Mainos

Kilpailuneuvosto hyväksyi Soneran Digita-kaupan

Kilpailuneuvosto on hyväksynyt muutamin ehdoin kaupan, jolla Sonera ostaa 34 prosenttia Yleisradion tytäryhtiöstä Digitasta. Aiemmin Kilpailuvirasto esitti kaupan kieltämistä.

Sonera taivaalla

Kilpailuneuvosto edellyttää päätöksessään, ettei Sonera tai sen määräysvallassa oleva yhtiö saa tulevaisuudessa hakea valtioneuvostolta digitaalitelevisiotoimilupaa tai sellaisen siirtoa itselleen tai määräysvallassaan olevalle yhtiölle. Sonera ilmoittaa harkitsevansa vielä sitoutumista siihen, ettei se hakisi digi-tv-toimilupaa. Yhtiö pitää kuitenkin kilpailuneuvoston päätöstä oikeana perusratkaisuna.

Kilpailuneuvoston mukaan Kilpailuviraston esille tuomien kilpailuriskien vastapainona oli, että kaupan kieltämisellä saatettaisiin estää kilpailua ja kuluttajien hyvinvointia edistävä kehitystyö. Kilpailuneuvosto ei pitänyt Kilpailuviraston esittämiä kilpailuongelmia paikallisteleverkoissa ja kaapelitelevisioverkoissa keskeisinä asian ratkaisemisessa.

Sonera ja Yleisradio sitoutuivat jo kiistan käsittelyvaiheessa useisiin lisäehtoihin. Digita ei esimerkiksi saa suosia Soneraa tuotteiden tai palvelujen myynnissä. Lisäksi radio- ja televisiolähetystoiminnan palvelujen hinnoittelun pitää olla läpinäkyvää.

DIGITA

Kilpailuvirasto oli katsonut Soneran saavan Digita-kaupalla ainutlaatuisen kilpailuedun. Digita on Suomessa ainoa yleisradioverkon lähetyspalvelujen tarjoaja ja Soneralla taas on yli 50 prosentin osuus Suomen telealan liikevaihdosta. Digita-osuuden ansiosta Sonerasta tulisi Kilpailuviraston mielestä ylivoimainen "multiverkko-operaattori", joka saisi tuote- ja palvelukehityksessä kilpailijoihinsa ylivoimaisen etumatkan.

Yleisradion ja Soneran kanta on, ettei yrityskaupalla ole vaikutusta kilpailutilanteeseen, koska Soneran alueelliset kaapeli- ja televerkot eivät kilpaile Digitan valtakunnallisen maanpäällisen lähetysverkon kanssa.

Yleisradio kertoo hyväksyvänsä itseään koskevat ehdot. Kilpailuneuvoston päätöksistä on 30 päivän valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

(MTV3-STT)

Kilpailuneuvoston tiedote kokonaisuudessaan:

Kilpailuneuvosto on tänään julkaistulla päätöksellä hyväksynyt Sonera Oyj:n ja Yleisradio Oy:n välisen Digita Oy:tä koskevan yrityskaupan ehdollisena. Kyseessä on ensimmäinen kilpailu-neuvoston yrityskauppavalvontaa koskeva ratkaisu.

Kilpailuvirasto oli vaatinut kilpailuneuvostolle 19.4.2000 saapuneella esityksellä yrityskaupan kieltämistä. Sonera ja Yleisradio olivat vastustaneet kilpailuviraston vaatimuksia.

Kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaan kilpailuneuvosto voi kieltää tai määrätä purettavaksi kilpailua merkittävästi estävään määräävään markkina-asemaan johtavan yrityskaupan tai vaihtoehtoisesti asettaa yrityskaupan toteuttamiselle ehtoja kilpailun turvaamiseksi. Lain mukaan ehtojen asettamisella on ensisijainen asema suhteessa yrityskaupan kieltämiseen. Yrityskauppa kielletään ainoastaan siinä tapauksessa, etteivät kaupan osapuolten esittämät muutokset tai viranomaisten asettamat ehdot riitä turvaamaan kilpailun ylläpitämistä Suomen markkinoilla.

Kilpailuneuvosto toteaa yhteensä 115 sivua käsittävässä päätöksessään, että käsillä olevassa tapauksessa ehtojen puolesta puhuu se, että kilpailuongelmat liittyvät olennaisesti kaupan osapuolten myöhempään käyttäytymiseen. Kauppa ei sinänsä keskitä ratkaisevasti markkinarakennetta yhtiöiden pääasiallisilla toimialoilla, matkaviestin- ja palvelujärjestelmämarkkinoilla ja yleisradiotoiminnan valtakunnallisissa lähetyspalveluissa. Kilpailuongelmat liittyvät osapuolille syntyvään mahdollisuuteen estää kilpailijoiden tasapuolista pääsyä avainaseman luonteen omaaviin Digitan palveluihin. Digita omistaa valtakunnallisissa televisio- ja radiolähetyksissä tarvittavat radiomastot ja muun infrastruktuurin. Yleisesti on arvioitu, että digitaalista televisiota voitaisiin tulevaisuudessa käyttää uusien vuorovaikutteisten lisäpalveluiden ohella esimerkiksi internet-palveluiden jakeluun kuluttajille. Vuorovaikutteiset palvelut edellyttävät erityistä paluuyhteyttä, jollaisena voi toimia esimerkiksi matkaviestin- tai lankapuhelinyhteys. Kaupalla Suomessa matkaviestinmarkkinoilla määräävässä markkina-asemassa oleva Sonera integroituu digitaaliseen television lähetyspalveluihin ja suunnittelee panostusta digitalisoinnin vaatimaan uuteen teknologiaan.

Kilpailuneuvosto toteaa päätöksessään, että ilman riittävän tehokkaita ehtoja asiassa on näytetty yrityskaupan kieltämisen edellytykset, ei Digitan ja Soneran nykyisen toiminnan osalta, mutta ottaen huomioon uuden kehitteillä olevan digitaalisen televisiotoiminnan tuomat mahdollisuudet. Perinteisillä aloilla ja erityisesti kypsillä markkinoilla yrityskaupan kilpailuvaikutukset ovat helpommin näytettävissä toteen ja todennäköisemmin kielteisiä kuin nyt ratkaistavassa korkean teknologian kehittämiseen liittyvässä hankkeessa. Tässä tapauksessa esille tuotujen kilpailuriskien vastapainona on se, että kaupan kieltämisellä saatetaan estää kilpailua ja kuluttajien hyvinvointia edistävä kehitystyö. Myös viimeksi mainittuun näkökohtaan liittyen ehdot ovat kieltoon nähden ensisijaisia silloin, kun odotettavissa ja nähtävissä olevat kilpailuongelmat ovat hallittavissa yrityskaupan toteuttamiselle asettavilla ehdoilla, viestintämarkkinoiden regulaatiolla ja sellaisella uudella lainsäädännöllä, jolla turvataan rajapintojen avoimuus sekä kaikille kilpaileville yrityksille pääsy verkkoon samaan hintaan ja muutoinkin tasapuolisin ehdoin. Liikenne-ministeriössä on parhaillaan valmisteilla uusi viestintämarkkinalaki, jonka tarkoituksena on turvata kilpailutilanteen tasapuolisuus nyt syntyneen kaltaisissa tilanteissa ja vastata muutoinkin viestintäverkkojen konvergoitumiskehityksen tuomiin uusiin haasteisiin. Laki on tarkoitus saada voimaan vuoden 2002 aikana. Telehallinto-keskus valvoo nyt asetettavien ehtojen noudattamista.

Yrityskaupan kilpailuvaikutukset ovat hallittavissa lähinnä käyttäytymistä koskevilla ehdoilla siinä tapauksessa, ettei Soneralla ole välitöntä määräysvaltaa siihen, mitä informaatiota digitaalisessa televisioverkossa siirretään. Mikäli Sonera integroituisi edelleen televisiotoimintaan ja saisi kanavanipun osan hallinnan kautta määräysvaltaa siirtokapasiteettiin, yrityskaupan kilpailuhaitat korostuisivat merkittävästi. Tähän nähden Sonera velvoitetaan olemaan hakematta valtioneuvostolta toimilupaa digitaaliseen televisiotoimintaan sinä aikana, jona Sonera tai sen määräysvallassa oleva yritys omistaa Digitan osakkeita.

Kilpailuneuvoston päätös

Kilpailuneuvosto hylkää kilpailuviraston esityksen yrityskaupan kieltämiseksi.

Asiassa esitetyt vaatimukset enemmälti hyläten kilpailu-neuvosto määrää kilpailunrajoituslain 11 d §:n perusteella, että kilpailuviraston esityksen kohteena oleva yrityskauppa voidaan toteuttaa seuraavilla ehdoilla, joiden noudattamisesta Sonera, Yleisradio ja Digita yhteisvastuullisesti vastaavat:

1. Digita noudattaa maanpäällisessä radio- ja televisiolähetystoiminnassaan kustannusvastaavaa ja läpinäkyvää hinnoittelua, eikä hinnoittelussaan tai muutoin suosi Soneraa.

2. Digita tarjoaa kohdassa 1 tarkoitettua palvelua sekä kaikkia tuottamiaan teknisiä palveluja ja ratkaisuja myös erillisinä tuotteina. Tuotteita ei sidota toisiinsa. Tekniset palvelut ja ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi kanavanippujen hallinnointiin, digitaalisen television salaus- ja varmenne-ratkaisuihin sekä palvelualustaratkaisuihin.

3. Yleisradio tai Digita ei suosi Soneraa Digitan palvelujen yhteensovitusalueella; tämä koskee mm. verkkoihin perustuvia paluuratkaisuja, asiakas-rajapintaan liittyviä teknisiä ratkaisuja, Digitan palveluiden kanssa mahdollisesti ristiinkäytettäviä matkaviestin- ja kiinteän televerkon verkkopalveluja sekä asiakashallinta-, laskutus-, verkkokauppa- yms. palveluja. Digita soveltaa avoimiin standardeihin ja yleisesti saatavilla olevaan tekniikkaan perustuvia teknisiä ratkaisuja. Edellä tässä kohdassa todetusta voidaan poiketa ainoastaan pakottavista syistä Telehallintokeskuksen hyväksyttyä ensin asian. Edellä tarkoitettuja sidonta- ja muita vastaavia toimenpiteitä ei toteuteta myöskään teknisillä tai taloudellisilla houkuttimilla, kuten esimerkiksi ristisubventoinnilla tai palvelujen yhdistämisellä Soneraa suosivalla tavalla.

4. Digita ei suosi Soneraa antenni- tai laitepaikkojen vuokrauksessa tai hallinnoinnissa.

5. Digita käyttää hankinnoissaan hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Sonera ei saa osallistua sen etua koskevan hankinnan valintakriteereistä päättämiseen eikä valintaan.

6. Digita tekee teknisten palveluiden ja ratkaisujen yhteensovitusalueella tutkimus-, sovitus- ja testausyhteistyötä Soneran ohella myös muiden tahoje kanssa vastaavin ehdoin. Samalla alueella Digita tarjoaa konsulttipalveluja kaikille halukkaille tasapuolisin ehdoin. Digita vastaa siitä, ettei Digitan kanssa yhteistyötä tekevien tai siihen muutoin liikesuhteessa olevien kolmansien yritysten liikesalaisuuksia luovuteta Soneralle ilman kyseisen yrityksen etukäteistä kirjallista suostumusta.

7. Kilpailuneuvosto määrää Telehallintokeskuksen valvomaan asetettujen ehtojen noudattamista. Digitan ja Soneran tulee pyynnöstä antaa Telehallintokeskukselle ehtojen noudattamisen valvonnassa tarvittavat tiedot. Telehallintokeskus toimii yhteistyössä kilpailuviraston kanssa, joka täydentävästi kilpailuvirastosta annetun asetuksen 1 §:n 4 kohdan nojalla valvoo kilpailuneuvoston päätöksessä asetettujen ehtojen noudattamista.

8. Sonera tai sen määräysvallassa oleva yritys ei sinä aikana, jona Sonera tai sen määräysvallassa oleva yritys omistaa Digitan osakkeita, hae valtio-neuvostolta toimilupaa tai toimiluvan siirtoa digitaaliseen televisiotoimintaan.

9. Edellä kohdissa 1-7 määrätyt ehdot ovat voimassa 5 vuotta kilpailuneuvoston yrityskauppaa koskevasta hyväksyvästä päätöksestä lukien, kuitenkin enintään 2 vuotta edellä tarkoitetun viestintämarkkinalain voimaantulosta. Edellä kohdassa 8 määrätty ehto on voimassa sen ajan jonka Sonera tai sen määräysvallassa oleva yhtiö omistaa Digitan osakkeita. Viestintämarkkinalain voimaantultua kilpailuneuvosto voi lyhentää nyt määrättyjen ehtojen voimassaoloaikaa. Kilpailuneuvosto voi muuttaa tai lieventää asetettuja ehtoja, mikäli muuttuneet olosuhteet sitä edellyttävät.

10. Kilpailunrajoituslain 11 i §:n mukaisesti yrityskauppa voidaan kieltää tai määrätä purettavaksi tai asiassa voidaan asettaa uusia ehtoja, mikäli yrityskaupan hyväksymiselle nyt asetettuja ehtoja rikotaan.

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.