Mainos

Rikosten tekeminen ei ole yksityiselämää

21.7.2012 HS:ssä julkaistu Susanna Reinbothin ja Jarkko Sipilän kirjoitus. Teksti HS:n sivuilla.

Yk­si­tyis­elä­män mää­rit­te­ly ei ole help­poa. Sen on vuo­sien mit­taan to­den­nut mo­ni työ­ryh­mä, ko­mi­tea ja neu­vot­te­lu­kun­ta.

Nyt mää­rit­te­lyä on yrit­tä­nyt sa­nan­va­paus­ri­kok­sia poh­ti­nut oi­keus­mi­nis­te­riön työ­ryh­mä. Se on pyr­ki­nyt lin­jaa­maan, mil­loin yk­si­tyis­elä­mää louk­kaa­vas­ta tie­don le­vit­tä­mi­ses­tä voi­daan tuo­mi­ta ran­gais­tus.

Työ­ryh­mä eh­dot­taa, et­tä yk­si­tyis­elä­män pii­riin luet­tai­siin hen­ki­lön per­he-elä­mä, va­paa-ajan käyt­tö, ter­veys ja ih­mis­suh­teet.

Lin­jaus kuu­los­taa on­gel­mat­to­mal­ta, mut­ta sel­lai­nen se ei ole. Esi­mer­kik­si va­paa-ajan vie­ton mää­rit­te­ly näin sel­väs­ti yk­si­tyis­elä­mäk­si voi ai­heut­taa pul­mia ta­val­li­sil­le ih­mi­sil­le­kin. Jos ka­ve­rit ovat pe­laa­mas­sa gol­fia ja toi­nen kir­joit­taa Fa­ce­book-si­vuil­leen: "­Pe­laa­mas­sa gol­fia Jaa­nan kans­sa", louk­kaa­ko kir­joit­ta­ja Jaa­nan yk­si­tyi­se­lä­mää?

Sa­maan elä­män­pii­riin kuu­lu­vien tie­to­jen ar­ka­luon­tei­suus voi vaih­del­la hy­vin­kin pal­jon. Esi­mer­kik­si fluns­sa ja mur­tu­nut kä­si ovat hen­ki­lön ter­veyt­tä kos­ke­via tie­to­ja, mut­ta ne ei­vät ole lain­kaan yh­tä ar­ka­luon­tei­sia kuin tie­to su­ku­puo­li­tau­ti­tar­tun­nas­ta.

Lain­vas­tais­ta pi­täi­si­kin ol­la vain yk­si­tyis­elä­mään kuu­lu­vien ar­ka­luon­teis­ten tie­to­jen le­vit­tä­mi­sen. To­sin hen­ki­lön omal­la avau­tu­mi­sel­la­kin on ol­ta­va vai­ku­tus­ta yk­si­tyi­syy­den ra­joi­hin.

Työ­ryh­män eh­do­tus si­säl­tää myös ai­van kä­sit­tä­mät­tö­män eh­do­tuk­sen ri­kok­sen­te­ki­jän ni­men­suo­jas­ta. Työ­ryh­mä on si­tä miel­tä, et­tä ri­kok­ses­ta tuo­mi­tun hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­ta­mi­nen voi tul­la ran­gais­ta­vak­si yk­si­tyis­elä­mää louk­kaa­va­na tie­don le­vit­tä­mi­se­nä. Jos ri­kok­sel­la ei voi­da kat­soa ole­van yh­teis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä, si­tä kos­ke­va tie­to kuu­luu työ­ryh­män mu­kaan suo­ja­ta te­ki­jän­sä yk­si­tyi­se­lä­mä­nä.

Työ­ryh­män kaa­vai­luis­sa tur­val­li­nen ra­ja ri­kok­sen­te­ki­jän ni­men pal­jas­ta­mi­sel­le aset­tui­si kah­den van­keus­vuo­den tun­tu­maan. Tä­mä kos­ki­si niin tie­do­tus­vä­li­nei­tä kuin in­ter­ne­tin kes­kus­te­lu­pals­to­ja­kin.

Kun pu­hu­taan yk­si­tyis­elä­mää louk­kaa­vas­ta tie­don le­vit­tä­mi­ses­tä, en­sim­mäi­nen vaa­ti­mus on tie­tys­ti, et­tä le­vi­tet­ty tie­to kos­kee yk­si­tyi­se­lä­mää. Oi­keus­mi­nis­te­riön työ­ryh­mä to­teaa it­se­kin, et­tä ri­kos ni­men­omaan ei ole yk­si­tyi­se­lä­mää. Sa­maan on pää­ty­nyt kor­kein oi­keus en­nak­ko­pää­tök­ses­sään (2005:136).

Työ­ryh­män eh­do­tuk­ses­ta puut­tuu si­ten si­säi­nen lo­giik­ka. Eh­do­tuk­ses­sa laa­jen­ne­taan yk­si­tyis­elä­mää suo­jaa­va sään­nös kos­ke­maan elä­mä­na­luei­ta, jot­ka ei­vät työ­ryh­män oman­kaan kä­si­tyk­sen mu­kaan ole yk­si­tyi­se­lä­mää.

Vie­lä va­ka­vam­pi on­gel­ma on, et­tä eh­do­te­tun kal­tai­nen sään­te­ly saat­tai­si ai­heut­taa Suo­mel­le uu­den ryö­pyn lan­get­ta­via tuo­mioi­ta Eu­roo­pan ih­mis­oi­keus­tuo­mio­is­tui­mes­ta (EIT). Sen rat­kai­su­käy­tän­nös­tä ei ni­mit­täin ole luet­ta­vis­sa, et­tä se pi­täi­si ri­kos­ta tyy­pil­li­ses­ti yk­si­tyis­elä­mään kuu­lu­va­na asia­na, pi­kem­min päin­vas­toin.

Ri­kos­ten uu­ti­soin­tia kos­ke­vis­sa rat­kai­suis­saan EIT on ko­ros­ta­nut syyt­tö­myys­olet­ta­man mer­ki­tys­tä. Pelk­kä hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­ta­mi­nen ei EIT:n mu­kaan louk­kaa olet­ta­mus­ta epäil­lyn syyt­tö­myy­des­tä.

Jos työ­ryh­män hah­mot­te­le­ma kah­den vuo­den ra­ja otet­tai­siin käyt­töön, me­dia jou­tui­si oi­keus­pro­ses­sit vält­tääk­seen ker­to­maan hy­vin­kin va­ka­vis­ta ri­kok­sis­ta il­man tuo­mi­tun tun­nis­te­tie­to­ja. Suo­men ran­gais­tus­ta­soon näh­den ra­ja oli­si sil­miin­pis­tä­vän kor­kea. Kai­kis­ta ri­kos­tuo­miois­ta vain kol­mi­sen pro­sent­tia on kah­ta vuot­ta pi­dem­piä. Lä­hes ko­ko ri­kol­li­suus luo­ki­tel­tai­siin siis yk­si­tyis­elä­mään kuu­lu­vak­si.

Vain jo­ka nel­jäs rais­kauk­seen tai tör­keään pa­hoin­pi­te­lyyn syyl­lis­ty­neis­tä saa yli kah­den vuo­den tuo­mion. Ei ole mi­ten­kään pe­rus­tel­ta­vis­sa, et­tä niin­kin va­ka­vat ri­kok­set kuin rais­kaus ja tör­keä pa­hoin­pi­te­ly naut­ti­si­vat yk­si­tyis­elä­mäl­le kuu­lu­vaa suo­jaa.

Tie­do­tus­vä­li­neet saat­ta­vat aset­taa omas­sa eet­ti­ses­sä poh­din­nas­saan ra­joi­tuk­sia ni­men jul­kai­se­mi­sel­le, mut­ta se ei ole lain­sää­tä­jän teh­tä­vä.

Hy­vin­kin ly­hyeen­kin ran­gais­tuk­seen joh­ta­val­la, ta­val­li­sen ih­mi­sen te­ke­mäl­lä ri­kok­sel­la voi ol­la laa­jem­paa yh­teis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä. Ote­taan esi­merk­ki:

Hen­ki­lö A hui­jaa ih­mi­siä au­to­kau­pois­sa, mut­ta kos­ka tuo­miot ovat muu­ta­man kuu­kau­den eh­dol­li­sia van­keus­ran­gais­tuk­sia ei­kä yk­sit­täi­sil­lä pe­tok­sil­la ole – ai­na­kaan tuo­mio­mit­ta­ril­la – ar­va­ten­kaan yh­teis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä, A voi jat­kaa toi­min­taan­sa vuo­des­ta toi­seen. Kai­ken li­säk­si A:lla oli­si työ­ryh­män eh­do­tuk­sen no­jal­la hy­vät pe­rus­teet teh­dä ri­kos­il­moi­tus ta­hos­ta, jo­ka pal­jas­taa hä­nen hen­ki­löl­li­syy­ten­sä.

On myös muis­tet­ta­va, et­tä tie­do­tus­vä­li­nei­den uu­tis­kri­tee­rit vaih­te­le­vat. Mi­tät­tö­mäl­tä vai­kut­ta­va ri­kos saat­taa ol­la pai­kal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä uu­ti­nen.

Ri­kok­seen syyl­lis­ty­mi­nen ei to­ki tar­koi­ta, et­tä te­ki­jän ar­ka­luon­tei­sek­si luo­ki­tel­ta­va yk­si­tyis­elä­mä oli­si muil­ta osin va­paas­ti le­vi­tet­tä­vis­sä jul­ki­suu­teen.

Yk­si­tyis­elä­mää suo­jaa­val­la sään­nök­sel­lä pi­täi­si suo­ja­ta ni­men­omaan yk­si­tyis­elä­mää ei­kä laa­jen­taa suo­jaa kei­no­te­koi­ses­ti alueil­le, jot­ka ei­vät ole mil­lään aja­tel­ta­vis­sa ole­vil­la kri­tee­reil­lä tul­kit­ta­vis­sa yk­si­tyi­se­lä­mäk­si.

Pe­rin­tei­sel­lä me­dial­la ei ole eri­tyis­tä tar­vet­ta muut­taa ny­kyi­siä käy­tän­tö­jä ja jul­kais­ta ri­kos­tuo­mion saa­nei­den ta­val­lis­ten ih­mis­ten ni­miä useam­min. Ky­se on en­nem­min­kin sii­tä, voi­ko ri­kok­sen­te­ki­jä es­tää ri­kos­tuo­mion­sa jul­ki­tu­lon ve­toa­mal­la yk­si­tyis­elä­mää kos­ke­vaan sään­nök­seen.

Si­pi­lä on Oi­keus­toi­mit­ta­jat ry:n pu­heen­joh­ta­ja ja Rein­both va­ra­pu­heen­joh­ta­ja.

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.