

Käyttäjäksi rekisteröityvän tulee olla 16-vuotias. Alaikäiset käyttäjät saavat käyttää palvelua vain huoltajan suostumuksella ja valvonnassa. Lisätietoa mtv- ja C More -palveluiden sisältöjen ikärajamerkinnöistä löytyy täältä.

Käyttäjä on vastuussa Palvelujen käyttöön tarvittavien tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä palvelussa. Mikäli käyttäjä huomaa tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä MTV Oy:lle. Tämän lisäksi käyttäjän on ylläpidettävä käyttämiensä laitteiden tietoturvaa sekä säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.


2. Palveluiden toiminnallisuus ja muutokset palveluissa

Palveluiden käyttämiseen tarvittavat laitteet, verkkoyhteydet ja näiden ominaisuudet on määritelty palvelukohtaisesti. Palveluiden käyttö VPN-yhteyden välityksellä ei ole mahdollista. Palvelujen käyttämisen tekniset edellytykset löydät palvelujen verkkosivuilta:

C More (operaattoritunnuksilla kirjautuville asiakkaille ja paikallisoperaattoreiden koodiasiakkaille)

Palveluiden sisällön laatu saattaa vaihdella muun muassa käyttäjän käyttämän laitteen ja käytettävissä olevan verkkoyhteyden nopeuden mukaan. Lisätietoa kuvan- ja äänenlaadusta löydät Palvelujen verkkosivuilta:

C More (operaattoritunnuksilla kirjautuville asiakkaille ja paikallisoperaattoreiden koodiasiakkaille)

MTV Oy pyrkii pitämään Palvelut käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, ja korjaamaan mahdolliset häiriöt ja katkokset mahdollisimman nopeasti. MTV Oy ei kuitenkaan vastaa Palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvien keskeytysten aiheuttamista haitoista käyttäjälle, mukaan lukien Palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

MTV Oy:llä on oikeus keskeyttää Palveluiden tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. MTV Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. MTV Oy kehittää Palveluita jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. MTV Oy:llä on milloin tahansa oikeus lopettaa Palveluiden tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.


3. Palvelusta perittävät hinnat

MTV Oy:n tarjoamat Palvelut ovat pääosin maksuttomia. Kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

Maksullisen palvelun käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja. Maksamalla maksullisesta palvelusta perittävän maksun käyttäjä saa henkilökohtaisen, ei-kaupallisen käyttöoikeuden käyttää kyseistä palvelua. 

Joitakin palveluita on mahdollista tilata myös kestotilauksena eli toistaiseksi jatkuvana tilauksena. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes käyttäjä irtisanoo tilauksen.

MTV Oy voi muuttaa yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Käyttäjän oikeuksista hinnanmuutoksen yhteydessä sovitaan mahdollisesti tarkemmin palvelun omissa ehdoissa. Voimassaolevat hinnat ja hinnoitteluperusteet löytyvät kunkin yksittäisen palvelun verkkosivustolta:


4. Maksaminen

Siltä osin kuin kyse on maksullisesta palvelusta, kuten Luukku-sähköpostipalvelusta, käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, luottokortilla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Käytettävissä olevat maksutavat on kerrottu palvelun verkkosivulla:

MTV Oy:llä on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun tai tilatessa maksullisia tuotteita Palveluiden kautta. MTV Oy:llä on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

Luottokorttikestotilauksen yhteydessä käyttäjän luottokortilta veloitetaan automaattisesti sovitun laskutusjakson mittaisin väliajoin tilausmaksu palvelun käytöstä. Veloitettava maksu perustuu kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon ja voi muuttua tilauksen voimassaoloaikana. Veloitettavan maksun määrän muuttuessa kesken voimassa olevan tilauksen laskutusjakson, ei syntynyttä hintaerotusta hyvitetä tai veloiteta käyttäjältä.

Korttimaksaminen MTV Oy:n verkkokaupoissa tapahtuu Netsin SSL-suojatulla maksulomakkeella. MTV Oy:llä ei ole pääsyä täydellisiin korttitietoihin eikä maksukortin täydellisiä tietoja tallenneta MTV Oy:n järjestelmiin. 

MTV Oy:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun tai sen osiin, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. MTV Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus maksullisten palvelun uudelleen avaamisesta.

MTV Oy käyttää Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, sekä MasterCard- ja Debit MasterCard -maksuliikenteen hoitamiseen ulkopuolisen palveluntarjoajan, Netsin, palveluita. Verkkopankkimaksamiseen MTV Oy käyttää Paytrail Oyj:tä palveluntarjoajana. Netsin ja Paytrail Oy:n tehtävät rajoittuvat yksinomaan yllä mainitun maksuliikenteen järjestämiseen, ja Nets sekä Paytrail Oy antavat asiakaspalvelua käyttäjille vain tarjoamaansa maksupalvelua koskien. Käyttäjän ollessa epävarma tahosta, joka vastaa hänen asiansa asiakaspalvelusta, tulee olla ensisijaisesti yhteydessä MTV Oy:n asiakaspalveluun.

Korttimaksamista koskevissa asioissa käyttäjä voi olla yhteydessä Netsiin alla olevia yhteystietoja käyttäen.

Nets Denmark A/S, Finnish Branch

Y-tunnus 2858201-4

Postiosoite:

Nets

00050 Nets

Käyntiosoite:

Teollisuuskatu 21

00510 Helsinki

Vaihde: 09 69641


Verkkopankkimaksamista koskevissa asioissa käyttäjä voi olla yhteydessä Paytrail Oy:hyn alla olevia yhteystietoja käyttäen.

Paytrail Oyj

Y-tunnus: 21228397

Innova 2, Lutakonaukio 7 

40100 JYVÄSKYLÄ

Puhelin: 0207 181830


5. Kuluttajien peruuttamisoikeus

Mikäli käyttäjä on yksityishenkilö, hänellä on ostamiensa tavaroiden ja palveluiden osalta kuluttajansuojalain mukainen lähtökohtainen oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus ilmoittamalla siitä MTV Oy:lle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä taikka tavaran vastaanottamisesta.

Käyttäjällä ei kuitenkaan kaikkien tuoteryhmien osalta ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta. Mikäli palvelun suorittaminen tai tuotteen toimittaminen sähköisesti on käyttäjän suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, taikka käyttäjä on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman, ei hänellä ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta. 

Kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden osalta saatetaan noudattaa eri palautuskeinoja ja -osoitteita. Pyydämme käyttäjää tutustumaan kolmannen osapuolen kanssa tekemäänsä sopimukseen asian selvittämiseksi.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan virheettömien tavaroiden palauttamiseen liittyvät kuljetuskustannukset, ellei muuta ole erikseen kyseisen palveluin erityisehdoissa mainittu. MTV Oy:llä on oikeus vähentää tavaran käytön johdosta aiheutunut arvonaleneminen.

Mikäli käyttäjä ei ole yksityishenkilö tai hänellä ei ole kuluttajansuojalainsäädännön mukaista peruuttamis- tai palautusoikeutta, MTV Oy veloittaa aiheettomista palautuksista aiheutuneet kustannukset.


6. Palvelujen sisältö

Palvelut ja niiden sisältämät yksittäiset palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mahdollisista palvelukohtaisista takuista ilmoitetaan erikseen palvelun omissa ehdoissa.

MTV Oy ei takaa, että (i) Palveluiden kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaavat käyttäjän odotuksia, (ii) Palvelut on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut Palveluiden kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa käyttäjän odotuksia. 

Palveluissa annettavia yleisluontoisia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi MTV Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi pätevästi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää MTV Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. MTV Oy ei vastaa Palveluissa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.


6.1. Palvelujen sisältämä aineisto

Palveluiden sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä liiketoiminnassa annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Palveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet joko kuuluvat MTV Oy:lle tai ovat MTV Oy:n itselleen lisensoimia. Käyttäjä ei saa mitään Palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palveluita näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Palveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei MTV Oy ja mahdollinen muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Palveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.


6.2. Käyttäjän toimittama aineisto

Tietyissä Palveluihin sisältyvissä yksittäisissä palveluissa käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen MTV Oy:lle tai välittämiseen Palveluiden avulla (esimerkiksi keskustelusivustot ja kommentointitoiminnot).

MTV Oy ei tarkasta käyttäjien lähettämää aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Käyttäjän tulee varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja välittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia, troijalaisia tai muita uhkia tietoturvalle. Käyttäjä vastaa sekä MTV Oy:tä että kolmansia osapuolia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Käyttäjä antaa MTV Oy:lle rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja korvauksettoman oikeuden käyttää kaikessa toiminnassaan aineistoa, jonka käyttäjä on lähettänyt MTV Oy:lle Palveluiden kautta. MTV Oy:llä on mm. oikeus tarkistaa ja julkaista Palveluihin lähetetty aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. MTV Oy:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. MTV Oy ei maksa käyttäjän Palveluissa lähettämän aineiston käytöstä palkkiota tai muuta korvausta käyttäjälle. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on muutenkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi MTV Oy:n verkko- ja muissa palveluissa. Mikään yksittäisen käyttäjän Palveluihin tallentama tai Palveluiden avulla välittämä aineisto ei edusta MTV Oy:n mielipidettä tai osoita MTV Oy:n olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

MTV Oy:llä on oikeus poistaa käyttäjien Palveluihin lähettämiä viestejä sekä muuta aineistoa palveluistaan. Koska käyttäjien lähettämä sisältö voidaan poistaa Palveluista ilman ennakkovaroitusta, suosittelemme palveluiden käyttäjiä säilyttämään Palveluihin lähettämästään sisällöstä varmuuskopion myös Palveluiden ulkopuolella. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa välittämänsä aineiston sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin MTV Oy:tä vastaan liittyen MTV Oy:lle toimittamaansa tai Palveluiden kautta välittämäänsä aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan MTV Oy:tä mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta tai Palveluiden kautta välittämästä aineistoista, sekä korvaamaan MTV Oy:lle tästä aiheutuvat vahingot.


7. Kolmannen osapuolen palvelut

Palvelut saattavat sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja verkkopalveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja sisältöihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Koska MTV Oy ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, MTV Oy ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä henkilötietojen ja evästeiden käsittelystä eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. MTV Oy ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja -palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. MTV Oy kehottaa käyttäjää perehtymään kolmannen osapuolen verkkopalveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Mikäli käyttäjällä on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme käyttäjää ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.


8. Käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan MTV Oy:lle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai Palveluiden lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.


9. Vastuunrajoitus

MTV Oy (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai tietojen luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista palveluun liittyvistä olosuhteista.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta MTV Oy vastaa tarjoamistaan maksuttomista tai maksullisista Palveluista sekä Palveluiden kautta myymistään tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti Käyttöehtojen rajoitukset huomioiden.


10. Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Henkilötietojen käsittely Palveluiden yhteydessä on kuvattu kulloinkin voimassa olevassa Tietosuojakäytännössä. Luukku.com-palvelun kulloinkin voimassa olevan tietosuojakäytännön löydät täältä. MTV Oy:llä on oikeus muuttaa Tietosuojakäytäntöjä Tietosuojakäytännöissä kuvatun mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla myös MTV Oy:n tietosuojasivustolla, jonka löydät täältä.  

Tietosuojakäytännöistä selviää esimerkiksi mitä henkilötietoja MTV Oy kerää, mihin tarkoituksiin ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään, mitkä ovat henkilötietojen säilytysaikoja koskevat käytännöt, sekä mitä tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia käyttäjällä on omiin henkilötietoihinsa. Käyttäjän tulee käydä Tietosuojakäytännöt läpi ennen Palveluiden käytön aloittamista ja henkilötietojen antamista MTV Oy:lle.   

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa MTV Oy:lle tai kolmansille.


11. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa MTV Oy:n Palveluihin ja yksittäiseen palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, jonka syntyminen ei ole ollut MTV Oy:n tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

MTV Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.


12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin Palveluihin, MTV Oy:n Palveluiden Tietosuojakäytäntöihin sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä MTV Oy:n asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Näitä Käyttöehtoja koskevat, tai näiden ehtojen tarkoittamiin Palveluihin, Tietosuojakäytäntöihin sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne MTV Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.


13. Käyttöehtojen ja sopimuksen voimassaolo ja muutokset

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin MTV Oy:n ylläpitämiin Palveluihin sekä C More -palveluun siltä osin kuin käyttäjä käyttää C More -palvelua operaattoritunnuksilla kirjautuvana asiakkaana tai paikallisoperaattoreiden koodiasiakkaana.

Käyttöoikeus Palveluihin sekä sopimus käyttäjän ja MTV Oy:n välillä voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

MTV Oy voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. MTV Oy informoi käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista Palveluiden yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palveluiden käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja. Koska MTV Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin soveltuvissa Palveluissa.


MTV LYHYESTI

Konserni

MTV Oy – Sisältöjä elämään

MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat maksuttomat tv-kanavat MTV3, Sub ja AVA, maksutta katsottavaksi ohjelmat tarjoava mtv-palvelu (mtv.fi, mtv-sovellus), ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset ja C Moren maksu-tv-kanavat. Lisäksi MTV vastaa kotimaisen maksullisen suoratoistopalvelun C Moren sisällöistä ja järjestää vuosittain Suomen suurimman yhteiskunnallisen keskustelutapahtuman SuomiAreenan yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. MTV on osa Telia Companya – yhtä Pohjoismaiden suurinta tv-yhtiötä, joka näyttää tietä koko mediatoimialan kehitykselle.  

MTV:n sisällöt

Kanavat

Verkossa

Mobiilisovellukset

Työmme tarkoitus ja arvot

MTV – Sisältöjä elämään

Tälläkin hetkellä miljoonat suomalaiset syventyvät sisältöjen ääreen
– kotisohvilla, etätöissä, ystävien luona, netissä, somessa sekä keskusteluissa.

Meillä jokaisella on tarve saada tietoa. Tarve viihtyä. Tarve tuntea.
Tarve merkityksen kokemiseen: kokea olevansa osa jotakin suurempaa – yhteisöä, ilmiötä tai keskustelua.

Me MTV:llä luomme sisältöjä katsojiemme elämään. Jaamme tietoa, herätämme tunteita ja keskustelua. Saamme myös kumppaniemme sisällöt elämään kanavissamme. Luomme yhdessä uutta ajateltavaa.

Olemme olleet jo yli 60 vuoden ajan läsnä suomalaisten katsojien elämässä. 
Kulkeneet Suomessa mainostajien tukena pidempään kuin kukaan muu tv-yhtiö. Haluamme edelleen olla uskottu arjen kumppani. 
Taho, kenen seuraan aina kääntyä. Taho, jonka seurassa ei ole koskaan tylsää.
Toimija, joka kokoaa suomalaiset yhteen.

Yhdessä käännämme rohkeasti suomalaisten katseet tärkeisiin sisältöihin, asioihin, ilmiöihin ja puheenaiheisiin. Luomme tunteen siitä, ettei kukaan meistä ole yksin vaan osa jotakin suurempaa. 

Koska mitä olisi elämä ilman sisältöjä.


MTV:n arvot   

Asiakaslähtöisyys
Rohkeus
Yhteistyö

TYÖPAIKAT

HISTORIA

kansi_historia

MTV:n historia

Pienestä tv-yhtiöstä monipuoliseksi mediataloksi

Yli 60-vuotisen historiansa aikana MTV on muovautunut pienestä televisioyhtiöstä kaikkien suomalaisten tuntemaksi median monitaituriksi.

MTV oli aikanaan yksi ensimmäisiä eurooppalaisia kaupallisia tv-yhtiöitä. Vain Britannian ITV ja Keski-Euroopan RTL on perustettu sitä aiemmin.

Yhtiö on kasvanut osaksi jokaisen suomalaisen arkea. MTV tavoitti heidät ensin Ylen kanavilla näytetyillä ohjelmilla ja nykyisin laajalla mediarintamalla omien televisiokanaviensa ja nettisisältöjensä kautta.

MTV erottautuu luomalla elämyksiä

MTV vuokrasi Ylen jakeluverkkoa reilun kolmen vuosikymmenen ajan. Se kuitenkin erottautui vuokranantajastaan ohjelmistollaan ja omintakeisella tyylillään, joka on aina viihdyttänyt, koskettanut ja puhuttanut suomalaisia.

Vuonna 1993 MTV sai ensimmäisen oman televisiokanavansa, MTV3:n. Koko kansan MTV3, Maikkari, on historiansa varrella jatkuvasti tarjonnut suomalaisille elämyksiä ja ajankohtaisia ilmiöitä.

Yhdeltä kanavalta median moniottelijaksi - MTV:n mediaperhe tavoittaa suomalaiset kaikkialla

1990-luvun puolivälin paikkeilla MTV:n mediaperhe laajeni myös radioon, kun Radio Nova aloitti radiolähetyksensä vuonna 1997. MTV luopui radiosta vuonna 2015.

Myös 2000-luvulla MTV:n mediaperhe jatkoi kasvuaan. 2000-luvun alussa aloittanut TVTV!-kaapelikanava muuttui vuonna 2002 Subtv:ksi, joka nykyisin tunnetaan nimellä Sub. Lifestyle-ohjelmia, dokumenttisarjoja ja elokuvia tarjoava AVA puolestaan aloitti toimintansa 2000-luvun loppupuolella ensin osana maksullista kanavapakettia. Vuodesta 2011 lähtien AVA on ollut veloituksetta kaikkien suomalaisten tavoitettavissa. Myös MTV Katsomo perustettiin jo vuonna 2002, jolloin se tunnettiin netti-tv:n nimellä. MTV Katsomo vaihtoi nimeään 2018, jolloin palvelusta tuli mtv -palvelu löytyen osoitteesta mtv.fi.

MTV käynnisti maksullisten sisältöjen tarjoamisen pienimuotoisesti jo 1990-luvulla, ja MTV:n maksulliset tv-palvelut aloitettiin 2000-luvun puolivälissä. Vasta MTV:n maksu-tv-palvelut saivat Suomen maksulliset tv-markkinat lentoon. Nykyään MTV:n maksu-tv-tarjonta kattaa yli 20 kanavaa, jotka tarjoavat mediankäyttäjille kattavan valikoiman huippu-urheilua ja menestyselokuvia.

MTV:n virstanpylväitä

Oy Mainos-TV-Reklam Ab perustettiin 29.4.1957.

Vuonna 1962 lehdistö vaati tv-mainonnan lopettamista, syynä sen liiallinen tehokkuus.
MTV:hen perustettiin vuonna 1965 teatteritoimitus sekä perhetoimitus.
Uusi toimitalo valmistui Ilmalaan 1967.
MTV oli mukana perustamassa kaupallisten tv-yhtiöiden yhteistyöjärjestöä egtaa.
Ensimmäinen värilähetys nähtiin 1976.
Ensimmäiset Kymmenen Uutiset 1.9.1981.
Yhtiö muutti nimensä MTV Oy:ksi 1982.
Pohjoismaisen ensimmäinen aamu-tv-ohjelma Huomenta Suomi aloitti lähetykset 1.12.1989.
MTV3-kanava aloitti toimintansa 1.1.1993.
26.9.1996 Oy Suomen Uutisradio Ab sai radiotoimiluvan.
Bonnier MTV:n omistajaksi vuonna 2007.
MTV uudisti brändinsä ja ilmeensä 3.11.2013.
MTV luopui radioliiketoiminnasta vuonna 2015.
MTV Uutiset siirtyi Mediahub Helsinki Oy:lle 2015.
Mediahub Helsinki Oy yhdistyi MTV Oy:n kanssa lokakuussa 2019.
Telia Company MTV:n omistajaksi joulukuussa 2019.
C More -suoratoistopalveluliiketoiminta siirtyi MTV:ltä Telialle heinäkuussa 2021.

MTV – yksi kattobrändi

Oy Mainos-TV-Reklam Ab on vuosien saatossa kasvanut MTV MEDIAksi ja siitä nykyiseksi MTV:ksi, joka tarjoaa monipuolisen valikoiman laadukkaita sisältöjä.

2010-luvulla yhtiö on halunnut voimistaa suhdettaan suomalaisiin ja tuoda mediaperheen eri jäsenet selkeämmin sekä mediankäyttäjien että mainostajien ulottuville. MTV liittää yhteen tutut kanavabrändit kuten MTV3:n, Subin ja AVAn sekä uuden genrebrändin MTV Uutiset, joka tuottaa sisältöjä muun muassa MTV3:lle ja MTVuutiset.fi-palveluun. MTV:n Urheilun alle on puolestaan koottu koko MTV:n urheilutarjonta.

Perheyhteys näkyy myös mediaperheen jäsenten nimissä – maksullisista tv-palveluista tuttu C More, nettitelevisio Katsomo on uudistunut mtv.fi -palveluksi ja suosittu mtv.fi-uutispalvelu on muuttunut MTVuutiset.fi uutispalveluksi. Muutos ei kuitenkaan koske ainoastaan nimiä, vaan kuvastaa koko MTV:n tasoista toimintaa ja yhtenäisen mediaperheen tarjoamia mahdollisuuksia. MTV pystyy tarjoamaan suomalaisille parhaat sisällöt ja elämykset – ajasta ja paikasta riippumatta, kullekin sopivalla tavalla.

Ohjelmien historia

Elämyksiä joka kotiin jo vuosikymmenten ajan

MTV on ollut ohjelmillaan yli 60 vuotta läsnä suomalaisten katsojien elämissä. 

Aluksi MTV vuokrasi lähetysaikaa Yleltä, mutta erottautui viihdyttävällä ja omanlaisella ohjelmistollaan vuokranantajastaan jo alusta lähtien.

Laadukkaat, koskettavat, ilahduttavat ja puhuttavat sisällöt ovat kautta aikain olleet MTV:n toiminnan keskiössä. MTV onkin toiminut areenana suurille suomalaisen viihteen ikoneille kuten Spedelle ja Vesa-Matti Loirille. Myös ulkomaiset tähdet ovat tulleet monille tutuksi juuri MTV:n kautta.

Uutisia ja uusia aluevaltauksia

MTV:n omien uutisten alkaminen 1980-luvulla oli merkkipaalu Suomen televisiohistoriassa. Kaikille tuttu Kymmenen Uutiset on lunastanut paikkansa arvostettuna ajankohtaisten asioiden tulkkina. Nykyään MTV Uutiset tuottaa sisältöjä sekä MTVuutiset.fi-palveluun että MTV3-kanavalle.

1990-luvulla Kauniit ja rohkeat sai suomalaiset pauloihinsa. Sarja on ollut huikea menestys jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Vuosituhannen vaihteen yksi mullistavimmista ilmiöistä oli puolestaan uusi tositelevisio-genre ja sen rantautuminen Suomeen. Big Brother Suomi, jota pystyy myös seuraamaan maksullisen 24/7-palvelun kautta mihin kellonaikaan hyvänsä, on noussut kotimaisen tositelevision kestosuosikiksi.

Huippu-urheilua ja yhteiskunnallista keskustelua

MTV haluaa myös herätellä yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua. Yhtiö toi merkittävän keskustelufoorumin, SuomiAreenan, 2000-luvulla kaikkien suomalaisten ulottuville.

MTV Urheilun kautta mediankäyttäjillä on pääsy kaikkiin MTV:n huippu-urheilusisältöihin. Sekä MM-jääkiekkoa että F1:stä on mahdollista seurata myös C More:n maksullisten palvelujen kautta.

Netti-tv mtv.fi sisältää maksuttomia sisältöjä, joiden suosio on 2010-luvulla kasvanut entisestään.

Ohjelmien vuosikymmenet

Mainosten historia

Tv-mainonnan historia

Suomalainen tv-mainonta syntyi yhdessä MTV Oy:n kanssa. MTV:n osakkeenomistajalistaan merkittiin sen syntyhetkellä myös Suomen Ilmoittajat ry eli nykyinen Mainostajien liitto sekä Suomen mainostoimistojen Liitto.

Syksyllä 1957 Suomen 7 500 tv-vastaanottimesta saatiin nähdä ensimmäiset tv-mainokset, joissa vauhditettiin mm. Tempo-saippuan, Amar-sukkien, Siff-juomien ja Pauligin teen myyntiä. Aluksi kaikki esitetyt mainokset olivat suoria lähetyksiä. Ensimmäisenä toimintavuotenaan MTV:llä oli noin 40 mainostajaa ja reilut 200 mainoslähetystä. Nykyisin MTV Oy:llä on vuosittain tuhansia mainostajia joiden mainoksia esitetään satoja tuhansia kertoja eri alustoilla televisiossa, verkossa ja mobiilissa.

MTV Oy tekee menestystarinoita

MTV:llä on aina rakennettu brändiä, tehostettu myyntiä, lanseerattu uutuustuotteita ja rekrytoitu uusia ihmisiä. Mainonta on muuttunut viime vuosina radikaalisti. Mainoskatkolla oleva mainosspotti on vain yksi tapa mainostaa sähköisessä mediassa. Sähköisestä mediasta tuttu tarttuu käteen helposti kaupan hyllyltä. MTV on kaupallisen sähköisen median uranuurtajana tehnyt Suomeen myös monta kaupallista menestystarinaa. Sähköisiä medioita pystytään hyödyntämään tänä päivänä kustannustehokkaasti ja monipuolisesti mainostajan kasvavat tarpeet tyydyttävillä tavoilla.

Mainosten vuosikymmenet

YRITYSVASTUU

kansi_yritysvastuu

Yritysvastuu

MTV on sisältöjensä kautta vahvasti läsnä suomalaisten arjessa. Luomme ilmiöitä ja puheenaiheita, jotka tavoittavat yli neljä miljoonaa suomalaista viikoittain. Markkinajohtajuus edellyttää vastuunottoa ihmisistä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä.

Ihminen

Kaikilla suomalalaisilla on oikeus luotettavaan ja moniarvoiseen journalistiseen sisältöön. Tarjoamme uutis- ja ajankohtaisohjelmia ympäri vuorokauden, jotta yleisöllä on aina uutishuone mukanaan ajasta ja paikasta riippumatta.

MTV kantaa vastuunsa myös työnantajana ja työllistäjänä. MTV työllistää suoraan yli 300 sähköisen median ammattilaista sekä välillisesti tuhansia osaajia eri puolilla Suomea. Henkilökuntaa aktivoidaan jatkuvasti terveellisten ja kestävämpien elämäntapojen pariin työurien pidentämiseksi. Liikunnan olosuhteet, viestintä sekä liikunnan tuen määrä henkilöstölle on hoidettu esimerkillisellä tavalla. Syyskuussa 2019 Suomen Olympiakomitea ry myönsikin Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatin MTV:lle.

Olemme merkittävä kotimaisen ohjelmateollisuuden tilaaja, ja tarjoamme tässä roolissa työtä hyvin laajalle kirjolle eri alan osaajia. Yksittäisessä ohjelmatuotannossa voidaan tarvita osaajia aina näyttelijöistä juristeihin ja ohjaajista räjähdeammattilaisiin. Olipa kyse sitten MTV:n työntekijästä tai kumppaniyrityksen ammattilaisesta, kunnioitamme osaamista ja rohkaisemme luovuuteen.

Kaupallisena toimijana arvostamme suuresti myös suhdettamme asiakkaisiin. Asiakkaillemme tarjoamme aina laadukkaan ja turvallisen mediaympäristön sekä tehokkaita tapoja kohdata suomalaisia kuluttajia samalla, kun huolehdimme siitä, että kanavillamme ja palveluissamme esiintyvä mainonta on vastuullista ja läpinäkyvää.

Yhteiskunta

MTV on vahva yhteiskunnallinen toimija. Nostamme esille yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita sisältöjemme kautta ja luomme päivän puheenaiheet televisiossa ja online-palveluissa.

Erityisesti vuosittain järjestettävä yhteiskunnallisen keskustelun tapahtuma SuomiAreena toteuttaa MTV:n roolia yhteiskunnallisena vastuunkantajana. Tapahtuma kerää yhteen suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajat keskustelemaan nyky-yhteiskunnan tilasta ja tekemään merkittäviä keskustelunavauksia tulevaisuutta ajatellen. MTV:n tehtävänä on mahdollistaa moniääninen keskustelu sekä osallistua siihen omalla toimialallaan merkittävänä mediayhtiönä.

MTV osallistuu hyväntekeväisyyteen järjestämällä varainkeruukampanjoita, konsertteja sekä muita tapahtumia, ja annamme kampanjoille näkyvyyttä medioissamme. Hyväntekeväisyyshankkeemme panostavat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Tarjoamme hyväntekeväisyysjärjestöille myös mahdollisuuksia ohjelmayhteistyöhön suosituimpien ohjelmiemme yhteydessä. Järjestämme myös vuosittaisia varainkeruukonsertteja ja -tapahtumia Lastenkliniikan kummien, Unicefin ja Syöpäsäätiön Roosa Nauha -kampanjan kanssa. Myös Pelastakaa lapset ry on tärkeä yhteistyökumppanimme.

Ympäristö

Ympäristönsuojeluun ja ekologisiin työtapoihin kiinnitetään Pöllölaaksossa erityistä huomiota.

MTV on vuokralla Ilmalan kiinteistöissä. Alueelle on hyväksytty uusi kaava, joka mahdollistaa myös kiinteistöjen purkamisen. Silti kiinteistöjä vaalitaan ja muokataan energiatehokkaammiksi. Esimerkiksi ilmanvaihtoa ja lämmitystä optimoidaan. Lämpötiloja ja ilmanvaihtoa säädellään kiinteistön käytön ja siinä tapahtuvien vaihtelujen mukaan. Kun toiminta lakkaa tai vähenee eri puolilla kiinteistöä, ilmankiertoa ja lämpötiloja pudotetaan mahdollisuuksien mukaan. Kiinteistön jäähdytys on liitetty kaukokylmän piiriin, joka mahdollistaa hiilijalanjäljen pienentämisen merkittävästi.

Matkustamista ja lentämistä on vähennetty, suosimme videoneuvotteluita ja etätöitä. Työntekijöitä kannustetaan käyttämään joukkoliikennettä, ja pääkaupunkiseudulla liikkumiseen on käytössä matkakortti. Henkilökuntaa ei enää tueta työsuhdeautoedulla. Avokonttorimme on paperiton, jätteet lajitellaan ja henkilöstöravintolassa keskitytään ruokahävikin minimoimiseen.

Työllistämme ja liikutamme ihmisiä ja kalustoja lukuisissa ohjelmatuotannoissa, ja ymmärrämme siitä aiheutuvat päästöt. Siksi tuotamme ohjelmistot pääsääntöisesti kotimaassa, ja oman kaluston aiheuttamaa hiilijalanjälkeä pyritään minimoimaan muun muassa uusimalla kuljetuskalustoa sähkö- ja hybridikäyttöiseksi. MTV:n tuottaman SuomiAreenan yksi keskeisistä teemoista on kestävä kehitys, ja tapahtuma haluaakin jatkossa olla hiilineutraali. Syksyllä 2019 työstetään SuomiAreenan vastuullisuusohjelma, jossa määritellään tapahtuman sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövastuut pitkälle tulevaisuuteen. Ohjelman keskeiset hankkeet käynnistetään vuonna 2020 ja ne on sidottu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Uutisilla ja asiaohjelmilla on luonnollisesti iso merkitys, jolla haluamme auttaa ja puhutella koko Suomen kansaa tekemään kestävämpiä valintoja tai saada yritykset tietoisiksi esimerkiksi kiertotalouden eduista.

MEDIALLE

kansi_medialle

Viestinnän yhteystiedot

MTV Oy, yritysviestintä

etunimi.sukunimi@mtv.fi

Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Susa Valvio

Viestintäpäällikkö, Tea Siikonen 

MTV:n ohjelmaviestintä

etunimi.sukunimi@mtv.fi

Viestinnän asiantuntija, Heini Nieminen

Viestinnän asiantuntija, Virpi Valtonen

MTV:n urheiluviestintä ja C More -viestintä

etunimi.sukunimi@cmore.fi

Viestinnän asiantuntija/urheilu, Maiju Saloranta

Viestinnän asiantuntija/ C More -alkuperäissarjat, draama: Nanna Drummond

MAINOSTAJALLE

kansi_mainostajalle

OTA YHTEYTTÄ

kansi_yhteystiedot

Yhteystiedot

MTV

MTV Oy

Käyntiosoite:

Ilmalankatu 2, Helsinki

Postiosoite

00033 MTV

Sähköposti:

etunimi.sukunimi@mtv.fi

Yhteydenotto ja palaute:

Yritysvaihde: 010 300 300

Soittaminen 010-alkuiseen numeroon maksaa kiinteästä verkosta 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/min, matkapuhelimesta 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/min ja ulkomailta tavallisen ulkomaanpuhelun hinnan. Hinnoissa on mukana 24%:n alv.

Laskutustiedot

MTV:n laskutustiedot ovat muuttuneet 1.1.2021 alkaen.

MTV Oy 
Y‐tunnus: 1093944‐1
Serie no. 160192
R 061
106 37 Stockholm
SWEDEN

Otamme mieluiten vastaan verkkolaskuja:
MTV Oy:n 
Y‐tunnus: 1093944‐1
INEXCHANGE
003710939441

Laskut voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen:
telia.fi.mailinvoice@postnordscanning.com
Voit lähettää useamman laskun samassa sähköpostiviestissä. Huomaathan, että yksi pdf-tiedosto voi sisältää vain yhden laskun. Nimeä jokainen lasku (pdf-tiedosto) erikseen. Jos lähetät laskun mukana sitä koskevan liitteen, liitä se samaan pdf-tiedostoon laskun kanssa.

Kaikissa laskuissa vaadittavat tiedot ovat:

 • laskun lähettäjän nimi
 • päiväys
 • laskunumero
 • laskun viitenumero 
 • summa ja valuutta
 • ALV merkinnät
 • eräpäivä
 • laskuttajan y‐tunnus
 • pankkitili IBAN muodossa
 • Pakollinen viitetieto, yksi seuraavista: WBS, kustannuspaikka (cost center) tai PC (profit center)

Lisätietoja tarvittaessa:
finance@mtv.fi

MTV Oy on osa Telia Companya – yhtä Pohjoismaiden suurinta tv-yhtiötä, joka näyttää tietä koko mediatoimialan kehitykselle.


MTV Oy:n yhteystiedot

MTV Uutiset

Päivystävä uutispäällikkö: 010 300 5400 (ma-pe), 010 300 5401 (la-su)

Vastaavat ohjelmatoimittajat

Sananvapauslaki edellyttää, että kullekin ohjelmalle ja verkkojulkaisulle määrätään vastaava toimittaja. MTV:llä vastuut jakautuvat seuraavasti:

Kotimaiset viihde- ja palveluohjelmat, ulkomaiset ohjelmat (ei urheilu), erikoisohjelmat, chatit ja mobiilipelit, interaktiiviset ohjelmat ja yleisvastuu kaikista uusista ohjelmatyypeistä, C More -sisällöt
Marko Karvo, sisältöjohtaja, MTV Oy

Kotimaiset draamaohjelmat
Jani Hartikainen, draamaohjelmien päällikkö, MTV Oy

Urheiluohjelmat
Markus Autero, urheiluohjelmien päällikkö, MTV Oy

Uutiset ja ajankohtaisohjelmat, dokumentit, MTV Tekstikanavan uutiset ja ajankohtaissivut, MTVuutiset.fi:n uutiset ja ajankohtaissivut
Tomi Einonen, vastaava päätoimittaja MTV Uutiset/MTV Oy

MTV:n verkkopalvelut: mtv.fi, MTVuutiset.fi, MTV Tekstikanava
Sanna Reunanen, johtaja AVOD, MTV Oy

Mainokset, ostoskanavat – kaikki MTV:n tv-kanavat
Pauli Jäämies, suunnittelujohtaja, MTV Oy

Sponsorointitunnisteet – kaikki MTV:n tv-kanavat
Freja Rekola, kaupallisten tuottajien tiimin vetäjä


SuomiAreena

Johanna Tonttila
vastaava tuottaja, SuomiAreena
p. 010 300 300
johanna.tonttila@mtv.fi

Tiina Nummenmaa
vastaava tuottaja, SuomiAreena Goes
p. 010 300 300
tiina.nummenmaa@mtv.fi


Tietoa mainostajalle

Tietoa toimittajalle

C More tilaus- ja sopimusasiat

Tästä pääset C More asiakaspalveluun​​​​​​​

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja