Tapahtumia koskeva tietosuojaseloste

MTV Oy:n tapahtumia koskeva tietosuojaseloste  

Päivitetty 22.12.2021


Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten MTV Oy (”rekisterinpitäjä” tai ”me”) käsittelee yhteistyökumppaneiden edustajien, sidosryhmään kuuluvien ja tapahtumiin osallistuvien henkilöiden (”rekisteröidyt”) henkilötietoja. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita noudatamme henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten kansallista tietosuojalakia (5.12.2018/1050) (yhdessä ”tietosuojalainsäädäntö”).


1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

MTV Oy

Y-tunnus: 1093944–1

Osoite: Ilmalankatu 2, 00240 Helsinki


Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Osoite: MTV Oy / Tietosuojavastaava, Ilmalankatu 2, 00033 MTV


MTV Oy kuuluu Telia-konserniin. Telia-konsernin tietosuoja-asioista voit lukea tästä. Jokainen Telia-yhtiö toimii erillisenä rekisterinpitäjänä, ellei erikseen ole toisin todettu. 


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään MTV:n ja sen konserniyhtiöiden sekä yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin, kuten SuomiAreena -tapahtumaan, liittyen seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Tapahtuman organisointiin ja hallinnointiin mukaan lukien yhteydenpitoon yhteistyökumppaneiden edustajien ja tapahtumiin osallistuvien kanssa.
 • Asiakassuhteen hoitoon ja muuhun asiakasviestintään, kuten markkinointiin, uutiskirjeisiin, asiakaskyselyihin, asiakkaan yhteystietojen ylläpitoon ja laskutukseen.
 • Rekisterinpitäjän toiminnan ja tarjonnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilastointiin.
 • Laki- ja sopimusvelvoitteiden hoitamiseen sekä raportointiin ja muihin hallinnollisiin tarkoituksiin.
 • Yhteistyökumppaneiden edustajien nimi- ja yhteystietojen luovuttamiseen muille tilaisuudessa mukana oleville yhteistyökumppaneille tapahtuman organisointia varten.
 • Sidosryhmäyhteistyöhön, kuten esiintymisten toteuttamiseksi tapahtumissa ja sidosryhmien laskujen ja palkkioiden maksamiseen.
 • Kulun- ja videovalvontaan.
 • MTV:n ja sen konserniyhtiöiden sekä yhteistyökumppaneiden tapahtumista informoimiseen ja viestintään sekä markkinointiin.

Henkilötietojen käsittely voi perustua joko sopimukseen kuten tapahtumiin ilmoittautuminen ja siellä esiintyminen, tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun kuten asiakassuhteen hoito, markkinointi, tapahtuman turvallisuudesta huolehtiminen ja yhteystietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuman organisoimiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen perusteella. Lisäksi rekisteröidyiltä voidaan pyytää rekisteröidyn suostumusta tarvittaessa.


3. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidystä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Organisaatio ja tehtävänimike
 • Yhteystiedot
 • Esiintyjän kuva
 • Palveluiden käyttämiseen liittyvät tiedot kuten kirjautumistiedot, tekniset tunnisteet sekä lokitiedot
 • Laskutustiedot

Kulunvalvonta- ja videovalvontaan liittyvät tiedot


4. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä on rekisteröity itse. Lisäksi voimme vastaanottaa henkilötietoja yhteistyökumppaneilta ja muilta konserniyhtiöiltä sekä kolmansien osapuolien tarjoamien ilmoittautumisjärjestelmien ja -palveluiden kautta.  


5. Henkilötietojen käsittelijät ja muut vastaanottajat

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijän asemassa. Tapahtuminen osalta esimerkiksi Lyyti-järjestelmän toimittaja Lyyti Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä.  Myös muut konserniyhtiöt voivat tarjota MTV:lle erilaisia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä palveluita, jolloin kyseinen konsernin yhtiö toimii henkilötietojen käsittelijän asemassa. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu sopimuksin.


Henkilötietoja voidaan luovuttaa tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten mukaisesti kolmansille tahoille kuten muille konserniyhtiöille esimerkiksi sisäiseen raportointiin sekä muihin hallinnollisiin ja lakisääteisiin velvoitteisiin liittyen.


Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille tilaisuudessa mukana oleville yhteistyökumppaneille tapahtuman organisointia varten.


Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan hätätilanteissa esimerkiksi omaisuuden tai henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi. Henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan myös esimerkiksi oikeudellisiin menettelyihin tai yritysjärjestelyihin liittyvissä tilanteissa.
 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelijöistä ja muista vastaanottajista saa pyydettäessä.


6. Henkilötietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä, mutta niitä voidaan käsitellä myös ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä.


Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.


7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti käsitellä manuaalisesti. Henkilötiedot on tallennettu tietokantoihin, jotka sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa konesalissa. Dataliikenne on suojattu palomuurein.


Henkilötietoja säilytetään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajoista saa pyydettäessä.  Lisäksi vanhentuneet ja epätarkat henkilötiedot pyritään mahdollisuuksien mukaan päivittämään oma-aloitteisesti rekisterinpitäjän toimesta.


8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisuun ja oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on tietyin rajoituksin oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan taikka puutteellisen henkilötiedon korjaamista. Lisäksi sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista. Pyynnöstäsi poistamme henkilötiedot, ellei lainsäädäntö edellytä meitä säilyttämään niitä, taikka jokin muu tietosuojalainsäädännön mukainen poikkeusperuste sovellu.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto oikeus koskee lähtökohtaisesti sellaisia henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja joiden käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai sopimus, ja joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen

Sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen MTV:n taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus. Huomioithan, että suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.
Oikeuksien toteuttaminen


Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tai sähköisesti ja osoitetaan tässä tietosuojaselosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyynnön käsittelemistä.


Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, ja katsot henkilötietojasi käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä


9. Päivitykset tietosuojaselosteeseen

Voimme joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Viimeisin versio on saatavilla Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmässä ja MTV:n verkkosivuilla.


10. Lisätietoja

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät MTV:n verkkosivuilta.

Voit myös aina olla yhteydessä MTV:n tietosuojavastaavaan tietosuojavastaava@mtv.fi.


Yhteisterkisterinpitäjyys SuomiAreenaan liittyen


MTV Oy ja Porin kaupunki toimivat tietosuojalainsäädännön tarkoittamina yhteisrekisterinpitäjinä, kun MTV ja Porin kaupunki käsittelevät henkilötietoja SuomiAreena -tapahtuman organisointiin, tilastointiin sekä asiakassuhteiden hoitoon ja SuomiAreena-tapahtumaan liittyvään yhteiseen viestintään ja muuhun tapahtumasta informoimiseen. Yhteisrekisterinpitäjät ovat määritelleet yhteistyössä keskinäiset vastuualueensa henkilötietojen käsittelyyn liittyen.


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on pääasiallisesti molempien rekisterinpitäjien oikeutettu etu, joka perustuu SuomiAreena-tapahtuman järjestämiseen ja rekisterinpitäjien sekä rekisteröityä edustavan organisaation väliseen yhteistyöhön ja/tai rekisteröidyn esiintymiseen ja/tai osallistumiseen SuomiAreena-tapahtumassa. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä myös lainsäädännön ja sopimusvelvoitteiden asettamien velvoitteiden hoitamisen perusteella.


Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti Proggis-järjestelmän kautta, jota molemmat yhteisrekisterinpitäjät hallinnoivat. Järjestelmään kirjautuvista rekisteröidyistä kerätään seuraavat henkilötiedot: organisaatio, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Esiintyjistä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio, titteli ja kuva. Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä.


Esiintyjien nimi, titteli, organisaation nimi ja esiintyjän kuva julkaistaan rajapinnan kautta SuomiAreenan nettisivuilla ja mobiiliapplikaatiossa. Painetussa ohjelmassa julkaistaan ainoastaan esiintyjistä nimi ja titteli sekä organisaatio.


Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tai sähköisesti ja osoitetaan rekisteröidyn valinnan mukaan jommallekummalle yhteisrekisterinpitäjälle (yhteystiedot alla). Henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.


Yhteisrekisterinpitäjät

MTV Oy

Y-tunnus: 1093944–1

Osoite: Ilmalankatu 2, 00240 Helsinki

Sähköposti: tietosuojavastaava@mtv.fi   

MTV Oy:n tietosuojakäytännöt löydät täältä.


Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Sähköposti: tietosuojavastaava@mtv.fi

Osoite: MTV Oy / Tietosuojavastaava, Ilmalankatu 2, 00033 MTV


Porin kaupunki

Y-tunnus: 0137323-9

Hallituskatu 12, 28100 Pori

Porin kaupungin tietosuojakäytännöt löydät täältä.


Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Osoite: Hallituskatu 12, 28100 Pori

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja