Kohutulla ruokavaltuutetulla 9 000 euron palkka – valvonta- ja tulostavoitteet puuttuivat täysin neljän vuoden aikana

Neljä vuotta toimineella elintarvikemarkkinavaltuutetulla ei ole ollut mitään sovittuja valvonnan tuloksellisuus- tai vaikuttavuustavoitteita. Neljännen vuoden osalta valtuutetun budjetoidut matkakulut ylittyivät.

Rikoksesta epäilylle ja virastaan toistaiseksi pidätetylle elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikbergille ei ole koko toimintakautensa aikana, eli neljän vuoden aikana määritelty virkaansa liittyviä tulossopimuksia esimerkiksi valvonnan tuloksellisuuteen tai vaikuttavuuteen liittyen.

Asia selviää vuoden 2023 toimintakertomuksesta, jossa todetaan, että tavoitteista on tarkoitus sopia vuoden 2024 aikana. 

Ruokavirasto teki valtuutetusta tutkintapyynnön viime vuoden lopulla. Helsingin poliisi on aloittanut tapauksen esitutkinnan, joka on edelleen kesken. Häntä epäillään virkarikoksesta liittyen hänen matka- ja kulukorvauksiin. Wikberg on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. 

Wikberg on tällä hetkellä pidätettynä virastaan rikostutkinnan ajaksi. Ministeriön mukaan Wikbergin toiminta on vahingoittanut sekä julkista luottamusta että Ruokaviraston ja Maa- ja metsätalousministeriön luottamusta häntä kohtaan.

Wikbergiä sijaistaa toimistoon viime vuoden lopulla palkattu lakimies Ismo Tuominen.

Ei päätöksiä

Julkisten verotietojen mukaan noin 9 000 euron kuukausipalkalla työskentelevä Suomen ensimmäinen elintarvikemarkkinavaltuutettu Wikberg ei ole neljän toimintavuotensa aikana tehnyt yhtään valvonta-asian päätöstä. Valvonta-asioita on tullut vireille vasta vuosina 2022 (1) ja vuonna 2023 (2). Päätöksiä asioista ei ole saatu tehtyä.

Tuoreen vuosikertomuksen mukaan vuonna 2023 elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistosta neuvonta-asioita oli 35, joka on toimiston historiassa toiseksi suurin lukumäärä. 

Vuonna 2022 neuvonta-asioita oli toistaiseksi eniten, 39 kappaletta.

Toimisto antoi viime vuonna kaksi lausuntoa, joista yhden talousvaliokunnalle kaupan tulevaisuusselonteosta ja toisen eduskunnalle heidän pyynnöstään liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen liittyen kaupan maksuviivästyksien torjumiseen.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävä on antaa elintarvikeketjuun liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia. Valtuutetun tehtäviin liittyy elintarvikelain valvominen kieltojen ja vaatimusten osalta sekä hyvistä liiketavoista neuvominen ja tiedottaminen. 

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistoon otettiin yhteyttä eniten maksuaikoihin liittyvistä asioista, mutta toiseksi eniten yhteydenottoja tuli muista kuin elintarvikemarkkinalakiin liittyvistä asioista. 

Kauppojen ylivaltaa suitsimaan perustetulle valtuutetulle eniten yhteydenottoja tuli teollisuuden toimijoilta ja vain kolme prosenttia yhteydenotoista tuli tukkukaupoista. Tuottajien yhteydenotot vähenivät edellisvuoteen verrattuna.

Matkakulut ylittyivät

Henkilöstökulujen ja hankintakulujen lisäksi toimiston muut kulut koostuivat vuosikertomuksen mukaan pääosin matkakustannuksista. Henkilöstökulut olivat 80 prosenttia toimiston kuluista.

Vuoden 2023 toiminnasta kertovassa raportissa todetaan, että valtuutettu pyrki "tekemään enemmän työtä, joka vaikuttaa suoraan ketjun toimijoihin" ja "selkiyttämään toimintaa". 

Neljäntenä toimintavuotenaan valtuutettu on edelleen toimintakertomuksen mukaan jatkanut jalkautumista alan toimijoiden pariin, jopa niin paljon, että "muut kulut", johon matkakulut, kuten päivärahat, kilometrikorvaukset ja matkustuspalvelut kirjanpidollisesti sijoitetaan, ylittyivät lähes 6 000 eurolla tavoitteesta. Yhtenä syynä kulujen ylittymiseen pidetään myös sitä, että edellisvuoden matkakuluista siirtyi 12 000 euroa, koska niitä "ei ehditty käsitellä". Vuoden 2023 matkakustannukset olivat "arviolta noin" 18 000 euroa.

Matkalaskujen perusteella vuonna 2022 Wikberg teki vierailuja useisiin SOK:n toimipisteisiin, kun taas vuonna 2023 vierailut näyttävät matkalaskujen perusteella olleen Keskon toimintoihin tutustumista eri toimipaikoissa. Kotimaan kauppa- ja tuottajavierailujen lisäksi Wikberg on matkustanut muutamiin tapaamisiin Brysseliin.

Toimintakertomuksessa mainitaan elintarvikemarkkinavaltuutetun epäilty virkarikos vain lyhyesti. 

– Tutkintapyyntö johtuu epäillystä virka-aseman väärinkäytöksestä, joka koskee valtion varojen käyttöä työtehtävien hoidossa muun muassa matkustukseen ja hankintoihin.

Lue myös:

    Uusimmat